ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • Adresse du site Web:www.arzdigital.com
  • IP du serveur:104.26.14.148
  • Description du site:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

nom de domaine:www.arzdigital.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.arzdigital.comcouler

257

nom de domaine:www.arzdigital.comBon ou Mauvais

La bonne chance vient. peut jouir d'une grande réputation

site Internet:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالPoids

1

site Internet:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

104.26.14.148

site Internet:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالteneur

ارزدیجیتال-تحلیل،بررسیواخباربازارارزهایدیجیتال[{"@context":"schema.org/","@graph":[{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبار","url":"arzdigital.com/breaking/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباربیتکوین","url":"arzdigital.com/category/bitcoin-news/"},{"@context":"schema.org/","@type":"ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالSiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباراتریوم","url":"arzdigital.com/category/ethereum-news/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارصرافی‌ها","url":"arzdigital.com/breaking/exchanges/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباربلاکچین","url":"arzdigital.com/breaking/blockchain/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارایران","url":"arzdigital.com/breaking/iran/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارکیفپول‌ها","url":"arzdigital.com/breaking/wallet/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارسایت","url":"arzdigital.com/category/news/arzdigital-news/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارآلتکوین‌ها","url":"arzdigital.com/breaking/altcoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارNFT","url":"arzdigital.com/breaking/nft/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباردیفای","url":"arzdigital.com/breaking/defi/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارقانون‌گذاری","url":"arzdigital.com/breaking/regulation/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارمیمکوین","url":"arzdigital.com/breaking/memecoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارماینینگ","url":"arzdigital.com/breaking/mining/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"مفاهیمپایه","url":"arzdigital.com/category/beginners/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشبیتکوین","url":"arzdigital.com/category/guides/bitcoin-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشاتریوم","url":"arzdigital.com/category/guides/ethereum-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشبلاکچین","url":"arzdigital.com/category/guides/blockchain-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشامنیت","url":"arzdigital.com/category/guides/security-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"واژهنامه","url":"arzdigital.com/glossary/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشآلتکوین‌ها","url":"arzdigital.com/category/guides/altcoin-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشNFT","url":"arzdigital.com/category/guides/nft-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشکیفپول","url":"arzdigital.com/category/guides/wallet-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"بیوگرافی","url":"arzdigital.com/category/biography/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تاریخچه","url":"arzdigital.com/category/history/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تحلیل","url":"arzdigital.com/ideas/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تحلیلبیتکوین","url":"arzdigital.com/ideas/bitcoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تحلیلاتریوم","url":"arzdigital.com/ideas/ethereum/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"بررسیپلتفرم‌هایتحلیلی","url":"arzdigital.com/category/review/analysis-projects-review/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشاستخراج","url":"arzdigital.com/category/guides/mining-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"ابزارهایاستخراج","url":"arzdigital.com/category/review/mining-tools-review/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"ماشینحساباستخراج","url":"arzdigital.com/calculate-profitability/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشدیفای","url":"arzdigital.com/category/guides/defi-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"ابزارهاوپروژه‌هایدیفای","url":"arzdigital.com/category/review/defi-projects-review/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشسهام‌گذاری","url":"arzdigital.com/category/guides/staking-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"گزارشتحلیلبازار","url":"arzdigital.com/category/report-and-analysis/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشتحلیلبازار","url":"arzdigital.com/category/guides/market-analysis-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشسرمایه‌گذاریوترید","url":"arzdigital.com/category/guides/investment-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آکادمیآموزشارزدیجیتال","url":"academy.arzdigital.com/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهجامعارزهایدیجیتال","url":"academy.arzdigital.com/product/cryptocurrency-101-course/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهاطلسارزدیجیتال","url":"academy.arzdigital.com/product/atlas-plus/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهNFT","url":"academy.arzdigital.com/product/nft-101/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهICT","url":"academy.arzdigital.com/product/ict-course/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهچتجیپیتی","url":"academy.arzdigital.com/product/chatgpt/"}]},{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","@id":"arzdigital.com#website","headline":"ارزدیجیتال","name":"ارزدیجیتال","description":"ارزدیجیتالتارنماییجامعدرزمینهاطلاعرسانی،ارائهابزارهایتخصصیوآموزشهایپیشرفتهدرزمینهبیتکوین،بلاکچینورمزارزهامیباشد","url":"arzdigital.com","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"arzdigital.com?s={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@context":"schema.org/","@type":"Organization","@id":"arzdigital.com#Organization","name":"ارزدیجیتال","url":"arzdigital.com","sameAs":[],"legalName":"ارزدیجیتال","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.arzdigital.com/uploads/2023/11/screenshot.png","width":"1276","height":"1129"}}]عضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید0اخباراخباربیتکویناخباراتریوماخبارصرافی‌هااخباربلاکچیناخبارایراناخبارکیفپول‌هااخبارسایتاخبارآلتکوین‌هااخبارNFTاخباردیفایاخبارقانون‌گذاریاخبارمیمکویناخبارماینینگمقالاتآموزشیمفاهیمپایهآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشبلاکچینآموزشامنیتواژهنامهآموزشآلتکوین‌هاآموزشNFTآموزشکیفپولبیوگرافیتاریخچهتحلیلتحلیلبیتکوینتحلیلاتریومبررسیپلتفرم‌هایتحلیلیاستخراجآموزشاستخراجابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجدیفایآموزشدیفایابزارهاوپروژه‌هایدیفایسرمایهگذاریآموزشسهام‌گذاریگزارشتحلیلبازارآموزشتحلیلبازارآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآکادمیآموزشارزدیجیتالدورهجامعارزهایدیجیتالدورهاطلسارزدیجیتالدورهNFTدورهICTدورهچتجیپیتیتحلیلکنیدخریدارزدیجیتال۶آلتکوینکهازبه‌روزرسانیدنکاناتریومسودخواهندبرد۱۹ساعتقبلگزارشوتحلیلآیااقتصادکوانتومی،بیتکوینراکنارخواهدزد؟۱روزقبلگزارشوتحلیل۵آلتکوینهوشمصنوعیبرایسرمایه‌گذاریدرسال۲۰۲۴۱روزقبلگزارشوتحلیلپریسرچچیست؟باسرچدرموتورجستجویغیرمتمرکزPresearchدرآمدکسبکنید۲روزقبلمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایاحتمالشروعفصلآلتکوین‌هاباجهشقیمتاتریوم؛تحلیلگرانمطمئننیستند۲روزقبلگزارشوتحلیلرکوردپشترکورد؛قیمتبیتکویندرایرانبهمرز۳میلیاردتومانرسید!۲روزقبلاخبارایرانقیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:2.057تریلیوندلارمعاملات24ساعت:87.488میلیاردسهمبیتکوین:48.85درصدتعدادارزهایدیجیتال:8,451نرختتر:۵۷۳۹۹تومانلیستقیمتخریدمبدل۰۴اسفند۱۴۰۲۱۰:۵۹Bitcoin$51,175۲,۹۳۷,۴۲۳,۶۹۴تومان1.21%حجمبازار:۱.۰۰۵تریلیوندلار897.4KEthereum$2,946.77۱۶۹,۱۴۲,۱۹۷تومان0.88%حجمبازار:۳۵۴.۰۸میلیارددلار121.9KTetherUSDt$0.۵۷,۳۹۰تومان0.03%حجمبازار:۹۷.۸۲۸میلیارددلار39.8KBNB$382.39۲۱,۹۴۸,۸۹۳تومان0.64%حجمبازار:۵۷.۱۸۴میلیارددلار62.2KSolana$102.63۵,۸۹۰,۹۱۹تومان1.85%حجمبازار:۴۵.۲۵۶میلیارددلار48.5KXRP$0.۳۰,۹۲۸تومان1.06%حجمبازار:۲۹.۳۹۸میلیارددلار130.3KUSDC$1.00۵۷,۴۱۲تومان0.03%حجمبازار:۲۸.۰۵میلیارددلار1.8KCardano$0.۳۳,۸۴۹تومان2.01%حجمبازار:۲۰.۹۱۵میلیارددلار147.8Kتحلیل‌هایمنتخبکاربرانشیباآمادهصعود💗🎉همیارتریدshiba-inuتحلیلبراساسسبکفیبوگنطراحیشدهکهسبکینوینتریدمیباشد9ساعتقبل۰۱۰تحلیلبیتکوینپنجشنبه3اسفند1402حسینکمالbitcoinدیروزمتنآخریننشستکمیتهبازارآزادفدرالرزرومنتشرشدکهحاویاطلاعاتجدیدیبرایمعامله‌گراننبودبااینحالانتشارگزارشدرآمدسهماهچهارمشرکتانویدیا(Nvidia)اندکیبربازارتاثیرگذاشتوموجبافزایشتقاضادربازارهایسهاموکریپتوکارنسیشد.ازدیدگاهتکنیکالیدرنموداربیتکوینقیمتپسازعبورازمحدودهمقاومتی50هزاردلاریاکنوندرشرایطاصلاحزمانیدرالگویمستطیلدرحالحرکتاست.درصورتیکهقیمتازسطحبالایالگوبااعتبارعبورکنداحتمالافزایشبیشترقیمتتامقاومت60هزاروف21ساعتقبل۷۲۸تحلیلفوریبیت‌کوین🔥✅Korosh_teambitcoin📉بیتکوینهم‌چناندرکانالصعودیه،ولیسقفکانالوهمون‌طورکهمی‌بینیدنتونستهبشکنه،تازمانیکهسقفکانالونشکنهکوتاهمدتنزولیه،نواحیکهبیتکوینمی‌تونهدرآیندهببینهرودرچارتمشخصکردم🤍  📍 ⏱️1D  🎯Target: ‼️Target:      💌لطفاًنسبتبهادامهروندواستراتژیخودتونواردمعاملهبشید🤍1روزقبل۸۱۶بیتکوین(BTC)تایمدوساعتهHoomanElliottbitcoinبادرودووقتبخیر.ابتدااینتحلیلمشاهدهشود arzdigital.com/ideas// .چارتبالاتایم2ساعتهمیباشدکهبهخوبیمشخصاستقیمتدرونیکمستطیلبینخطوطآبیوقرمزدرحالنوسانبودهوخطروندکوتاهمدتترسیمیهمبهپایینشکستهشدهاست.درصورتشکستخطآبیوتثبیتزیرآنوتبدیلآنبهمقاومتمیتوانانتظارعرضهبیشتروکاهشقیمتباشیم.برایادامهروندصعودهایاخیرهمبایدخطقرمزحتمابهبالاشکستهوتثبیتشودوبهحمایتتبدیلشودودرآنزماناستکهمیتوانشاهدافزایشتقاضاواف1روزقبل۰۱۰دوسناریواحتمالیسولانادرآیندههمیارتریدsolanaباکندلهفتگیاحتمالریزشبیشتربرایسولانامیسراست،بعدشبرایبازگشتبهسطوحمهمصعودیسناریوبالارودرپیشداریمکهجفتشمنسبتبهفیبوگنخطوطحمایتیومقاومتیکشیدم1روزقبل۲۱۹زمانسقفزنیبیتکوینMathmathbitcoinدرهفتهگذشتهاحتمالامهمترینکندلهفتگیبیتکویندر۳.۵سالگذشتهبستهشد. آیامیدانستیدکههرزمانBTCیککندلهفتگیبالاترازفیبوناچی۰.۶۱۸میبنددتازمانیکهدرچرخهبهATHجدیدنرسد،پایینترازاینسطحقرارنمیگیرد. اگربیتکوینازگذشتهپیرویکنددرپایانسال۲۰۲۴واوایلسال۲۰۲۵بهبالاترینسطحخودخواهدرسید.2روزقبل۷۱۳تحلیلموجالیوتریپلFxxrpبازارXRPUSDبایددردراز-مدتیکزیگزاگسهگانهرا،همراهباکاملشدنموجپیوندیXXدرداخلبهصورتیکزیگزاگدوبل[W]-[X]-[Y]،شکلدهد.یکموجصعودیجدیددرآخرینبخشنموداردرحالتوسعهاست.امواجفرعی[1]و[2]بایدبهپایانرسیدهباشند،وقیمتریپلبایددرموجفرعی(3)از[3]تاسطح0.600افزایشیابد. برنامه‌یمعاملاتیXRPUSDبرایامروز:خرید:0.560،حدسود:0.600🟢2روزقبل۳۸تحلیلموجالیوتاتریومFxethereumبازارETHUSDدرحالشکل‌دهیآخرینموجایمپالسCدرموجزیگزاگیشکل(Z)است.امواجفرعی[1]-[2]-[3]بایددرموجCکاملشدهباشند.قیمتاتریومبایددرکورکشن[4]تاسطح2738.17کاهشیابد.درمرحلهبعد،قیمتاتریومبایددرآخرینموجفرعی[5]،همانگونهکهدرنمودارمشخصشدهاست،افزایشیابد.می‌توانمعاملاتجدیدخریدرادرسطحپایانیموج[4]واردکرد. برنامه‌یمعاملاتیETHUSDبرایامروز:حدخرید:2738.17،حدسود:3054.87🟢  2روزقبل۰۹تحلیلموجالیوتبیتکوینFxbitcoinبازارBTCUSDبایددرایمپالسنهایی[C]درموجپیوندیXبادرجهبزرگتریافزایشیابد.امواجفرعی(1)-(2)-(3)-(4)درایمپالس[C]کاملشده‌اندوایمپالسنهایی(5)اکنوندرحالآشکارشدناست.ایمپالس3بایددرموج(5)بهپایانرسیدهباشد،وقیمتبایددرکورکشن4کاهشیابد.سپس،قیمتبیتکویندرموجفرعی5تاسطح.66،جاییکهدرآنموج(5)برابربا76.4درصدازموج(3)خواهدبود،بالامی‌رود. برنامه‌یمعاملاتیBTCUSDبرایامروز:خرید:.60،حدسود:.66🟢2روزقبل۲۷آیندهدارتادوالیسهسالسورناجواهریgmxسلامدوستانبرایبلندمدتمنهمخریداریکردموبنظرماینرمزارزارزبهآسانی۱۰تا۱۵برابرافزایشخواهدیافت.ولیبازتاکییدمیکنمبرایآیندهپسهرموقعخریدزدیبذارکناراصلانگاهشنکنوهرموقعورودتوشمشکلیندارهچونتارگتماسالانهست3روزقبل۰۶🔥تحلیلجامعکوتاهمدتشیبا🔥Korosh_teamshiba-inu📍SHIBAINU ⏱️1D  🎯Target:0.🎯Target2:0.‼️Stop:0.      💌لطفاًنسبتبهادامهروندواستراتژیخودتونواردمعاملهبشید🤍  3روزقبل۷۲۵هولدکاردانو؛تحققاهدافاولدراردیبهشت1403وهدفنهاییتاشهریور1403مسلمرحمتیcardanoهولدتاشهریور1403تارگتصعودیبین6$الی12$تارگتاولدراردیبهشت1403وتارگتاول1.80$3روزقبل۸۳۶مشاهدهتحلیل‌هاافزودنتحلیلاخبارفوریهمه۵۶دقیقهقبلصعودی14نزولی1رشد۱۵درصدیزی‌کش،پسازدرخواستگری‌اسکیلبراییکETFمبتنیبرحریمخصوصی۱ساعتقبلصعودی25نزولی4جی‌پیمورگان:هیجاناتمعامله‌گرانخرد،علترشداخیربازاراست۱ساعتقبلصعودی13نزولی3پروتکل‌بازارپولآویدربی‌ان‌بیچینپیاده‌سازیشد۱۲ساعتقبلصعودی124نزولی20۲۵میلیوندلاراتریومازگردشخارجشد۱۲ساعتقبلصعودی144نزولی19مایکلون‌دی‌پوپانتظاربیت‌کوین۵۰۰هزاردلاریرادردرازمدتدارد۱۳ساعتقبلصعودی35نزولی10کوین‌بیسگزارشاتمبنیبرفیلتربودندرنیجریهراردمی‌کند۱۹ساعتقبلصعودی130نزولی98دومقامبانکمرکزیاروپا:تأییدETFهایاسپات،واقعیترادرموردبیتکوینتغییر...۲۱ساعتقبلصعودی124نزولی10پاریسنژرمنبهاعتبارسنجچیلیزچینتبدیلخواهدشد۱روزقبلصعودی142نزولی15عرضهبازی‌هاینینتندو۶۴بررویبلاکچینبیتکوین۱روزقبلصعودی102نزولی23اس‌اند‌پیگلوبال:عرضهETFهایاسپاتاتریوم،خطرمتمرکزشدناینداراییراافزایش...جدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمت۶آلتکوینکهازبه‌روزرسانیدنکاناتریومسودخواهندبردسجاداسحقینصرآبادی۱۹ساعتقبل۲۲درحالی‌کهاکوسیستماتریومبرایاجرایبه‌روزرسانیدنکان(Dencun)آمادهمی‌شود،مایلزدویچر،تحلیلگرمشهورارزهایدیجیتال،بهبررسیآلتکوین‌هاییپرداختهاستکهبه‌دنبالاینرویدادآمادهرشدیچشمگیری...آیااقتصادکوانتومی،بیتکوینراکنارخواهدزد؟سجاداسحقینصرآبادی۱روزقبل۱۵دیویداورل(DidOrrell)،اقتصاددانیکهدرسال۲۰۱۸پیش‌بینیکردکهارزهایدیجیتالبه‌عنوانپولبهجریاناصلیتبدیلخواهندشد،اکنوناستدلالمی‌کندکهآیندهعلماقتصادبرپایهمکانیککوانتومیاستوار...ارزفلوکیاینوچیست؟معرفیFlokiInuوآموزشخریدبهارهرضاجو۱روزقبل۵۷۱درصنعتارزهایدیجیتالپروژه‌هایمختلفیوجوددارندکهمی‌توانهریکازآن‌هاراباتوجهبهویژگی‌هاواهدافشاندردسته‌بندی‌هایخاصیقرارداد.یکیازایندسته‌بندی‌هایخاص،میمکوین‌هاهستند.ویکیاز...۵آلتکوینهوشمصنوعیبرایسرمایه‌گذاریدرسال۲۰۲۴سجاداسحقینصرآبادی۱روزقبل۲۱پسازصعودقیمتبیتکوینبهمحدوده۵۱٬۰۰۰تا۵۲٬۰۰۰دلاری،اکنونبخشیازسرمایه‌گذارانبه‌دنبالآلتکوین‌هایکوچک‌تریهستندکهقیمتآن‌هادرچرخه‌هایصعودیکنونیمی‌توانندرشداحتمالیقابل‌قبولی...نکسوچیست؟چگونهازپلتفرموام‌دهیNexoونکسوکارتاستفادهکنیمریحانکاظمیان۱روزقبل۳۵۱اگرازعلاقه‌مندانبهحوزهخدماتغیرمتمرکزباشید،حتماًنامنکسو(Nexo)راشنیده‌اید.بسیاریازافرادمعتقدندکههدفنهاییفناوریبلاکچین،تمرکززداییازهمهحوزه‌هایغیرمتمرکزاست.برایاینمنظور،...پریسرچچیست؟باسرچدرموتورجستجویغیرمتمرکزPresearchدرآمدکسبکنیدشیداحسین‌زاده۲روزقبل۱۷۳پری‌سرچ(Presearch)موتورجستجویغیرمتمرکزنسلسوماینترنتاستکهباشفافیتدرارائهاطلاعات،رعایتحریمخصوصیوالبتهدرنظرگرفتنپاداشبرایکاربراندرحالتبدیل‌شدنبهیکموتورجستجویقدرتمنددر...لایتکوینچیست؟آیاLTCیکارزفراموش‌شدهاست؟محمدآذرنیوار۲روزقبل۱۹۷۱۵فلسفهایجالببرایتولدلایتکوین(LTC)وجوددارد؛اگربیتکوینطلاباشد،‌لایتکوینمثللوگو‌ییکهدارد،یادآورنقرهاست.بهاینمعنیکههدفاینارزدیجیتالایجادپولیبرایمقاصدروزمره‌ترو...احتمالشروعفصلآلتکوین‌هاباجهشقیمتاتریوم؛تحلیلگرانمطمئننیستندسجاداسحقینصرآبادی۲روزقبل۲۲بانزدیک‌شدنقیمتاتریومبهآستانه۳٬۰۰۰دلاریپسازافزایش۱۸درصدیطییکماهگذشته،اکنونبسیاریازسرمایه‌گذارانعقیدهدارندکهفصلآلتکوین‌هااحتمالاًآغازشدهاست،اگرچهبرخیتحلیلگرانهشدار...رکوردپشترکورد؛قیمتبیتکویندرایرانبهمرز۳میلیاردتومانرسید!سعیدنادری۲روزقبل۱۵درشرایطیکهقیمتبیتکویندربازارجهانیطیماه‌هایاخیربارشدقابل‌توجهیهمراهشده،بهایاینارزدیجیتالدرمقابلریالایرانبارسیدنبهمرز۳میلیاردتومانیدرحالرکوردشکنی‌هایپیاپیاستوبه...سلرنتورکچیست؟معرفیکاملCelerNetworkوارزCELRریحانکاظمیان۳روزقبل۶۷سلرنتورک(CelerNetwork)پروتکلیباتمرکزبرتعامل‌پذیریبلاکچین‌هاست.اینپلتفرمدسترسیبهدیفای،گیم‌فای،توکن‌هایغیرمثلیوبسیاریقابلیت‌هایدیگررادربینزنجیره‌هایمختلفتنهابایککلیک...فیشینگچیست؟چطورقربانیفیشینگنشویم؟محمدآذرنیوار۳روزقبل۲۸۴۲۰بااختلافخطرناک‌ترینپرتکرارتریننوعکلاهبرداریدردنیایسایبریوارزهایدیجیتالفیشینگ(Phishing)است.عملکردایننوعکلاهبرداریبسیارسادهاستوهمینمسئلهباعثمی‌شودخیلیراحتگولشانرابخورید...ایاسچیست؟همه‌چیزدربارهEOSومزایاومعایبرضاانصاری۳روزقبل۲۷۸۳۵EOSکهدرفارسیآنراایاسمی‌خوانیم،بلاکچینیاستکهباهدفانتقالارزش،ایجادقراردادهایهوشمندوساختاپلیکیشن‌هایغیرمتمرکزایجادشد.اینبلاکچینهمازقراردادهایهوشمندپشتیبانیمی‌کندوهم...ازجعلاسنادتاپوشیدنلباسنینجا؛دردادگاهکریگرایتچهمی‌گذرد؟سجاداسحقینصرآبادی۳روزقبل۵طیسال‌هایگذشته،افرادمختلفیادعاکردندکهساتوشیناکاموتویواقعیوخالقبیتکوینهستند.ازآنجایی‌کههیچیکازاینمدعیانخودخواندهنتوانستندصحتادعایخودراثابتکنند،اعتبارآن‌هااغلبزیرسوال...۳آلتکوینکوچکباپتانسیلرشدانفجاریسجاداسحقینصرآبادی۳روزقبل۹۱یکتحلیلگروسرمایه‌گذاربازارارزهایدیجیتالدریادداشتاخیرخوداز۳آلتکوینکوچکمی‌گویدکهدرحالآماده‌شدنبرایانفجارهایرشدانفجاریاحتمالیدرآیندهنزدیکهستند.بهگزارشدیلیهودل،این...تریدچیست؟تریدرکیست؟تریدراازکجاشروعکنیم؟بهارهرضاجو۳روزقبل۱,۷۳۲۵۹ترید(Trade)یکیازاصطلاحاتپرکاربرددربازارهایمالیاست.اینعبارتبه‌صورتتحت‌الفظیبه‌معنایمعاملهیامعامله‌گریاست؛امامفهوموکارکردحقیقیتریدچیست؟تریددربازارهایمالیبه‌معنایخریدیک...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشتراخبارایران۲روزقبلرکوردپشترکورد؛قیمتبیتکویندرایرانبهمرز۳میلیاردتومانرسید!۱ماهو۲۹روزقبلگزارشچندمعامله‌گرازمسدودشدندارایی‌هایشاندرMEXC؛کاربرانایرانیبایدنگرانباشند؟۲ماهو۱۱روزقبلانجمنبلاکچینایرانطینامه‌ایازپیش‌نویسطرحساماندهیرمزدارایی‌هاانتقادکرد۲ماهو۱۵روزقبلرئیسکمیتهاقتصاددیجیتالمجلس:بانکمرکزیفقطتنظیم‌گررمزپول‌هاوابزارهایپرداختاست۲ماهو۱۷روزقبلآخرینمهلتثبتدستگاه‌هایاستخراجارزدیجیتالدرسامانهجامعتجارتاعلامشد۲ماهو۱۸روزقبل«رمزپول»درقانونبانکمرکزیتعریفشد؛تنظیم‌گریونظارتبرمبادلاتوظیفهبانکمرکزی۲ماهو۱۹روزقبلقیمتبیتکویندرایرانرکوردزد؛یکقدمتا۲میلیاردتومان۳ماهو۷روزقبلواکنشنمایندگانمجلسبهمحدودیت‌هایفضایارزهایدیجیتالایران:بااقداماتغیراصولیفرصت‌هاراازبیننبرید۳ماهو۸روزقبلحکممتهمانپروندهکریپتولندصادرشد؛حبس،ردمالوجریمهارزیوریالیبرای۷متهم۳ماهو۱۰روزقبلقیمتبیتکویندرایراندرآستانهرکوردشکنی؛بیتکوین۲میلیاردتومانیمی‌شود؟۳ماهو۱۱روزقبلهشدارانجمنبلاکچین:کیفپولتلگرامداراییبرخیکاربرانایرانیرامسدودکردهاست؛پاسختلگرامچیست؟۴ماهو۴روزقبلپیامکدادگستریاستانتهران:هرگونهفعالیتزیرمجموعه‌گیریهمراهباکسبسوددرحوزهارزهایدیجیتالجرماستهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریومقیمتتترمبدلقیمتنمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگیقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیمبخشامنیتشبکهبیتکویناوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکگزارشتصویری:بنیان‌گذارتِرادرحالترکدادگاهبادستبند01:00قسمتاولویدیوکستیلوآلرت(YellowAlert)منتشرشد!09:33الگورندچیست8211;قسمتسوم(آیندهالگورند)00:00الگورندچیست8211;قسمتدوم(الگورندچگونهکارمی‌کند)00:00الگورندچیست8211;قسمتاول00:00دوجکوینچیست؟00:00زیانغیردائمیچیست؟00:00ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاهاینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاهاینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکلاینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاهنگاهیبهشاخصمصرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآناینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۷۸۱,۶۳۸نمایشبیتکوینچیست؟راهنمایجامعشناختBitcoin۳,۳۶۹,۵۹۳نمایشارزدیجیتالچیست؟آشناییبارمزارزهایبازار...۲,۱۱۶,۵۰۶نمایشچگونهدرایرانبیتکوین(BTC)بخرم؟۱,۹۹۹,۵۶۱نمایشفناوریبلاکچینچیست؟صفرتاصدیکمفهومپیچیده۱,۹۳۹,۷۰۰نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۸۵۸,۰۲۳نمایشبهتریندستگاههایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۴۱,۷۲۰,۵۵۶نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم(Ethereum)؛آیاهنوزهم...۱,۶۴۸,۹۹۴نمایشمنتخبسردبیرناتکوین(Notcoin)چیست؟راهنمایکاملثبتنامو...۳هفتهقبلبهترینارزهایدیجیتالبرایسرمایه‌گذاریدرسال...۴هفتهقبلسرمایه‌گذاریبیتکویندرسال۲۰۲۲؛هرآنچهباید...۱سالو۲ماهقبلبهترینارزهایدیجیتالبرایسرمایه‌گذاریدرسال...۲سالو۱ماهقبلقیمتبیتکوینازسال۲۰۰۹تاکنون؛مروراتفاقات...۲سالو۵ماهقبلنابودیاقتصادجهانباپول‌هایدولتی:ابرتورمروم...۲سالو۶ماهقبلچرابعضی‌هاخیلیزودثروتمندمی‌شوند؟۲سالو۸ماهقبلچرامردمهنوزارزهایدیجیتالرادرکنمی‌کنند؟۲سالو۹ماهقبلچگونهزمانکارخودرابهیکسومکاهشدادم؛۸...۲سالو۹ماهقبلراهنماییکمردفقیربرایکسبسودازدنیایکریپتو...۲سالو۹ماهقبلآیندهبیتکوین؛۱۲سناریوازجایگزینیباطلاتا...۲سالو۱۱ماهقبلنگاهیبهفلسفهاخلاقیدربیتکوین؛چرابیتکوین...۲سالو۱۱ماهقبل۱۰نقل‌قولماندگارازساتوشیناکاموتو،خالقبیت...۲سالو۱۱ماهقبلدرمیانگذاشتنیکحقیقت؛هیچ‌کسباسودمعاملهو...۳سالقبلداستانیکسرمایه‌گذاریبی‌نظیررویبیتکوین۳سالو۱ماهقبلصنعتچندتریلیوندلاری؛چرابیتکوینآمازونبعدی...۳سالو۳ماهقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایرانتحلیلقیمتبیتکویناستخراجسرمایهگذاریآلتکوینقانونگذاریبازارآمریکاصرافیماینینگایرانخریدارزهایدیجیتالخریدبیبیدوجکوینخریدبیتکوینخریدبایننسکوین(بیانبی)خریدکاردانوخریدچینلینکخریددوجکوینخریداتریومخریدفانتومخریدگالاخریدلایتکوینخریدپپهخریدشیبااینوخریدسولاناخریداستارلینکخریدتترخریدتون‌کوین(ارزتلگرام)خریدترونخریدوینکلینکخریدریپلدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،بلاکچینوبیتکوینفعالیتخودراازمرداد۱۳۹۶آغازکرد.تیمجوانمامسئولیتخودراآموزشارزدیجیتالوارائهداده‌هاییدقیقازقیمتارزهایدیجیتال،قیمتتتر،قیمتبیتکوینوهزارانمورددیگرمی‌داند.چک‌کردنقیمتدلار،‌خریدارزدیجیتال،خریدبیتکوین،خریداتریوم،خریددوجکوین،خریدتتر،خریدشیبااینوودیگرارزهایدیجیتالترندبازارازجملهامکاناتیاستکهمی‌توانیددرارزدیجیتالبهآنهادسترسیداشتهباشید.مادرارزدیجیتالطیسال‌هایگذشتهباانتشارمقاله‌هاییمثلبیتکوینچیست،متاورسچیستوتترچیستدرمسیرآموزشمیلیون‌هاکاربرهم‌قدمبوده‌ایم.مطالعهجدیدتریناخبارارزدیجیتالوخواندنتحلیلارزدیجیتالازدیگرامکاناتیاستکهدرارزدیجیتالپیدامی‌کنید.لینکهایکاربردیماشینحسابسوداستخراجماشینحسابارزدیجیتالبلاکچینچیستمصاحبه‌هاتحلیلقیمتلیستقیمتارزهارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالایدیجیتالتحلیلارزهایدیجیتالتحلیلبیتکوینقیمتتتربررسیبررسیارزهایدیجیتالمعرفیبازیهابررسیصرافیهابررسیپروژههایnftاطلاعاتبیشتردربارهماتماسباماشرایطوقوانیناستفادهگزارشارزدیجیتال۱۴۰۲بهتریننرخمعاملهخریدارزدیجیتالخریدبیتکوینخریدتترخریداتریومخریدبایننسکوینخریدشیباخریدسولاناخریدکاردانوخریدریپلخریددوجکوینخریدترونخریدتنکوینخریدمتیکخریدپولکاداتخریداستلارخریدلایتکوینخریدبیتکوینکشخریدچینلینکخریدآوالانچخریدبیبیدوجکوینکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.Arzdigital©2017-2024-AllrightsreservedEnglish

Placer:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler