ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • Adresse du site Web:www.arzdigital.com
  • IP du serveur:104.26.14.148
  • Description du site:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

nom de domaine:www.arzdigital.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.arzdigital.comcouler

430

nom de domaine:www.arzdigital.comBon ou Mauvais

La bonne chance vient. peut jouir d'une grande réputation

site Internet:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالPoids

2

site Internet:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

104.26.14.148

site Internet:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالteneur

vargtm4wp_datalayer_name="dataLayer"; vardataLayer=dataLayer||[];ارزدیجیتال-تحلیل،بررسیواخباربازارارزهایدیجیتالvardataLayer_content={"pePostType":"frontpe"}; dataLayer.push(dataLayer_content);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.'+'js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN8LX3B');functionbreakingImeError(el){(function_(){if('jQuery'inwindow){var$=jQuery;$(el).remove();}else{setTimeout(_,200);}})();}دسترسیسریعدرهرکجایسایتکههستید،باایندکمهبهابزارهاوبخش‌هایویژه‌سایتدسترسیپیداکنیدفیلمآموزشیمتوجهشدمعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید0دراینبخشمیتوانیدمهم‌تریناخبارسایترامشاهدهنمایید.اگرمیخواهیدایناخباربرایشماایمیلشوددرخبرنامهماعضوشوید.عضویتدرخبرنامهاخباراخبارایراناخبارجهاناخباربیتکویناخباراتریوماخبارآلت‌کوین‌هااخباردیفایاخبارNFTاخباربلاکچیناخباراستخراجاخبارقانون‌گذاریاخبارصرافی‌هاگزارشوتحلیلمصاحبهاخبارسایتبرایتازه‌واردهاآشناییبابیتکوینآشناییبابلاکچینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتراهنمایسرمایه‌گذاریبیاموزیدآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشآلتکوینهاآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازارآموزشدیفایآموزشNFTآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریآموزشکیفپولآموزشصرافیآموزشامنیتآموزشبلاکچینتحلیلوسرمایه‌گذاریتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلقیمتاتریومتحلیلتکنیکالاختصاصیتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلفاندامنتالآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازاردانشنامهسرمایهگذاریمقالاتمنتخبیادداشتتوصیفاتبزرگانقیمتارزدیجیتالاستخراجوسهام‌گذاریآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریدانشنامهاستخراجبررسیابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجبررسیارزهایدیجیتالکیفپول‌هاپروژه‌هایدیفایپروژه‌هایNFTبازی‌هایکریپتوییپلتفرم‌هایتحلیلیابزارهایاستخراجصرافی‌هاراهنمایخریددیفایآموزشدیفایمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایاخباردیفایهمهنوشته‌هایدیفایچندرسانه‌ایویدئواینفوگرافیکپادکستکاربردبلاکچینتحلیلکنیدتازهواردید؟اگراینترنتقطعشود،چهبلاییسربیتکوینمی‌آید؟۱۳ساعتقبلیادداشتآیاصرافی‌هامی‌توانندباخلقبیتکوینغیرواقعی،باعثکاهشقیمت‌هاشوند؟۱۶ساعتقبلاخبارصرافی‌هاسقوط۱,۵۰۰دلاریقیمتبیتکوین؛۲۰۰میلیوندلارظرفیکساعتلیکوییدشد۲۲ساعتقبلاخبارآلت‌کوین‌هامتنوع‌سازیسبدسرمایه‌گذاریخارجازبازارارزهایدیجیتال۱ماهقبلارزویژنتحلیلقیمتکاردانو؛جلوگیریازکاهشقیمتمنوطبهحفظحمایت۰.۵دلاریاست۱روزقبلتحلیلقیمتآلتکوین‌هاوضعیتبازار:کاهشمجددقیمت‌ها،بررسیروندقیمتبیتکوین،اتریوموآلتکوین‌ها۱روزقبلتحلیلقیمتآلتکوین‌ها#general_header_desktop__widget{min-height:180px;margin-bottom:15px;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;min-height:180px;}@media(max-width:586px){.arz-atlas-banner-twoimg{width:380px!important;height:110px!important;display:block;margin:auto;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;height:110px!important;} #general_header_desktop__widget{ height:110px!important; margin-bottom:15px; min-height:unset; }}فرصتباقیماندهاطلاعاتبیشتروشرکتدردورهاطلسارزدیجیتالپلاسدوره‌یجامعغیرحضوریصفرتاصدارزهایدیجیتال،آموزشتریدینگ،تحلیلتکنیکالوآشناییباماینینگ٪۲۰تخفیفتومان(function_(){if('jQuery'inwindow&&'arzDigital'inwindow){jQuery(function($){$(window).on("scroll",function__(){if(window.scrollY>0||arzDigital.data.enable_scroll){$(window).off("scroll",__);varnow=(newDate()).getTime()/1000,one=$(".arz-atlas-banner-one"),two=$(".arz-atlas-banner-two"),hrefs={1024:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],767:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],0:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],},b={1024:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_banner.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/05/Atlasarzdigital_new2.gif'],767:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_tablet.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_tablet.gif'],0:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/lus_mobile.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_mobile.gif'],},wwin=$(window).width(),a=1,banner=$('.randomBanner01'),att='src',url,max=0;if('atlas__timer'inwindow&&noww&&w>max)max=w;}a=Math.floor(Math.random()*b[max].length);url=b[max][a];if(url)banner.attr(att,url);url=hrefs[max][a];if(url)$(".arz-atlas-banner-two").attr('href',url);}$("#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation").removeClass("arz-opacity-animation");}});});}else{setTimeout(_,500);}})();قیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:1.065تریلیوندلارمعاملات24ساعت:108.572میلیاردسهمبیتکوین:37.97درصدتعدادارزهایدیجیتال:4,991نرختتر:۳۰۱۴۸تومانلیستقیمتمبدلقیمت۲۹مرداد۱۴۰۱۱۰:۴۳Bitcoin$21,160۶۳۷,۹۴۱,۳۴۸تومان-7.21%حجمبازار:۴۰۴.۷۲۵میلیارددلار578.5KEthereum$1,636.57۴۹,۳۳۹,۴۰۲تومان-9.79%حجمبازار:۱۹۹.۷۲۱میلیارددلار92.5KTether$1.00۳۰,۱۵۰تومان0.002%حجمبازار:۶۷.۵۵۴میلیارددلار16.2KUSDCoin$1.00۳۰,۱۵۱تومان0.002%حجمبازار:۵۲.۴۵۳میلیارددلار927BNB$285.90۸,۶۱۹,۴۷۸تومان-1.97%حجمبازار:۴۶.۱۲۷میلیارددلار56.5KBinanceUSD$1.00۳۰,۱۵۴تومان-0.01%حجمبازار:۱۸.۸۲۳میلیارددلار352XRP$0.۱۰,۲۵۸تومان-5.95%حجمبازار:۱۶.۸۰۳میلیارددلار105.8KCardano$0.۱۳,۸۲۵تومان-7.30%حجمبازار:۱۵.۴۷۹میلیارددلار115.5Kایده‌هایمنتخبکاربراننزولیIsabitcoinتجزیهوتحلیلنمودار4ساعتهBTC/USD: 3روزپیش،بیتازالگویمثلثصعودیخوددرایننمودار4ساعتهبهسمتپایینشکستهشد. بیتکویندرسطححدوددلارحمایتپیداکردهبودکهاکنونبهزیرآنرسیده.بستهشدنموفقیتآمیز4ساعتهزیراینسطحاحتمالاًبیتکوینراباقیمتیدرحدودتادلاربهمنطقهپشتیبانیخودمیبره. بازهعقبماندگیابرایچیموکونشونمیدهکهحرکتدرحالحاضرروبهپایینه. خطتبدیلابرایچیموکونشونمیدهکهنقطهمیانیحرکتکوت5ساعتقبل۰۲بیتکوینseyfi32shabitcoinقیمتبینیکمقاومتماهانهویکخطروندماهانهباشیلبتیزوقدرتبالااستاپکردهواینرودرنظرداشتهباشیمکهقدرتخطمقاومتچونقیمتقیمتماهایاولبیتکویینبودهگیرکردهاینمقاومت(قیمت)همقدرتبالاییکهاگربااینروندپیشبروداحتمالبازگشتبهمقاومتیاقیمتبالاترودرنتیجهشکستخطرونداینچندماههاخیروبرگشتدبهقیمتهاییبالاترواتمامشیبروندفروش18ساعتقبل۱۱۰بیتکوین4H،شکستکنجصعودیوبرخوردباکفکانالصعودیحامدامbitcoinسلامدوستان،درادامهتحلیلهایقبلی،میبینیمکهبیتکوینبعدازشکستکنجصعودیورنجزدندرمیانهکانال،بهسمتکفکانالشکستهشدوبرخوردکرد.برایاطمینانازحرکتنزولیمیانمدتبایدزیرمحدودهرنجبزنه(حداقل4تاکندل4ساعتهزیربستهبشه)تابتونیمبگیمدارهامادهمیشهبرایریزشمجدد.-میانهکانالوحمایتمحدودهشکستهشدهوباتوجهبهرنجقیمتیمیانهماهگذشتهاحتمالاینکهبخوادبرگردهتاگپاین1-2هزارروپرکنهکمخواهدبود.-درصورتشکستکفکانالازپایی22ساعتقبل۱۱۷#BTCمصطفیbitcoin18آگوست2022میانمدت:صعودیکوتاهمدت:نزولیحمایتدلاریمیانمدتبرایبیتکوینبهقوتخودباقیاستودرحالحاضرازکاهشقیمتدرچندروزآیندهجلوگیریمیکند.اگرنهنگهاموفقبهافزایشحجمخریدوشتابدرسطوحفعلیماشوند،مااحتمالاًبهسمتاوجهایمیانمدتجدیدحرکتخواهیمکرد.ازسویدیگر،ادامهفشارنزولیوحجمفروشدراطرافمنطقهفعلیما،همانطورکهقبلاًبهشماگفته‌ایم،مارابهپایین‌ترینسطحبالقوهمیان‌مدتدلارکاهشمی‌دهد.احتمالافزایش:47%-نزولی:1روزقبل۲۱۵#GALAمصطفیbitcoin#GALAاخیراًازمنطقهمقاومتاصلی0.070-0.0759دلارراردکردهاست.درH4TF،ساختاربهسمتنزولیتغییرکرد،امادرTFبالاتر(1D)،اینممکناستیکشکستساختاریکاذبباشد.اکنونبهدنبالهرخریدیباشید.فروشکوتاهممکناستبامقاومتساعتیدرحدود0.065دلارباشد1روزقبل۰۲سقوطبیتکوینبزودیMehranbitcoinبهزودیشاهدسقوطبیتکوینمیشین.طبقتحلیلچندهفتهپیشکهگفتم یهحرکتصعودیکوتاهمدتداریمکهتا۲۵هزاربالااومد.ودرنهایتزمانریزشفرارسیده.نوبهافومومیکنننهنگهاسودمیکننتوصیهمالینیستمهرانلک2روزقبل۶۷۵۷تحلیلشیباتایمفریم4ساعتهمرتضیزارعانshiba-inuباسلامخدمتدوستانعزیزتحلیل شیباتایم4ساعته قیمتدریککانالصعودیقرارگرفتهکه قیمتتوانسته باحرکتاسپایکسقفکانالوبشکنهومقامت0.روتبدیلبهکفحمایتیکرده وبهسقف0.رسیدهوریزشقیمتیتا0.روشاهدبودیم قیمترنجشدهوپولبکهایزیادیزدهوفشردگیقیمترومیبینیم مابایدمنتظرشکستاینباکسباشیم وازهرطرفشکستواردمعاملهبشیمسناریواولبهاینشکلمیباشدکه باکسازبالابشکندوخطترندنزولیمابهسمتبالاشکستهبشه2روزقبل۲۲۱تحلیلدوجکوینتایمفریم4ساعتهمرتضیزارعانdogecoinباسلامخدمتدوستانعزیزتحلیلدوجکوینبررسیوتحلیلبندهازاینارزاینبودهکه قیمتمثلثیتشکیلدادهکه قیمتازسقفمثلثشکستهشدهوبهمقاومت0.برخوردکردهوبازدنکندلپینبار ریزشیشده ماخطMTRرسمکردهایمکهنشاندهندهصعودیبودنقیمتهست اماچونقیمتبهمقاومتیبرخوردکردهوریزشیشدهسناریومابهدوصورتهست برگشتقیمتبهمثلث وشکستخطMTRما وشکستکف0.کهایندوسطحرابامربعنشاندادهاماینسطحPRZمیباشدهمخطداینامیک(MTR)وهمکفاست2روزقبل۰۱۰تحلیلشیباPlanZshiba-inuسلامخدمتعزیزان.شیبااینوبعدازپامپیکهکرددچارریزششدویکستاپبریکاوتفیلروبرایمافعالکرد،اگربتونهمحکماینکانالیکهتوشهستروبهسمتبالابشکنهمیتونیمرویپولبکشواردشیموسودخوبیازاینمعاملهبگیریموگرنهکهبایداینجاهابهدنبالمعاملهشورتباشیم.فعلاباسقفکانال،قیمتدرگیرهبایدتویکندلهایدیگهتاییدیهبگیریمچهبرایصعود،چهبراینزول.نظرشماچیه؟ردمیشهازاینکانالیادوبارهبرمیگردهبهمیدوبعدشکفکانال؟2روزقبل۱۲۰گزارش_بازارمصطفیbitcoinپسازاواسطسال2020،حدودژوئنوژوئیه،سهمتوالازحجمزنجیرهایبیتکوینکهازتراکنشهایبیشاز100هزاردلارنشاتمیگیرد،بالای97درصدباقیماندهوبهبالاترینحد99.9درصدرسیدهاست،بهاینمعنیکهبازیگرانبزرگبهچهرههایغالبدربازارتبدیلشدهاند،کهاحتمالاًاینرقمخواهدبود.حرکتیراکهانتظارشراداریمبهمابرسابعد.2روزقبل۰۶نمودارهفتگیوروزانهبیتکوینTWR(پیشبینیبلندمدت)TWRbitcoin***توجه:اینتحلیلبلندمدتاست(حداقل3هفته)***باتوجهبهنمودارهفتگیبیتکویندیدهمیشودکههمهقسمتهاینموداردرظاهرصعودیمیباشنداماشدتافزایشنمودارdiffخیلیبالامیباشدواینچیزخوبینیست(بدینمعنیاستکهافزایشزیادنخواهدبود)همچنیننمودارروزانهکهدرقسمتزیرمشاهدهمیشودنشانازکاهشیاثباتقیمترامیدهدنتیجهتحلیل:قیمتافزایشاندکیاثابتمیماند(یکتا2هفته)وطیهفتههایآینده(ببیشتراز2هفته)احتمالانزولیخواهدبود.البتهشایدروندنزولیز2روزقبل۰۸بیتکویندرحالشکلگیرییکالگویگوهصعودیمصطفیbitcoinبیتکویندرحالشکلگیرییکالگویگوهصعودیاستودرشرفشکستهشدناست.یکگوهدرحالافزایشیکالگوینزولیاستومعمولاًدرجهتپایینمیشکند.شکستدرجهتنزولیبیتکوینرابهسمتسطححمایتمیفرستد.تاآخراینهفتهشاهدشکستاینسازهخواهیمبود.2روزقبل۰۱۰مشاهدههمهایده‌هاافزودنایدهجدیداخبارفوریهمه۲۷دقیقهقبلصعودی7نزولی1بیتکوینمگزین:احتمالحمله«اختلالکانال»بهشبکهلایتنینگبیتکوینوجودداردحمله«اختلالکانال»یکحملهمتوقف‌کردنخدماتاستکهبامسدودنقدینگیموجوددرشبکهلایتنینگ‌بهنودهااجازهارسالتراکنش‌هادرکانال‌هایپرداخترانمی‌دهد.وقوعاینحمله،میزانتراکنش‌هایناموفقشبکهراافزایشدادهواطمینانبهشبکهلایتینگراکاهشخواهدداد.احتمالوقوعاینحملهبهشبکهلایتنینگکه انتقالتراکنش‌هاراتقریباغیرممکنمی‌کند،باعثشدهتاتوسعه‌دهندگانبه‌‌دنبالراه‌هاییبرایحلاینمشکلاتباشند.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرBitcoinMazine۵۴دقیقهقبلصعودی4نزولی9بورسنیویورکشرکتبیتماینینگرابهحذفازبازارتهدیدکردشرکتاستخراج«بیتماینینگ»،علی‌رغمهشداربورسنیویوکدربیانه‌ایبهسرمایه‌گذارانخودگفتهاستکهنبایدنگرانقیمتفعلیسهاماینشرکتباشند.اینبیانیهپسازآنمنتشرشدکهبورسنیویورکاعلامکردکهفعالیت‌هایاینشرکتبااستانداردهایفهرست‌شدننمادهایمعاملاتیدربازارمطابقتندارد،زیراسهامآنبرایبیشاز۳۰روزمتوالیزیریکدلارمعامله‌شدهاست.درحالحاضر،قیمتهرسهمبیتماینینگحدود۰.۳۹دلاراست.بورسنیویورکبهاینشرکت۶ماهمهلتدادهاستتافعالیتخودراباقوانینتطبیقدهد. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرTheBlock۱ساعتقبلصعودی35نزولی7استخراترماین:استخراجاتریوم۲۴شهریورامسالبهپایانخواهدرسیددورهٔاستخراجاتریومپساز۷سالتحقیقوتوسعه،در۱۵سپتامبر۲۰۲۲(۲۴شهریور)بهپایانخواهدرسید.طبقاعلامیهٔمنتشرشدهدربلاگبنیاداتریوم،پسازاینتاریخدیگرامکاناستخراجاتریومبااستفادهازکارت‌هایگرافیکیاماینرهایای‌سیکوجودنخواهدداشت.استخراستخراج«اترماین»نیزاعلامکردهکهپسازادغام،تمامیسرورهایخودراخاموشخواهدکردوتنهاامکانبرداشتاتریومازآناستخروجودخواهدداشت.اتریوم مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرEthermine۱۵ساعتقبلصعودی116نزولی135گزارشجدیدذخایرتترمنتشرشدهاست گزارشجدیدذخایرتترنشانمی‌دهدکهشرکتتوسعه‌دهندهایناستیبلکوین،با ۲۸.۹میلیارددلاردراسنادخزانه‌داریایالاتمتحدهسرمایه‌گذاریکردهاست.علاوهبراین،شرکتمذکوربا۶.۸میلیارددلاردرصندوقسرمایه‌گذاریبازارپولسرمایه‌گذاریکردهو۵.۴میلیارددلارهمبه‌صورتنقدودرسپرده‌هایبانکیدارد.شایانذکراستکه ارزشکلسرمایه‌گذاریاینشرکتدراسنادخزانهغیرآمریکایینیز۳۹۷میلیوندلاراست.تتر مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرTheBlock۱۵ساعتقبلصعودی44نزولی150کلاهبردارانارزهایدیجیتالاینباربهکاربرانتونتاکحملهکرده‌اندکاربرانبرنامهتونتاک(TuneTalk)،بزرگتریناپراتورشبکهمجازیتلفنهمراهاعتباریدرمالزی،اعلان‌هاییدریافتکرده‌اندکهبهآنهاپیشنهادمی‌دهدسرمایه‌گذاری‌هایبیت‌کوینخودرادوبرابرکنند. کاربرانتونتاکدرمورداینهکهشدارداده‌اندوازیکدیگرخواسته‌اندتااینپیامرانادیدهبگیرند.کاربرانآسیب‌دیدهتصاویریازهشدارهایمشکوکمنتشرکرده‌اندکهادعامی‌کنددریکمسابقهبرندهشده‌اندوبههمینخاطرمی‌توانندبیتکوینخودرادوبرابرکنند.البتهآنهاابتدامی‌بایسترویاعلانکلیکوبیت‌کوینخودرابهیککیفپولالکترونیکیارسالکنند.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرFinbold۱۶ساعتقبلصعودی109نزولی184کاهش۷۰میلیارددلاریارزشبازارارزهایدیجیتالتنهادریکروزبازارارزهایدیجیتالروزجاریراباروندینزولیآغازکردهوسرمایهخروجیآندراینمدتباعثازبینرفتندستاوردهایهفته‌هایاخیرشدهاست.ارزهایدیجیتالنیزبافشارفروشمواجهشده‌اندوبیتکویندرتلاشاستتابالایمحدوده۲۰,۰۰۰دلارباقیبماند.براساسداده‌هایکوین‌مارکت‌کپ(CoinMarketCap)،کلارزشبازارارزهایدیجیتال در۱۹اوت(۲۸مرداد)به۱.۰۵تریلیوندلاررسیدهودریکروزگذشته۷۰میلیارددلارکاهشیافتهاست.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرFinbold۱۷ساعتقبلصعودی159نزولی189تحلیل‌گرسابقآرکاینوستانتظارداردبیتکویندوبارهبه۲۰,۰۰۰دلارواتریومبه...کریسبرنیسکه،تحلیل‌گرسابقآرکاینوست(ArkInvest)وطرفدارمعروفارزهایدیجیتال،ضمنردسناریوهایصعودیبرایبازارازهایدیجیتال،عنوانکردهاستکهاینبازاردوبارهقیمت‌هایماهژوئن(خرداد)راخواهددید.بهعقیدهاوبهایبیتکوینتا۲۰,۰۰۰دلاروبهایاتریومتا۱,۰۰۰دلارمی‌تواندکاهشیابد.برنیسکههمچنینعنوانکردهاستکهاینکاهشقیمتپسازبه‌روزرسانیمرجیارویکارآمدناثباتسهاماتریوماتفاقمی‌افتد. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۱۷ساعتقبلصعودی42نزولی61همسرسازندهتورنادوکشازصحبتبااومنعشدهاستسینیامالیک،همسرالکسیپرتسف،سازندهتورنادوکش(TornadoCash)،به‌تازگیتاییدکردهاستکهپرتسفتحتبازداشتمقاماتهلندیقرارداردواززمانزندانی‌شدناوهیچشانسیبرایارتباطباهمسرشنداشتهاست.سینیامالیکهمچنینبیانکردکههمسرشهمانندیکمجرمخطرناکزندانیشدهاستومقاماتهلندیحتیاجازهیکتماسکوتاهباپرتسفرابهاونمی‌دهند.تورنادوکش مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرجدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمتاگراینترنتقطعشود،چهبلاییسربیتکوینمی‌آید؟تیناسلطانی۱۳ساعتقبل۴۴۲با‌توجه‌بهگسترشروزافزونکاربردهایاینترنتوگره‌خوردنآنبهزندگیهمهماوبه‌دنبالآنپیشرفته‌ترشدنتجهیزاتشبکه،احتمالقطعیگستردهاینترنتبسیارکمبه‌‌نظرمی‌رسد؛امااینمسئلهغیرممکنهمنیست...آیاصرافی‌هامی‌توانندباخلقبیتکوینغیرواقعی،باعثکاهشقیمت‌هاشوند؟پوریامالکی‌فرد۱۶ساعتقبل۳۶۵یکیازاساسی‌تریننقاطقوتیکهبرایبیتکوینمی‌شناسیم،آناستکهبااینسیستمدیگرهیچ‌کسنخواهدتوانستجداازفرایندثابتیکهبرایایجاداینارزدیجیتالدرنظرگرفتهشدهاست،دستبهخلقبیتکوین...سقوط۱,۵۰۰دلاریقیمتبیتکوین؛۲۰۰میلیوندلارظرفیکساعتلیکوییدشدپوریامالکی‌فرد۲۲ساعتقبل۶۹۶قیمتبیتکویندریکسقوطآنی،بیشاز۱,۰۰۰دلارکاهشیافت.آلتکوین‌هانیزبهتبعیتازبیتکوینکاهششدیدیرادرقیمتتجربهکردند.بهگزارشکریپتوپوتیتو،‌باسقوطقیمتبیتکوینوآلتکوین‌هادر...نکسو(Nexo)ونکسوکارت(NexoCard)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۱روزقبل۱۷۱یکیازمشکلاتاصلیبازارارزهایدیجیتالنوسان‌هایقیمتدرآناست.شمانیزاگرسرمایه‌ایدراینبازارداشتهباشید،احتمالاًبادوره‌هاییازرکودوافتقیمت‌هامواجهشده‌ایدونگرانازدست‌رفتنقیمت...تحلیلقیمتکاردانو؛جلوگیریازکاهشقیمتمنوطبهحفظحمایت۰.۵دلاریاستپوریامالکی‌فرد۱روزقبل۲۵۲برایحفظروندصعودیچندوقتاخیرقیمتکاردانو،طرفدارانافزایشقیمتیابهاصطلاحگاوهایبازارکاردانو،بایدبرایحفظحمایت۰.۵دلاریبکوشند.بهگزارشکریپتوپوتیتو،شکستمقاومت۰.۵دلاریکاردانوچندی...وضعیتبازار:کاهشمجددقیمت‌ها،بررسیروندقیمتبیتکوین،اتریوموآلتکوین‌هاپوریامالکی‌فرد۱روزقبل۳۹۵قیمتبیتکوینباعبورازحمایت۲۴,۰۰۰دلاریخود،روندیکاهشیراآغازکرد.درادامهحتیحمایت۲۳,۵۰۰دلارینیزازدسترفتوحالابیتکوینکه۲درصدقیمتخودراطیشبانه‌روزگذشتهازدستدادهاست،...صرافی‌هایارزدیجیتالدرجریانبه‌روزرسانیاتریومواریزوبرداشت‌هارامتوقفمی‌کنند؛علتچیست؟سجاداسحقینصرآبادی۲روزقبل۳۴۱کوینبیسوبایننس،بزرگترینصرافی‌هایارزدیجیتالجهان،اعلامکرده‌اندکهدرجریانبه‌روزرسانیشبکهاتریومدراواسطشهریور،واریزوبرداشت‌هایاترودیگرتوکن‌هایمبتنیبراینبلاکچینراموقتاًو...تحلیلقیمتبیتکوین:شرطادامهروندصعودیچیست؟محمد‌امینعلی‌یاری۲روزقبل۵۱۱بیتکوینطیساعاتگذشتهدرتلاشبرایعبورازمقاومت۲۴٬۵۰۰دلاریبودهاست.اگردرادامهخریدارانموفقبهعبورازاینسطحنشوند،ممکناستقیمتتا۲۳٬۶۵۰دلاروسپسحمایت۲۳٬۵۰۰دلاریپایینبیاید.به...گزارشکریپتواِسلیت:اتریومنهغیرمتمرکزاستونهضدتورمی!سجاداسحقینصرآبادی۳روزقبل۳۴۳اتریومزیربنایاکوسیستممالیغیرمتمرکز(دیفای)است،بنابراینبه‌طورمعمولبه‌عنوانیکشبکهغیرمتمرکزدسته‌بندیمی‌شود.بسیاریازافرادتصورمی‌کنندکهاتریومیکشبکهکاملاًغیرمتمرکزودموکراتیکاست...نشانهصعودی:موجودیهولدرهایکوتاه‌مدتبیتکویندرحالافزایشاستمحمد‌امینعلی‌یاری۳روزقبارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالل۳۷۱هولدرهایکوتاه‌مدتبیتکویناززمانسقوطبازاردراردیبهشتامسال،موجودیخودرا۳۳۰٬۰۰۰واحدافزایشداده‌اند.به‌عقیدهتحلیلگران،ایناتفاقمی‌تواندنشان‌دهندهپایانفروش‌هایدسته‌جمعیسرمایه‌گذاران...وزیراارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شودگروهخبری۳روزقبل۳۳۱۶احسانخاندوزی،وزیراقتصاد،گفتهمصوبه‌ایدرستاداقتصادیدولتمطرحشدهاستکهتاچندروزدیگرتصویبخواهدشدوبااینکاربرایاولینبارقاعده‌گذاریدرزمینهارزهایدیجیتالصورتخواهدگرفت.بهگزارش...اتریومزیر۲هزاردلارماندنیشد؛روندنزولیتاکجاادامهدارد؟محمد‌امینعلی‌یاری۳روزقبل۲۴۱اتریومروزگذشتهاصلاحیراازنزدیکیمقاومت۲٬۰۰۰دلاریآغازکرد.اینروندنزولیتابهاینلحظهادامه‌داربودهوممکناستدرکوتاه‌مدتقیمترابهزیر۱٬۸۰۰دلاربرساند.بهگزارشنیوزبی‌تی‌سی،اتریوم...شاخصRSIچیستوچگونهازآندرتحلیلتکنیکالاستفادهکنیم؟ریحانهکاظمیانمقدم۵روزقبل۶۵۳۳۳به‌عقیدهبرخیمعامله‌گران،تحلیلتکنیکالازجملهروش‌هایقدرتمندومؤثربرایپیش‌بینیبازاروکسبسودازنوسان‌هایقیمتدارایی‌هایدیجیتالبه‌شمارمی‌رود.دربینابزارهایمتنوعیکهتریدرهایتکنیکال...۵اشتباهرایجدربارهبه‌روزرسانیمِرجاتریومسجاداسحقینصرآبادی۵روزقبل۵۱۲بانزدیک‌شدنبهزماناحتمالیبه‌روزرسانیمِرج(Merge)یاادغاماتریومدرشهریورامسال،موجیازهیجاناتبازاررافراگرفتهاست.بااینکهپیش‌بینی‌هایبسیاریدربارهتأثیراتادغامشبکهمبتنیبراثبات...تحلیلآنچین:هولدرهایبلندمدتبیتکوینچهزمان‌‌هاییدستبهفروشمی‌زنند؟سجاداسحقینصرآبادی۵روزقبل۴۲۴بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراستوبسیاریازافرادامیدوارندهمچنانبتواندبهروندصعودیخودادامهدهد.درهمینحال،بررسیداده‌هایآنچین(درون‌زنجیره‌ای)ازرفتار...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشتراخبارایران۳روزقبلوزیراقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شود۶روزقبلصالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئو۱هفتهقبلرئیسبانکمرکزیایران:ماینرهایقانونیمی‌توانندارزدیجیتالخودرابرایوارداتارائهکنند۱هفتهقبلمعاونوزیرصمت:ثبتاولینسفارشرسمیوارداتکالاباارزهایدیجیتالانجامشد۲هفتهقبلکنفرانستکنوبلاک؛امضایتفاهم‌نامهبینایرانوروسیهدرزمینهبلاکچین۲هفتهقبلنشستخبریکنفرانستکنوبلاکبرگزارشد؛ایرانوروسیهبه‌دنبالهمکاریبیشتردرزمینهارزهایدیجیتال۲هفتهقبلمدیرانبایننسدربارهتحریمایران:فعالیتایرانیانمقیمخارجمنعیندارد۳هفتهقبلجزیرهکیشدرجریانجامجهانیازدستگاه‌هاییبرایتبدیلارزدیجیتالبهریالاستفادهمی‌کند۴هفتهقبلرئیسبانکمرکزی:روبلروسیهواردبازارارزیکشورمی‌شود۱ماهو۶روزقبلبررسیگزارشجنجالیرویترز؛معامله‌گرانایرانیبایدنگرانسخت‌گیریبیشترصرافی‌هایخارجیباشند؟۱ماهو۱۳روزقبلپروندهمتهمانارزدیجیتال«دریک»بهدادگاهانقلابارسالشد۱ماهو۱۴روزقبلتصویبشد:قوانینبرخوردباماینرهایغیرمجازدرایرانسخت‌گیرانه‌ترمی‌شودهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریوممبدلقیمتمقایسهارزهانمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگی‌رویداد‌هاقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیماستکبخشامنیتشبکهبیتکوینصرافی‌هااوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکویدئومصاحبهایلانماسکبانشریهتایم+زیرنویسفارسی00:00توضیحیکهدرکنگرهآمریکادربارهبیتکوینارائهشد02:49تماشاکنید:آیابیتکوینجایگزینپول‌هایفعلیمی‌شود؟01:22:38تماشاکنید:کودکانامروز،بیتکوینرهایفردا؛برایبچه‌هایخودبیتکوینبخرید!02:01مصاحبهباچانگ‌پنگژائو،مدیرعاملصرافیبایننس؛داستانیکموفقیت13:09دانلودمستنددرونقلمرویکریپتو(InsideCryptoKingdom۲۰۱۸)–فارسی47:00تماشاکنید:پاسخبهابهاماتدربارهاتریوم۲.۰؛آیابایدکاریانجامداد؟3:05ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)3:05چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاه3:05اینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاه3:05اینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟3:05۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکل3:05اینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاه3:05نگاهیبهشاخصمصارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآن3:05اینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۶۱۹,۹۷۸نمایشبیتکوینچیست؟همهچیزدربارهبیتکوین+ویدیو۳,۱۵۲,۸۴۶نمایشچگونهدرایرانبیتکوینبخرم؟آموزشخریدبیتکوین۱,۸۷۹,۹۰۳نمایشارزدیجیتالچیست؟۱,۸۶۴,۸۷۶نمایشبلاکچینچیست؟توضیحسادهبامثال+ویدئو۱,۷۴۶,۲۵۹نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۶۹۳,۲۷۸نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم+معرفیبهترینکارت...۱,۶۱۱,۱۳۷نمایشبهتریندستگاه‌هایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۲۱,۶۰۶,۱۸۵نمایشمطالبپیشنهادیآیااستخراجانفرادیبیتکویندرخانهمی‌تواند...۵ماهو۲۶روزقبلعرضهاولیهصرافیغیرمتمرکز(IDO)چیست؟چگونهدر...۵ماهو۲۳روزقبلبهترینسخت‌افزارهاونرم‌افزارهایاستخراجمونرو...۲ماهو۱۷روزقبلآموزشکیفپولبلووالت(BlueWallet)؛آشناییبا...۴ماهو۲۸روزقبلمعامله‌گرانحرفه‌ایچگونهازبازارآپشنبرایکسب...۴ماهو۱۵روزقبلقیمتدستگاهماینردربازارایران؛عواملمؤثربر...۳ماهو۲۳روزقبل۵روشبرایدرامان‌ماندنمعامله‌گرانارزهای...۵ماهو۶روزقبلداده‌هایشماوصرافی‌ها؛صرافی‌هاچهاطلاعاتیاز...۴ماهو۱۹روزقبلبررسیکاملوآموزشکیفپولنرم‌افزاریتراستوالت۱ماهو۲۳روزقبلدارایینقدپذیر(LiquidAsset)ونقدینگی...۵ماهو۶روزقبلرباتتریدریارباتمعامله‌گر(TraderBot)چیست؟۲ماهو۲۹روزقبلچگونهدربازاررنج(Range-Bound)تریدکنیم؟۳هفتهقبلسودوزیانتحقق‌یافته(Realized)وتحقق‌نیافته...۱ماهو۲۵روزقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایراناستخراجتحلیلقیمتبیتکوینآلتکوینسرمایهگذاریقانونگذاریبازارآمریکاماینینگایرانصرافیتحلیلفاندامنتالبیتکوین | bitcoinاتریوم | ethereumارزهایباثبات | stable-coinsریپل | xrpکاردانو | cardanoترون | tronلایتکوین | litecoinچینلینک | chainlinkکازماس | cosmosاستلار | stellarمونرو | moneroایاس | eosبیتتورنت | bittorrentآیوتا | iotaدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،فعالیتخودراازمرداد1396آغازکرد.تیمجوانارزدیجیتالمسئولیتخودراآشناییمردمبافناوری‌هایینظیررمزارز،بیتکوینوبلاکچینمی‌داند.سرمایه‌گذاریدراینپدیدهنوظهورپسازشکوفاییاینترنتوبسترهایپرداختمتمرکزیمانندپیپال،وبمانیوپرفکتمانی،بینمردمبهمحبوبیتبالاییدستپیداکرد؛بطوریکهدراواخرسال2017وهمزمانباافزایشقیمتدلاروقیمتطلا،خریدبیتکویندرکشوررونقشدیدیگرفت.سایتارزدیجیتالتلاشمی‌کندتاباآموزشاینکهبیتکوینچیستوهمچنینمفاهیمابتداییاینحوزهبههمراهروش‌هایتجزیه‌وتحلیلبازارارزهایدیجیتالمانندتحلیلتکنیکالوتحلیلفاندامنتال،گام‌هایابتداییآگاهی‌بخشیراهمگامباپیشرفتاینپدیدهبردارد.بسترهایفراهمشدهمانندسیستمرصدنرخارزوقیمتارزدیجیتالدرکنارمقالاتوآموزش‌هاییکهتوسطسایتارزدیجیتالتهیهمی‌شود،جهتابهام‌زداییازاشکلاتیاستکهبهدلیلنبوداطلاعاتکافیدرسال‌هایگذشتهگریبانگیراینصنعتشدهونتایجآنکلماتیمانندبیتکویین‌ها،رواجطرحپانزیوهجومغیرمنطقیمردمبهسمتسرمایه‌گذاری‌درفعالیت‌هاییچوناستخراجبیتکوینوخریدماینربودهاست.برگزیدهسوالاتمتداولویدئوآموزشیاینفوگرافیکشرایطوقوانیناستفادهابزارهایارزدیجیتالمبدلقیمتارزدیجیتالمحاسبهسوداستخراجقیمتارزدیجیتالابزارهایارزدیجیتالمفاهیمپایهآشناییبابلاکچینآشناییبابیتکوینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتتحلیلقیمتتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلقیمتاتریومتحلیلفاندامنتالارزدیجیتالفرصتهایشغلیتبلیغاتدربارهماارتباطباماکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.ارزهایدیجیتاللیستکاملاخبارومقالاتاخبارومقالاتبیشترصرافیارزهایدیجیتالصرافیهایبیشتردستگاهماینرارزهایدیجیتالدستگاههایبیشترموردییافتنشد.

Placer:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler