زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • Adresse du site Web:www.zoomg.ir
  • IP du serveur:185.166.104.3
  • Description du site:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

nom de domaine:www.zoomg.irÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.zoomg.ircouler

288

nom de domaine:www.zoomg.irBon ou Mauvais

Dix-neuf n'est pas. en vain féroce

site Internet:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماPoids

3

site Internet:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.166.104.3

site Internet:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماteneur

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::کیفپولمن::‌H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="kifpool.me/notcoin"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Kifpool"src="cdn.zoomg.ir/2024/6/970-250-kifpool.gif"alt=""/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":450},{"title":"بنر::هدر::‌موبوگیفت::H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="mobogift.com/"target="_blank"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Mobogift"src="cdn.zoomg.ir/2024/2/ezgif-6-86fbe.gif"alt="1711;1740;1601;1578;1705;1575;1585;1578;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":480}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);مقالاتبازیآرمان‌شهرکودکانه:FarmVilleونگاهیبهبازی‌هایشبیه‌سازمزرعه‌داریجمعه,25خرداد140315نقدفیلموسریالنقدسریالافعیتهران|پرسش‌هایبی‌پاسخ!شنبه,26خرداد140321مقالاتبازی۲۱نکتهکهبایددربارهبازیGearsofWar:E-Dayبدانید|بازگشتمارکوسفینیکسشنبه,26خرداد140315نقدفیلموسریالنقدفیلمجنگداخلی(CivilWar)|ادایاحترامبهعکاسانجنگشنبه,26خرداد140321راهنماوآموزشبهترینگوشیهایگیمینگشیائومیشنبه,26خرداد140327varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌کوینکس","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/s/45WM"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="S1-CoinEx"id="S1-CoinEx"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":474}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);انتخابسردبیرخالقGodofWar:سونیبایدیوبیسافترابخردبازیگرانبیشتریبهجانسینادرفصلدومسریالPeacemakerاضافزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماهشدنداولینتریلرانیمیشنTwilightoftheGodsزکاسنایدرمنتشرشد|اعلامتاریخپخشAssassin’sCreedShadowsتأکیدبیشتریرویمخفیکاریداردفصلسومسریالخانداناژدهازودترازانتظارپزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماخشمی‌شودvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌HS1::آیپینز","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-300x250-1.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-ipinz"id="HS1-ipinz"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":"Ipeenz","serializedPositions":null,"weight":0,"id":476}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);محبوب‌ترینپست‌هابهترینگوشیهایگیمینگشیائومیتاریخپخشفصلسومسریالVikingsValhallaاعلامشداولینتصاویررسمیانیمهاربابحلقههامنتشرشدانیمهSpyxFamilyباانتشاریکپوستربامزهبرایفصلسومتمدیدشدشخصیتهایانیمهشیطانکشرابیشتربشناسیدداغترینبحثها98بازپخشپوششزندهزومجیازرویدادنمایشبازی‌هایجدیدایکسباکس۲۰۲۴90همهچیزدربارههمسترکامبت+کدودیلیکمبو۶میلیونکوینرایگان۲۶خرداد72فروشبازیEldenRingبه۲۵میلیوننسخهرسید61نمایشمفصلگیمپلیبازیAssassin'sCreedShadowsدریوبیسافتفورودارد55سریالTheBoysبهپایانراهخودرسید51اولینتریلرفصلدومانیمیشنArcaneازمبارزهخواهرانبایکدیگرخبرمی‌دهد47بازپخشپوششزندهوویدیوییمراسمبازی‌هاییوبیسافت۲۰۲۴|ازنمایشاستاروارزیااسسینزکریدجدیدجدیدترینمقالاتاخباربازیایکس‌باکسگیم‌پلیبازیIndianaJonesرویمخفی‌کاریوحلپازلمتمرکزاستعلیرضامحمدی16:131403/03/270سازندهIndianaJonesandtheGreatCircleمی‌گویدگیم‌پلیاینبازی،مخفی‌کاریوحلپازل‌هایمختلفرااولویتقرارمی‌دهدوازگیم‌پلیاکشنفاصلهمی‌گیرد.اخباربازیپلیاستیشنبازیDrone:TheVeilguardپرداختدرونبرنامه‌ایوبتلپسنداردحسناکرامی15:151403/03/270استودیوبایوورتاییدکردبازی Drone:TheVeilguardشاملپرداخت‌هایدرونبرنامه‌ایوبتلپسنخواهدبود.رپورتاژآگهی160;تپ‌سواپ؛یکبازیدیگرباآیندهایروشندرکیفپولمنبخشتبلیغات11:301403/03/278صرافی«کیفپولمن»دراینمقالهبه‌معرفیبازی«تپسواپ»پرداختهوراه‌هایکسبدرآمدازاینبازیراآموزشمی‌دهد.اخباربازیایکس‌باکسبازیGearsofWarE-Dayبخشچندنفرهخواهدداشت؟علینوروزی10:311403/03/273طرفدارهااحتمالامی‌توانندمنتظربازگشتبخشچندنفرهدربازیGearsofWarE-Dayاستودیوکوالیشنباشند.اخبارسینماوتلویزیونتاجوتختفصلسومسریالخانداناژدهازودترازانتظارپخشمی‌شودعلینوروزی09:201403/03/278متاسمیتدرگفت‌وگوبانشریهگاردیناعلامکردکهفیلم‌برداریفصلسومسریالHouseoftheDronاواخرسال۲۰۲۴آغازمی‌شود.اخباربازیپلیاستیشنبازیKillerBeanبرایپلتفرم‌هایبیشتریعرضهمی‌شودعلینوروزی09:101403/03/2714کاربرانکنسول‌هایپلیاستیشن،ایکسباکسونینتندوسوییچنیزمی‌توانندمنتظرتجربهبازیKillerBeanباشند.اخباربازیاسسینزکریدAssassin’sCreedShadowsتأکیدبیشتریرویمخفیکاریداردمهدیاسدی09:001403/03/2711براساستوضیحاتارائهشده،سیستممخفیکاریدربازیAssassin’sCreedShadowsبازطراحیشدهویکیازکامل‌ترینپکیج‌هارادرمیانبازی‌هایاینمجموعهارائهمی‌کند.اخباربازیپلیاستیشنخالقGodofWar:سونیبایدیوبیسافترابخردمهدیاسدی23:591403/03/2645دیویدجفی،حالقبازی‌هایخدایجنگپیشنهادکردسونیبرایرقابتبابرنامه‌هایپیشرویمایکروسافت،یوبیسافترابهزیرمجموعه‌یپلیاستیشناضافهکند.نقدفیلموسریالنقدسریالافعیتهران|پرسش‌هایبی‌پاسخ!فریدمتین22:001403/03/2621باانتشارقسمتچهاردهم،سریالافعیتهرانبه‌پایانرسید.سریالیکهتوانستمخاطب‌هایبسیاریراباخودهمراهکندوبحث‌هایزیادیدرشبکه‌هایاجتماعیحولِهرقسمت‌شراهبیندازد.دراینمتن،نگاهیدقیق‌تربهنقاطضعفوقوتاینسریالمی‌اندازیم.اخبارسینماوتلویزیونشرکتدیسیکامیکبازیگرانبیشتریبهجانسینادرفصلدومسریالPeacemakerاضافهشدندمسیحکریمی21:431403/03/262به‌تازگیحضوریککارگردانوچندبازیگردیگردرفصلدومسریالPeacemakerبابازیجانسینامشخصواعلامشدهاست.مقالاتبازیایکس‌باکس۲۱نکتهکهبایددربارهبازیGearsofWar:E-Dayبدانید|بازگشتمارکوسفینیکسمحمدحسینجعفریان21:011403/03/2615گرزآووارجدیدمی‌خواهدترسناک،خشن،هیجان‌انگیز،خوش‌گرافیک،پیشرفته،شخصیت‌محوروپراحساسباشد.اینشماواینهمهاطلاعاتیکهازبازیGearsofWar:E-Dayداریم.اخباربازیپلیاستیشنیوبیسافتازنامجدیدAssassin’sCreedInfinityرونماییکردحسناکرامی20:471403/03/267شرکتیوبیسافتنامپایگاهاصلیبازی‌هاومحتوایآیندهسری Assassin’sCreedرابه AnimusHubتغییردادهاست.رپورتاژآگهیازنگاهنیپوتوارزهایدیجیتالیزیر۱دلارکهمی‌تواننددرسال۲۰۲۴شماراثروتمندکنند:دیسنترالند،گرافوجکپاتمیلیارددلاریبخشتبلیغات20:301403/03/262«نیپوتو»‌دراینمقاله،برترینارزهایدیجیتالزیر۱دلارکهدرسال۲۰۲۴بایددرنظرگرفترابررسیکردهاست؛ دیسنترالند،گرافوجکپاتمیلیارددلاری.اخبارسینماوتلویزیونتریلرفیلموسریالاولینتریلرانیمیشنTwilightoftheGodsزکاسنایدرمنتشرشد|اعلامتاریخپخشمسیحکریمی19:201403/03/2611نتفلیکساولینتریلرانیمیشن TwilightoftheGodsاثرجدیدزکاسنایدررامنتشرکردکهدرپایانتاریخپخشانیمیشنمشخصشدهاست.نقدفیلموسریالنقدفیلمجنگداخلی(CivilWar)|ادایاحترامبهعکاسانجنگسوگندمختاری18:591403/03/2621جنگداخلی(CivilWar)اثریدیستوپیاییاستکهدرسوگعکاسانجنگساختهشدهاست.بانقداینفیلمهمراهزومجیباشید.اخبارسینماوتلویزیونشرکتبرادرانوارنرتاریخاکرانفیلمTrapبهکارگردانیامنایتشیامالانجلوافتادمسیحکریمی17:261403/03/261برادرانوارنرضمناعلامچندتاریخاکرانجدید،اعلامکردکهفیلمTrapبهکارگردانیامنایتشیامالانکمیزودتراکرانمی‌شود.اخباربازیپلیاستیشنجهانپویاوزندهMonsterHunterWildsسخت‌افزارهارابهچالشمی‌کشدحسناکرامی17:111403/03/261سازندهبازیMonsterHunterWildsبرایخلقجهانیپویاوزندهازتمامقدرتسخت‌افزارهابهرهبردهاست.راهنماوآموزشمقالاتسختافزاربهترینگوشیهایگیمینگشیائومیسیدرضانصری16:591403/03/2627دراینمقالهبهسراغبهترینگوشیهایگیمینگشیائومیرفته‌ایموتعدادیازبهترینگزینه‌هارادرسطوحمختلفقیمتی،معرفیکرده‌ایم.اخباربازیکامپیوتربازیShovelKnight:ShovelofHopeDXمعرفیشدعلیرضامحمدی16:261403/03/263شرکتYachtClubGamesازانتشارمجدداولینماجراجوییShovelKnightخبردادهاست.اخباربازیپلیاستیشنبازیMonsterHunterWildsسیستمجراحتکاربردیخواهدداشتحسناکرامی16:151403/03/260بازیMonsterHunterWildsشاملسیستمجراحتواقعیمی‌شودتامزیت‌هاییرادرزمانشکارهیولاهاارائهدهد.صفحه۱از۴۶۲۹۱۲۳۴۵...۴۶۲۹[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::دیتاسنترشاتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/b2b/phone-for-business/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=display&amp;utm_campaign=hostedpbx"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Shatel"src="cdn.zoomg.ir/2024/3/sh-cloudtalk--300x250v-2.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482},{"title":"رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/?utm_source=webads&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=fastessimcard&amp;utm_content=04zoomgi"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HL1-rightel-2"id="HL1-rightel-2"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/></picture></a></div>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":491}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوهایاختصاصیموشکافیتریلربازیDoomtheDarkes|نبردباشیاطیندرقرونوسطیخلاصهفصلاولخانداناژدها|جنگیخونیندرراهاست!معرفیکیمدیفوتبال|محصولیبرایعاشقانفوتبالبررسیکنسولدستیMSIClaw|اژدهابابرچسبتیمآبیازانیمیشناربابحلقه‌ها:جنگروهیریمچهمی‌دانید؟بازیهایموردانتظار۱خرداد۱۴۰۳تاریخعرضهSenua'sSa:HellbladeII۱تیر۱۴۰۳تاریخعرضهEldenRing:ShadowoftheErdtree۴مرداد۱۴۰۳تاریخعرضهFrostpunk2۳۰مرداد۱۴۰۳تاریخعرضهBlackMyth:Wukong۹شهریور۱۴۰۳تاریخعرضهStarWarsOutlawsvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌الجی::شماره۲::‌HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/ir/tvs/lg-oled65c26la?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=mobileviewbanner&amp;utm_campaign=oled&amp;utm_id=summer2023phase2"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HL2-LG-2"id="HL2-LG-2"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"/></picture></a></div>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":467},{"title":"زومیت::‌پوشیدنی‌ها::‌BL3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/product/list/laptop/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=bannerlaptop"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL3-Zoomit-Product-Wearable"src="cdn.zoomg.ir/2024/5/300-x-250.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":479}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);بررسیبازیبررسیبازینگاهیبهعملکردDronBallXenoverse2ومحتوایچپتراولFutureSaباگذشت۶سالازعرضهDronBallXenoverse2،محتوایداستانیجدیدیبرایآنعرضهشدهاست،اماآن‌چنانمحتوایارزشمندیبرایبازگشتبهبازینیست.9بررسیبازیVRising؛لذتخونآشامبودن6.5بررسیبازیMenofWar2|نبردهایبی‌رحمجنگجهانی9بررسیبازیSenua39;sSa:HellbladeII؛بازگشتحماسیسنوئابررسیمحصولبررسیسختافزاربررسیکنسولدستیMSIClaw|اژدهابابرچسبتیمآبیکنسولدستیMSIClawنکاتمثبتومنفیزیادیرادرخودجایدادهاست.درادامهبابررسیاینکنسولدستیهمراهزومجیباشید.بررسیهدستپلیاستیشنپالسالیت|پرادعایاپرکاربرد؟بررسیکنسولدستیلنووLegionGo|هیولایپوشالی؟بررسیایربادPlaystationPulseExplore|پرمدعایبی‌کیفیت؟بررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدسریالافعیتهران|پرسش‌هایبی‌پاسخ!باانتشارقسمتچهاردهم،سریالافعیتهرانبه‌پایانرسید.سریالیکهتوانستمخاطب‌هایبسیاریراباخودهمراهکندوبحث‌هایزیادیدرشبکه‌هایاجتماعیحولِهرقسمت‌شراهبیندازد.دراینمتن،نگاهیدقیق‌تربهنقاطضعفوقوتاینسریالمی‌اندازیم.نقدفیلمجنگداخلی(CivilWar)|ادایاحترامبهعکاسانجنگنقدانیمیشنتلمااسبشاخدار(ThelmatheUnicorn)|خوشرنگولعاباماتوخالینقدفیلموزارتجنگناجوانمردانه(TheMinistryofUngentlemanlyWarfare)اخبارسینمافصلسومسریالخانداناژدهازودترازانتظارپخشمی‌شودعلینوروزی09:201403/03/27بازیگرانبیشتریبهجانسینادرفصلدومسریالPeacemakerاضافهشدندمسیحکریمی21:431403/03/26اولینتریلرانیمیشنTwilightoftheGodsزکاسنایدرمنتشرشد|اعلامتاریخپخشمسیحکریمی19:201403/03/26تاریخاکرانفیلمTrapبهکارگردانیامنایتشیامالانجلوافتادمسیحکریمی17:261403/03/26جوابیهفیلیمیومبهبیانیهفیلیموپیراموناینبرندافشینپیروزی16:041403/03/26مقالاتسینماییشخصیتهایانیمهشیطانکشرابیشتربشناسیدمعرفیمستندMakeUsDream|داستانلیورپولواستیونجراردخانداناژدها|داستانهَرن‌هال،نفرین‌شده‌ترینقلعه‌یوستروسخلاصهفصلاولخانداناژدها|جنگیخونیندرراهاست!آخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|ازدریکشبجادوییتایکتشریفاتسادهمعرفیسریالاریک(Eric)|دوستیپدریافسردهبایکهیولابهترینفیلمهایبقا|ازدورافتادهتا۱۲۷ساعتراهنمایخریدبهترینمانیتورهایگیمینگدرردههایقیمتیمختلف45ادامهمطلبراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف124ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟90ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر67ادامهمطلبموبایلبهترینبازیهایدخترانهاندرویدبهترینبازیهایدیتاداراندروید۵۰بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری22:421402/05/11بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان16:471402/01/27بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدمحمدصادقتواضعی21:011401/09/20بهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/030اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۸بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفته‌ایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهبهترینگوشیهایگیمینگشیائومیتاریخپخشفصلسومسریالVikingsValhallaاعلامشداولینتصاویررسمیانیمهاربابحلقههامنتشرشدحتمابخوانیدگیم‌پلیبازیIndianaJonesرویمخفی‌کاریوحلپازلمتمرکزاستبازیDrone:TheVeilguardپرداختدرونبرنامه‌ایوبتلپسنداردبازیGearsofWarE-Dayبخشچندنفرهخواهدداشت؟شاخه‌هایبرترتبلیغاتبررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخبارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر:استیکیصفحهاصلی::جاباما","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/?utm_medium=fx-zoomg&amp;utm_source=zoomg&amp;utm_campaign=mehrfx"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="AS-Jabama"src="cdn.zoomg.ir/2024/2/ja02-1126-468-60-2.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":471}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌کوینکس","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/s/45WM"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="S1-CoinEx"id="S1-CoinEx"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":474},{"title":"بنر::‌HS1::آیپینز","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-300x250-1.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-ipinz"id="HS1-ipinz"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":"Ipeenz","serializedPositions":null,"weight":0,"id":476},{"title":"بنر::دیتاسنترشاتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/b2b/phone-for-business/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=display&amp;utm_campaign=hostedpbx"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Shatel"src="cdn.zoomg.ir/2024/3/sh-cloudtalk--300x250v-2.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482},{"title":"رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/?utm_source=webads&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=fastessimcard&amp;utm_content=04zoomgi"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gifزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HL1-rightel-2"id="HL1-rightel-2"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/></picture></a></div>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":491}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Placer:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler