نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری

  • 2022-01-01Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری
  • Adresse du site Web:www.niniban.com
  • IP du serveur:94.182.146.175
  • Description du site:نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری - بارداری هفته به هفته - مشاوره رایگان

nom de domaine:www.niniban.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.niniban.comcouler

80

nom de domaine:www.niniban.comBon ou Mauvais

Effort vide. en vain féroce

site Internet:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریPoids

2

site Internet:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریIP

94.182.146.175

site Internet:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریteneur

(function(){constnow=newDate();constversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();lethead=document.getElementsByTName("head")[0];letlink=document.createElement("link");link.rel="preload";link.as="style";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);letscript=document.createElement("link");script.rel="preload";script.as="script";script.href="van.najva.com/static/js/scripts/niniban--f7d76bbc-4796-4c94-b9f9-b7845ce59daf.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})();(function(){varnow=newDate();varversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();varhead=document.getElementsByTName("head")[0];varlink=document.createElement("link");link.rel="stylesheet";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);varscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.async=true;script.src="van.najva.com/static/js/scripts/niniban--f7d76bbc-4796-4c94-b9f9-b7845ce59daf.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})();نی‌نی‌بان،راهنمایبارداریوکودکیاری يکشنبه۰۲مهر۱۴۰۲ |قصدبارداریآمادگیبارداریقصدباوضعیتخاصتعیینجنسیترابطهباهمسرسلامتزنانسلامتمردان|ناباروریدرمانناباروریمراکزناباروریناباروریزنانناباروریمردانروشهایجایگزین|بارداریعلائمبارداریآزمایشگاه‌وسونوگرافیبارداریسهماههاولبارداریسهماههدومبارداریسهماههسوممراقبتهایبارداریبارداریخاصتدارکقبلازتولد|زایمانعلائمزایمانمتخصصزنانوزایمانآمادگیبرایزایمانزایمانطبیعیزایمانسزارینزایمانچندقلوییزایمانزودرسودیررسشمابعداززایمان|نوزادسلامتنوزادمراقبتازنوزادتغذیهوشیردهینوزادنوزادوسبکزندگیروانشناسیونوزاد|کودکرشدومراقبتکودکمتخصصاطفالسلامتکودکانتخابمنی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریهدومدرسهکودکوسبکزندگیروانشناسیوکودکقصهوشعر|ویدئوویدئو|سلامتعمومیپوست،مووزیباییروان‌شناسیدندانپزشکیتناسبانداموتغذیهارتوپدیوتوانبخشیسمعکوشنواییجراحیعمومی|سبکزندگیمدودکوراسیوناخباروایونتهاتغذیهوآشپزیآموزشوسرگرمی|کلینیک|کالاوخدماتمنوTogglenigationدانلوداپلیکیشنصفحهنخستقصدبارداریگروهقصدبارداریآمادگیبارداریقصدباوضعیتخاصتعیینجنسیترابطهباهمسرسلامتزنانسلامتمردانناباروریگروهناباروریدرمانناباروریمراکزناباروریناباروریزنانناباروریمردانروشهایجایگزینبارداریگروهبارداریعلائمبارداریآزمایشگاه‌وسونوگرافیبارداریسهماههاولبارداریسهماههدومبارداریسهماههسوممراقبتهایبارداریبارداریخاصتدارکقبلازتولدزایمانگروهزایمانعلائمزایمانمتخصصزنانوزایمانآمادگیبرایزایمانزایمانطبیعیزایمانسزارینزایمانچندقلوییزایمانزودرسودیررسشمابعداززایماننوزادگروهنوزادسلامتنوزادمراقبتازنوزادتغذیهوشیردهینوزادنوزادوسبکزندگیروانشناسیونوزادکودکگروهکودکرشدومراقبتکودکمتخصصاطفالسلامتکودکانتخابمهدومدرسهکودکوسبکزندگیروانشناسیوکودکقصهوشعرویدئوگروهویدئوویدئوسلامتعمومیگروهسلامتعمومیپوست،مووزیباییروان‌شناسیدندانپزشکیتناسبانداموتغذیهارتوپدیوتوانبخشیسمعکوشنواییجراحیعمومیسبکزندگیسبکزندگیمدودکوراسیوناخباروایونتهاتغذیهوآشپزیآموزشوسرگرمیهفتهبههفته انتخابهفتههایبارداری قصدبارداری هفتهدومبارداری هفتهسومبارداری هفتهچهارمبارداری هفتهپنجمبارداری هفتهششمبارداری هفتههفتمبارداری هفتههشتمبارداری هفتهنهمبارداری هفتهدهمبارداری هفتهیازدهمبارداری هفتهدوازدهمبارداری هفتهسیزدهمبارداری هفتهچهاردهمبارداری هفتهپانزدهمبارداری هفتهشانزدهمبارداری هفتههفدهمبارداری هفتههجدهمبارداری هفتهنوزدهمبارداری هفتهبیستمبارداری هفتهبیستویکمبارداری هفتهبیستودومبارداری هفتهبیستوسومبارداری هفتهبیستوچهارمبارداری هفتهبیستوپنجمبارداری هفتهبیستوششمبارداری هفتهبیستوهفتمبارداری هفتهبیستوهشتمبارداری هفتهبیستونهمبارداری هفتهسی‌امبارداری هفتهسیویکمبارداری هفتهسیودومبارداری هفتهسیوسومبارداری هفتهسیوچهارمبارداری هفتهسیوپنجمبارداری هفتهسیوششمبارداری هفتهسیوهفتمبارداری هفتهسیوهشتمبارداری هفتهسیونهمبارداری هفتهچهل‌امبارداری هفتهچهلویکمبارداری قصدبارداری دورهاولبارداری دورهدومبارداری دورهسومبارداری هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6 هفته7 هفته8 هفته9 هفته10 هفته11 هفته12 هفته13 هفته14 هفته15 هفته16 هفته17 هفته18 هفته19 هفته20 هفته21 هفته22 هفته23 هفته24 هفته25 هفته26 هفته27 هفته28 هفته29 هفته30 هفته31 هفته32 هفته33 هفته34 هفته35 هفته36 هفته37 هفته38 هفته39 هفته40 انتخابتایملایننوزادی یکماهگیکودک دوماهگیکودک سهماهگیکودک چهارماهگیکودک پنجماهگیکودک ششماهگیکودک هفتماهگیکودک هشتماهگیکودک نهماهگیکودک دهماهگیکودک یازدهماهگیکودک نوزادی ماه1 ماه2 ماه3 ماه4 ماه5 ماه6 ماه7 ماه8 ماه9 ماه10 ماه11 انتخابتایملاینکودکی یکسالگیکودک دوسالگیکودک سهسالگیکودک چهارسالگیکودک پنجسالگیکودک ششسالگیکودک هفتسالگیکودک هشتسالگیکودک نهسالگیکودک کودکی سال1 سال2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال9 کلینیک کالاوخدمات constnDesk=document.getElementById('nDesk');constnMobile=document.getElementById('nMobile');if(window.innerWidth>991)nMobile.remove();elsenDesk.remove(); قصدبارداری هفتهدومبارداری هفتهسومبارداری هفتهچهارمبارداری هفتهپنجمبارداری هفتهششمبارداری هفتههفتمبارداری هفتههشتمبارداری هفتهنهمبارداری هفتهدهمبارداری هفتهیازدهمبارداری هفتهدوازدهمبارداری هفتهسیزدهمبارداری هفتهچهاردهمبارداری هفتهپانزدهمبارداری هفتهشانزدهمبارداری هفتههفدهمبارداری هفتههجدهمبارداری هفتهنوزدهمبارداری هفتهبیستمبارداری هفتهبیستویکمبارداری هفتهبیستودومبارداری هفتهبیستوسومبارداری هفتهبیستوچهارمبارداری هفتهبیستوپنجمبارداری هفتهبیستوششمبارداری هفتهبیستوهفتمبارداری هفتهبیستوهشتمبارداری هفتهبیستونهمبارداری هفتهسی‌امبارداری هفتهسیویکمبارداری هفتهسیودومبارداری هفتهسیوسومبارداری هفتهسیوچهارمبارداری هفتهسیوپنجمبارداری هفتهسیوششمبارداری هفتهسیوهفتمبارداری هفتهسیوهشتمبارداری هفتهسیونهمبارداری هفتهچهل‌امبارداری هفتهچهلویکمبارداری قصدبارداری دورهاولبارداری دورهدومبارداری دورهسومبارداری هفته1 نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری هفته2 هفته3 هفته4 نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاری هفته5 هفته6 هفته7 هفته8 هفته9 هفته10 هفته11 هفته12 هفته13 هفته14 هفته15 هفته16 هفته17 هفته18 هفته19 هفته20 هفته21 هفته22 هفته23 هفته24 هفته25 هفته26 هفته27 هفته28 هفته29 هفته30 هفته31 هفته32 هفته33 هفته34 هفته35 هفته36 هفته37 هفته38 هفته39 هفته40 یکماهگیکودک دوماهگیکودک سهماهگیکودک چهارماهگیکودک پنجماهگیکودک ششماهگیکودک هفتماهگیکودک هشتماهگیکودک نهماهگیکودک دهماهگیکودک یازدهماهگیکودک نوزادی ماه1 ماه2 ماه3 ماه4 ماه5 ماه6 ماه7 ماه8 ماه9 ماه10 ماه11 یکسالگیکودک دوسالگیکودک سهسالگیکودک چهارسالگیکودک پنجسالگیکودک ششسالگیکودک هفتسالگیکودک هشتسالگیکودک نهسالگیکودک کودکی سال1 سال2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال9 constbMobile=document.getElementById('buttonMobile');if(bMobile){bMobile.addEventListener('click',()=>{consttargetM=document.getElementById('bs-example-nbar-collapse-2');if(targetM&&targetM.firstElementChild.type=='x-template'){targetM.innerHTML=targetM.firstElementChild.innerHTML;}});} مشاهدهتمامآگهیها متخصصانکلینیکمراکزناباروریرادیولوژیچشمپزشکیمتخصصغددآزمایشگاهگوش،حلقوبینیمتخصصگوارشتناسباندامومتخصصتغذیهپوست،مووزیباییسمعکوشنواییسنجیمتخصصارولوژیمتخصصاطفالمتخصصمغزواعصابدندانپزشکیمتخصصداخلیمتخصصماماییبیمارستانهامتخصصآلرژیسونوگرافیمتخصصقلبوعروقمتخصصزنانوزایمانارتوپدیوتوانبخشیروانشناسیمراکزناباروریرادیولوژیچشمپزشکیمتخصصغددآزمایشگاهگوش،حلقوبینیمتخصصگوارشتناسباندامومتخصصتغذیهپوست،مووزیباییسمعکوشنواییسنجیمتخصصارولوژیمتخصصاطفالمتخصصمغزواعصابدندانپزشکیمتخصصداخلیمتخصصماماییبیمارستانهامتخصصآلرژیسونوگرافیمتخصصقلبوعروقمتخصصزنانوزایمانارتوپدیوتوانبخشیروانشناسی خونبندنافنوزادچهاهمیتیدارد؟مزایاومعایباستفادهازخونبندنافنوزاد سوالاترایجدربارهآزمایشپاپاسمیرونکاتمهمآن اینغذاهایخوشمزهافسردگیشدیدمی‌آورند! معروف‌تریندکترلابیاپلاستیدرتهران بهترینمرکزتزریقچربیبهصورتدرتهران درمانتخصصیایمپلنت،بهترین‌هاراانتخابکنید اخبارداغ13رازباورنکردنیازعروس‌هایخاندانسلطنتیانگلیساسفنجضدبارداریچیستوچطوراستفادهمیشود؟ اینغذاهایخوشمزهافسردگیشدیدمی‌آورند!تفاوتبینیفانتزیونیمهفانتزیدرچیست؟خونبندنافنوزادچهاهمیتیدارد؟مزایاومعایباستفادهازخونبندنافنوزادکلاهکدهانهرحمچطورازبارداریجلوگیریمیکند؟رحماجارهایچیست؟همهچیزدربارهرحماجارهایعللناباروریدرزنانچیست؟۱۰علتاصلینازاییدرزنانتنبلیچشمکودکان،علائم،راههایتشخیصودرمانچراترشحواژنمنزیاداست؟ نظرسنجیویدئوپادکست ویدئو ‍‍‍‍‍ فیلربهتراستیاژل؟ ‍‍‍‍‍ درمانیبوستدرزمانبارداری ‍‍‍‍‍ بهترینزمانانجامسونوگرافیفولیکول ‍‍‍‍‍ چگونگیانجامآیویاف ‍‍‍‍‍ آیاکاشتمووابرودائمیاست؟ ‍‍‍‍‍ روش‌هایجلوگیریازواریس ‍‍‍‍‍ تفاوتماموپلاستیولیفتسینه ‍‍‍‍‍ انواعخدماتلاینفیشیالسالنزیباییسیملی ‍‍‍‍‍ زمانانجامسونوگرافیآنومالیاسکن ‍‍‍‍‍ علائمونشانه‌هایواریس پادکست ‍‍‍‍‍ بررسیسقطجنین/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ سقطدردورانبارداری/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ علتسقطدراوایلبارداریچیست/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ هورمونپرولاکتیندربارداری/صدایدکتر ‍‍‍‍‍ دربارهتخمکاهدایی/صدایدکتر آخرینمطالب مهمغزیچیست؟ یکروشخانگیبی‌نظیربرایکراتینهکردنمو/دیگربهآرایشگاهنروید! عوارضجراحیکانتوپلاستییاچشمگربهایچیست؟ شایعهخیانتبنافلکبهجنیفرلوپزچقدرحقیقتدارد؟ استایلخیرهکنندهخانمسوپرمدلدرهفتهمدمیلانجنجالیشد! بااینترفندها3سوتهآرایشکن! تصاویریازتیپواستایلجذابصحرااسدللهی آیاپریانکاچوپراازاختلاف10سالهباهمسرشناراضیاست؟ باخوردناین5غذاشب‌هاراحتبخوابید! چرادچارمنوراژییاخونریزیشدیدقاعدگیمیشویم؟ کتسفیددخترانهلیلااوتادیغوغاکرد/استایلشیکبازیگرمحبوب+عکس شباهتباورنکردنیپسرسامدرخشانیبهخودش/تبریکتولدآقایبازیگر+عکس جشنتولددختربابکجهانبخشباتمهتلترانسیلوانیا/طراحیلباسوکیکتولد!+عکس حدیثهتهرانیمهاجرتکرد!/تنورداغمهاجرتبازیگرانایرانی+عکس خرجمیلیاردیعلیرضابیرانوندبرایتولدپسرش/تمتولدپسرانهسفیدترکاند+عکس هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 هیپوگنادیسمچیست؟ افتادگیپوستبعدازلاغریوراههایدرمانآن روغنخراطیناصلچیستوچهخواصیدارد؟ عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید سبکزندگی بیشتر یکروشخانگیبی‌نظیربرایکراتینهکردنمو/دیگربهآرایشگاهنروید! کراتینهکردنموباسسیکروشخانگیبسیارعالیاستکهباعثمرطوبشدنموهایسرمی‌شودهمچنینازفرموبودنموهاجلوگیریمی‌کندوباعثتقویتورشدموهامی‌شود.اینروشمناسببرایهمهافراباانواعواقسامموهااست.  جدیدترین پربینندهترین شایعهخیانتبنافلکبهجنیفرلوپزچقدرحقیقتدارد؟ استایلخیرهکنندهخانمسوپرمدلدرهفتهمدمیلانجنجالیشد! بااینترفندها3سوتهآرایشکن! تصاویریازتیپواستایلجذابصحرااسدللهی آیاپریانکاچوپراازاختلاف10سالهباهمسرشناراضیاست؟ باخوردناین5غذاشب‌هاراحتبخوابید! کتسفیددخترانهلیلااوتادیغوغاکرد/استایلشیکبازیگرمحبوب+عکس شباهتباورنکردنیپسرسامدرخشانیبهخودش/تبریکتولدآقایبازیگر+عکس جشنتولددختربابکجهانبخشباتمهتلترانسیلوانیا/طراحیلباسوکیکتولد!+عکس حدیثهتهرانیمهاجرتکرد!/تنورداغمهاجرتبازیگرانایرانی+عکس خرجمیلیاردیعلیرضابیرانوندبرایتولدپسرش/تمتولدپسرانهسفیدترکاند+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید 10کاریکهزوجهایخوشبختقبلخوابانجاممیدهند! گفتناین11جملهدرمکالمهشماراباهوش‌ترنشانمی‌دهد هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» سلامتعمومی بیشتر مهمغزیچیست؟ شایدناممهمغزیراشنیدهباشید،امانمی‌دانیدمهمغزیچیست.اینمقالهدراین‌بارهاطلاعاتیرابهشماارائهمی‌کند. جدیدترین پربینندهترین عوارضجراحیکانتوپلاستییاچشمگربهایچیست؟ نکاتمراقبتیبعدازژنیکوماستیکهبایدبدانید افتادگیپوستبعدازلاغریوراههایدرمانآن روغنخراطیناصلچیستوچهخواصیدارد؟ عملبینینچرالچیست؟(جراحیبینینچرالاستاتیک) هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» قصدبارداری بیشتر چرادچارمنوراژییاخونریزیشدیدقاعدگیمیشویم؟ اگردچارمنوراژییاخونریزیشدیدقاعدگیهستیدیامی‌خواهیداطلاعاتبیشتریدربارهایناختلالدرچرخهقاعدگیزنانبدانید،دراینمقالهباماهمراهشوید. جدیدترین پربینندهترین هیپوگنادیسمچیست؟ علتتغییراترنگنوکپستانخطرناکاست؟ عوارضبرقراریرابطهجنسیدرزمانعفونتواژن چهغذاهاییبهکاهشاستروژندربدنکمکمیکنند ارتباطناباروریوتغذیه؛10چیزیکهبایدبخورید هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» ناباروری بیشتر بهتریندکترواریکوسلدرسال1402رابشناسید! واریکوسل،بزرگشدنورید‌هایداخلکیسه‌هایشلپوستیاستکهبیضه‌ها(اسکروتوم)رانگهمی‌دارد.اینورید‌هاخونکماکسیژنراازبیضه‌هامنتقلمی‌کنندوواریکوسلزمانیاتفاقمی‌افتدکهخوندرسیاهرگ‌هاجمعشودوگردشموثرنداشتهباشد.رویاینمقالهکلیککنیدتابابهتریندکترواریکوسلآشناشوید. جدیدترینپربینندهترین بهترینفوقتخصصاورولوژیستتهراندرسال1402کیست؟ درمانناباروریباآیویاف،هرآنچهبایدبدانید آیاآندومتریوزباعثناباروریمیشود؟ روش‌هایدرمانناباروری؛کامل‌ترینراهنمایانتخاب3متدتضمینی هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» بارداری بیشتر آرتروزدربارداریچهعلائمیدارد؟آیاخطرسقطجنینهست؟ آرتروز،وضعیتیاستکهباعثدردهایمفاصل،تورم،سفتیوکاهشدامنهحرکتعضلاتمی‌شود.اماآرتروزدربارداریچهعلائمیدارد؟ آیاخطرسقطجنیندرزنانباردارمبتلابهآرتروزهست؟ جدیدترین پربینندهترین روشهایدرماندردسیاتیکدربارداری قرصآهندربارداری/آیاهمهخانمهایبارداربایددربارداریقرصآهنمصرف... نشانههایموقتیتغییرچهرهدربارداری داروهایممنوعهدورانبارداریوشیردهی بررسیتمامیروشهایدرمانسرطانسینه! هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» زایمان بیشتر آیاعملسزارینخطرابتلابهبیماریاوتیسمراافزایشمیدهد؟ یکمطالعهجدیدداده‌هایبیشاز۲۰میلیونتولدراترکیبکردهوبهوجودارتباطیبینعملسزارینواختلالطیفاوتیسمپیبردهاست.رویاینمقالهکلیککنیدتاببینیدآیاعملسزارینخطرابتلابهبیماریاوتیسمراافزایشمیدهدیاخیر. جدیدترین پربینندهترین اختلالخوردنبعداززایمانچیست؟ زایمانطبیعیدرآبچگونهانجاممی‌شود؟مزایاومعایبآن چگونهعفونتبخیهسزارینرادرمانکنیم؟ زایمانباهیپنوتیزم،تجربهزایمانبدوندرد برداشتنچربیشکمحینسزارین هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» نوزاد بیشتر روشهایبازیبانوزاد،آینهبازی شایدشماهمشنیده‌ایدکهمی‌گویندنوزادرامقابلآینهنگهندارید،اماکاملابی‌معناست.نوزادبانگاهکردنبهآینهوآینه‌بازی،مهارت‌هایخودراارتقاءمی‌دهد.اینمقالهبهنوزادوآینهوآینهبازیاختصاصدارد. جدیدترین پربینندهترین ویژگی‌هایانواعتختکنارمادر  بهتریندکترختنهدرسال1402رابشناسید! برفکزدندهاننوزاد،چهعلتیدارد؟ ۷دلیلپوسیدگیدندانمادردرشیردهیوراه‌هایپیشگیریازآن هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» کودک بیشتر شایع‌ترینمشکلاتپوستیدرنوزادانوشیرخوارانوروشدرمانخانگی نوزاداندربدوتولدممکناستدچاربیماری‌هایپوستیشوندومادروپدرهابهمشکلاتپوستفرزندخودتوجهنکنند.دردوراننوزادیوشیرخوارگیبادرمان‌هایخانگیومشورتپزشکمی‌توانیدپوستفرزندخودراسالمنگاهدارید. جدیدترین پربینندهترین اهمیتموسیقیدرتوسعهیاولیهدورانکودکی علتریزشمودرکودکانونوجوانانچیست؟ روانشناسیکودکانناسازگار،چهاهمیتیدارد؟ روانشناسیکودکچیست؟نقشآندررشدوتربیتکودکان روانشناسیکودکانطلاق،سرگرداندرالگوهایتربیتیوالدین هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 اتاقخوابلاکچریمحمدرضاگلزاردردبی/تازهعروسودامادترکاندند!+عکس عمارتفوقلاکچریالهامحمیدی/شلوارزاپدارخانمبازیگرسوژهشد+عکس راهکارهایفوق‌العادهموثردرجذبعشقوهمسر 10مدلشینیونزیبابرایخانم‌هایشیک سرطانآتیلاپسیانیاورابهفرانسهکشاند/حالآقایبازیگرچطوراست؟+عکس عادت‌هایصبحگاهیسلبریتی‌هایمعروفدنیارااززبانخودشانبشنوید بااینکرمزردچوبهدست‌سازبالکوجوش‌هایپوستتخداحافظیکن اعتراضجنجالیمارالفرجادبهبیکاریآرشمیراحمدیدردوسالاخیر «هتل‌هایمشهدنزدیکحرمامامرضا» محتوایحمایتشدهمطالببیشتر هزینهغربالگریبارداری،سال1401،1402 فیلربهتراستیاژل؟ قیمتلیپوماتیک۱۴۰۱و۱۴۰۲،مزایایآنرامی‌دانید؟/هزینهلیپوماتیکشکموپهلودرسال1401و1402 هزینهکراتینمودرسال۱۴۰۱/۱۴۰۲چقدراست؟ آمبرلا:دئودورانتکرمیمنیزیمیبدونآلومینیوم،مراقبپوستشماست! متخصصانکلینیکپوست،مووزیباییمتخصصارولوژیچشمپزشکیآزمایشگاهروانشناسیمتخصصمغزواعصابدندانپزشکیمتخصصقلبوعروقمراکزناباروریبیمارستانهامتخصصگوارشارتوپدیوتوانبخشیمتخصصزنانوزایمانرادیولوژیسونوگرافیمتخصصماماییمتخصصغددمتخصصآلرژیگوش،حلقوبینیسمعکوشنواییسنجیمتخصصداخلیتناسباندامومتخصصتغذیهمتخصصاطفالپوست،مووزیباییمتخصصارولوژیچشمپزشکیآزمایشگاهروانشناسیمتخصصمغزواعصابدندانپزشکیمتخصصقلبوعروقمراکزناباروریبیمارستانهامتخصصگوارشارتوپدیوتوانبخشیمتخصصزنانوزایمانرادیولوژیسونوگرافیمتخصصماماییمتخصصغددمتخصصآلرژیگوش،حلقوبینیسمعکوشنواییسنجیمتخصصداخلیتناسباندامومتخصصتغذیهمتخصصاطفال اپلیکیشننینیبان مطالباینسایتبرایآگاهیشماتدارکدیدهشدهاستوجایگزینمراجعهبهمتخصصنیست.صفحهنخست|بارداریهفتهبههفته|جستجو|تماسباما|دربارهما|فرصت‌هایشغلی|کانالآپارات|تبلیغدرنینیبان|نظرسنجی|RSS بازدیدروزگذشته:737,373|بازدیدماهگذشته:22,393,103هرگونهاستفادهازمطالبوتصاویروویدئوهایوبسایتنینیبانحتیباذکرمنبعپیگردقانونیدارد.طراحیوتولید:ایرانسامانهwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-VZ9N3BPJ24');(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');varloadE=[];letscrollSectionXTemplate13=(classItem='lazyload')=>{letitems=document.querySelectorAll('.'+classItem);items.forEach(item=>{letevent=[],dataSrc=false;consttypeName=item.nodeName=='IMG'?true:false;if((item.children[0]&&((item.children[0].nodeName=="SCRIPT"&&item.children[0].type=="x-template")||item.getAttribute('data-target13'))||typeName)){if(!typeName){event=item.getAttribute('data-event')?item.getAttribute('data-event').split("::"):"";}else{dataSrc=item.getAttribute('data-src');if(dataSrc){event[0]='scroll';}}switch(event[0]){case'scroll':newIntersectionObserver(entries=>{entries.forEach(entry=>{if(entry.target.classList.contains(classItem)){if(entry.isIntersecting){if(!dataSrc){entry.target.innerHTML=entry.target.children[0].innerHTML;entry.target.classList.remove(classItem);entry.target.classList.add('lazyloaded');constscrollVal=setInterval(()=>{if(event[1]&&entry.target.classList.contains('lazyloaded')&&window[event[1]]){window[event[1]]();clearInterval(scrollVal);}});}else{if(entry.target.src!=dataSrc){entry.target.src=dataSrc;entry.target.classList.remove(classItem);entry.target.classList.add('lazyloaded');}}}}});},{rootMargin:"100px"}).observe(item);break;default:console.log(`Eventnotfound`);}}});};document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){scrollSectionXTemplate13();});

Placer:نی‌نی‌بان، راهنمای بارداری و کودکیاریSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler