دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم
  • Adresse du site Web:www.zardfilm.in
  • IP du serveur:185.120.221.254
  • Description du site:دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم, فیلم ایرانی و خارجی جدید + نقد و بررسی فیلم ,بیوگرافی بازیگران, دانلود رایگان با کیفیت عالی - زردفیلم

nom de domaine:www.zardfilm.inÉvaluation

sur 500~20000

nom de domaine:www.zardfilm.incouler

116

nom de domaine:www.zardfilm.inBon ou Mauvais

Solide en effet. doit être populaire

site Internet:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمPoids

2

site Internet:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمIP

185.120.221.254

site Internet:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمteneur

دانلودفیلموسریالرایگانبالینکمستقیماززردفیلم /**/ window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-KXHKEPHESV'); Open Close صفحهاصلیزردفیلمپلاسفیلمایرانی آرشیوفیلمایرانیجدید آرشیوفیلمایرانیقدیمیفیلمخارجی فیلمهایدوبلهفارسی فیلمهایزیرنویسفارسی فیلمهایهندیسریالتماسباما Movies Celebrities دانلودفیلموسریالرایگانبالینکمستقیماززردفیلمصفحهاصلیزردفیلمپلاسفیلمایرانی آرشیوفیلمایرانیجدید آرشیوفیلمایرانیقدیمیفیلمخارجی فیلمهایدوبلهفارسی فیلمهایزیرنویسفارسی فیلمهایهندیسریالتماسباما Movies Celebrities فیلموسریالهایجدیدنمایشبیشتردانلودبرنامهتیانتیTNT+قسمت1دانلودسریالپدرخوانده+قسمت15دانلودسریالمنتالیست+قسمت2دانلودسریالمترجم+قسمت10دانلودمستندشناسنامه8211;پشتصحنهیاغی+قسمت2دانلودسریالدستبهمهره+قسمت1دانلودسریالرهایمکن+قسمت6دانلودسریالجیران+قسمت52آخردانلودفیلمTheSiege2023محاصره+دوبلهفارسیدانلودفیلمJohnWick42023جانویک4+دوکیفیتدانلودبرنامهآوایجادویی+قسمت2دانلودسریالآکتور+قسمت9دانلودانیمیشنTheMician’sElephant2023فیلجادوگر+دوبلهفارسیکاملدانلودسریالپوستشیر+قسمت20دانلودفصلسومسریالپوستشیر+قسمت4ازفصل3دانلودفصلدومسریالمهمونی+قسمتاول 1 2 3 … 62 بعدی»بزودیاززردفیلمنمایشبزودیهایبیشتردانلودقسمتپانزدهمسریالپدرخوانده+منتشرشددانلودفیلمفسیل+زمانپخشدانلودقسمتهفتمسریالرهایمکن+زمانپخشدانلودفیلمآواتار2راهآبatar2+کیفیتپردهدوبله 1 2 3 … 77 بعدی»ژانرهایفیلماکشنماجراجوییانیمیشنوکارتونکمدیجناییدرامخانوادگیفانتزیاجتماعیعلمی8211;تخیلیدفاعمقدسعاشقانهمعماییورزشیهیجانیترسناکهندیایرانیجدیدسریالهایبروزشدهدانلودبرنامهتیانتیTNTدانلودسریالپدرخواندهدانلودسریالمنتالیستدانلودسریالمترجمدانلودمستندشناسنامه8211;پشتصحنهیاغیدانلودسریالدستبهمهرهدانلودسریالرهایمکندانلودسریالجیراندانلودبرنامهآوایجادوییدانلودسریالآکتورتمامیحقوققالبومحتوابرایزردفیلممحفوظمیباشدوکپیباذکرمنبعبلامانعاست.|نقشهسایت|© 2018-2022زردفیلم کارها فهرست دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم اقدامبرایرسانهانتخابشده بستنکادر برایبارگذاری،پرونده‌هارابکشید برایبارگذاری،پرونده‌هارابکشید بستنِبارگذارنده {{data.messe}} برایبارگذاری،پرونده‌هارابکشید یا گزینشپرونده‌ها حداکثراندازهپروندهبرایبارگذاری:256مگابایت. اندازهپیشنهادیتصویر:{{data.suggestedWidth}}در{{data.suggestedHeight}}پیکسل. نمایشفهرست نمایششبکه‌ای درحالبارگذاری / – ردکردنخطاها {{{data.filename}}} {{data.messe}} ویرایشرسانهٔپیشین ویرایشرسانهٔبعدی بستنکادر window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){ پیش‌نمایشپیوست ویرایشتصویر پیش‌نمایشسند ذخیره‌شد. جزئیات تاریخبارگذاری:{{data.dateFormatted}} بارگذاریشدهتوسط: {{data.authorName}} {{data.authorName}} بارگذاریشدهدر: {{data.uploadedToTitle}} {{data.uploadedToTitle}} نامپرونده:{{data.filename}} نوعپرونده:{{data.mime}} اندازهپرونده:{{data.filesizeHumanReadable}} ابعاد: {{data.width}}در{{data.height}}پیکسل تصویراصلی: {{data.originalImeName}} طول: {{data.fileLength}} {{data.fileLengthHumanReadable}} نرخبیت:{{Math.round(data.meta.bitrate/1000)}}kb/s {{''+data.meta.bitrate_mode.toUpperCase()}} استفاده‌شدهبهعنوان:{{data.mediaStates}} {{{data.compat.meta}}} متنجایگزین یادبگیریدچطورهدفازتصویر(دریکبرگهٔجدیدبازمی‌شود)راشرحدهید.اگرتصویرکاملاتزئینیاست،اینراخالیرهانمایید. عنوان هنرمند آلبوم توضیحمختصر {{data.caption}} توضیح {{data.description}} نشانیپرونده: کپینشانیاینترنتیدرکلیپ‌بورد کپیشد! نمایشصفحهٔپیوست | ویرایشجزئیاتبیشتر | حذفبرایهمیشه }); {{data.filename}} دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم حذف گزینشنکردن جزئیاتپیوست ذخیره‌شد. {{data.filename}} {{data.dateFormatted}} {{data.filesizeHumanReadable}} {{data.width}}در{{data.height}}پیکسل تصویراصلی: {{data.originalImeName}} ویرایشتصویر طول: {{data.fileLength}} {{data.fileLengthHumanReadable}} استفاده‌شدهبهعنوان:{{data.mediaStates}} حذفبرایهمیشه {{{data.compat.meta}}} متنجایگزین یادبگیریدچطورهدفازتصویر(دریکبرگهٔجدیدبازمی‌شود)راشرحدهید.اگرتصویرکاملاتزئینیاست،اینراخالیرهانمایید. عنوان هنرمند آلبوم توضیحمختصر {{data.caption}} توضیح {{data.description}} نشانیپرونده: کپینشانیاینترنتیدرکلیپ‌بورد کپیشد! ویرایشانتخاب‌شده‌ها پاکسازی تنظیماتنمایشپیوست چیدمان چپ میانه راست هیچ‌کدام جاسازییاپیوند پیوندبه جاسازیپخش‌کنندهٔرسانه هیچ‌کدام پیوندبهپروندهچند‌رسانه‌ای پروندهرسانه‌ای پیوندبهبرگه‌ٔپیوست برگهٔپیوست نشانیدلخواه نشانیاینترنتی اندازه بندانگشتی–{{size.width}}×{{size.height}} میانه–{{size.width}}×{{size.height}} بزرگ–{{size.width}}×{{size.height}} اندازهٔکامل–{{size.width}}×{{size.height}} تنظیماتگالری پیوندبه برگهٔپیوست پروندهرسانه‌ای هیچ‌کدام ستون‌ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چینشتصادفی اندازه بندانگشتی میانه بزرگ اندازهٔکامل تنظیماتفهرستپخش نمایشفهرستویدیو نمایشفهرستپخش نمایشنامهنرمنددرفهرستپخش نمایشتصاویر متنپیوند دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم متنجایگزین یادبگیریدچطورهدفازتصویر(دریکبرگهٔجدیدبازمی‌شود)راشرحدهید.اگرتصویرکاملاتزئینیاست،اینراخالیرهانمایید. توضیحمختصر چینش چپ میانه راست هیچ‌کدام پیوندبه نشانیتصویر نشانیدلخواه هیچ‌کدام نشانیاینترنتی متنجایگزین یادبگیریدچطورهدفازتصویر(دریکبرگهٔجدیدبازمی‌شود)راشرحدهید.اگرتصویرکاملاتزئینیاست،اینراخالیرهانمایید. توضیحمختصر {{data.model.caption}} تنظیماتنمایش چینش چپ میانه راست هیچ‌کدام اندازه بندانگشتی–{{size.width}}×{{size.height}} میانه–{{size.width}}×{{size.height}} بزرگ–{{size.width}}×{{size.height}} اندازهٔکامل–{{size.width}}×{{size.height}} اندازهٔسفارشی عرض × ارتفاع اندازهتصویربهپیکسل پیوندبه پروندهرسانه‌ای برگهٔپیوست نشانیتصویر نشانیدلخواه هیچ‌کدام نشانیاینترنتی تنظیماتپیشرفته ویژگیعنوانتصویر کلاسCSSتصویر بازکردنپیونددرزبانهتازه ارتباطپیوند کلاسCSSپیوند نشانیاینترنتی حذفمنبعصوت MP3 حذفمنبعصوت OGG حذفمنبعصوت FLAC حذفمنبعصوت M4A حذفمنبعصوت W حذفمنبعصوت افزودنمنبع‌هایجایگزینبرایبهترینحالتپخشHTML5: {{type}} پیش‌بارگذاری خودکار فراداده هیچ‌کدام پخشخودکار حلقه window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){ 640?640:data.model.width, h=!data.model.height?360:data.model.height; if(data.model.width&&w!==data.model.width){ h=Math.ceil((h*w)/data.model.width); } #> =settings.contentWidth){ w=settings.contentWidth; }else{ w=data.model.width; } if(w!==data.model.width){ h=Math.ceil((data.model.height*w)/data.model.width); }else{ h=data.model.height; } if(w){ w_rule='width:'+w+'px;'; } if(isYouTube){ classes.push('youtube-video'); } if(isVimeo){ classes.push('vimeo-video'); }#> {{{data.model.content}}} نشانیاینترنتی حذفمنبعویدیو MP4 حذفمنبعویدیو M4V حذفمنبعویدیو WEBM حذفمنبعویدیو OGV حذفمنبعویدیو FLV حذفمنبعویدیو افزودنمنبع‌هایجایگزینبرایبهترینحالتپخشHTML5: {{type}} تصویرپوستر حذفتصویرپوستر پیش‌بارگذاری خودکار فراداده هیچ‌کدام پخشخودکار حلقه قطعه‌هایصوتی(عنوان‌هایفرعی،توضیحمختصر،شرح‌ها،بخش‌ها،یافراداده) مقادیرsrclang,label,وkindبرایتنظیمنوعوزبانویدیومی‌توانندویرایششوند. حذفویدیو قطعه‌هایصوتی(عنوان‌هایفرعی،توضیحمختصر،شرح‌ها،بخش‌ها،یافراداده) زیرنویسمرتبطیوجودندارد. {{content}} }); {{{data.verifyHTML(attachment.caption)}}} موردیپیدانشد. پیش‌نمایش بهعنواننمادکمرورگر بهعنواننمادکیکاپلیکیشن /**//**//**//**/(function(domain,translations){ varlocaleData=translations.locale_data[domain]||translations.locale_data.messes; localeData[""].domain=domain; wp.i18n.setLocaleData(localeData,domain);})("default",{"translation-revision-date":"2022-12-1705:53:53+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.3","domain":"messes","locale_data":{"messes":{"":{"domain":"messes","plural-forms":"nplurals=1;plural=0;","lang":"fa"},"Notifications":["\u0622\u06af\u0627\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}});/**/(function(domain,translations){ varlocaleData=translations.locale_data[domain]||translations.locale_data.messes; localeData[""].domain=domain; wp.i18n.setLocaleData(localeData,domain);})("default",{"translation-revision-date":"2022-12-1705:53:53+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.3","domain":"messes","locale_data":{"messes":{"":{"domain":"messes","plural-forms":"nplurals=1;plural=0;","lang":"fa"},"Showing%1$sof%2$smediaitems":["\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634%1$s\u0627\u0632%2$s\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646\u0647"],"Jumptofirstloadeditem":["\u067e\u0631\u0634\u0628\u0647\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646\u0645\u0648\u0631\u062f\u0628\u0627\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u0634\u062f\u0647"],"Loadmore":["\u0628\u0627\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631"],"Numberofmediaitemsdisplayed:%d.Clickloadmoreformoreresults.":["\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u062f\u0627\u062f\u0647\u0634\u062f\u0647:%d.\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0628\u0627\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06a9\u0644\u06cc\u06a9\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f."],"ThefileURLhasbeencopiedtoyourclipboard":["\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc\u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647\u062f\u0631\u06a9\u0644\u06cc\u067e\u200c\u0628\u0648\u0631\u062f\u06a9\u067e\u06cc\u0634\u062f\u0647\u0627\u0633\u062a"],"%sitemselected":["%s\u0645\u0648\u0631\u062f\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0634\u062f\u0647\u0627\u0633\u062a"],"Numberofmediaitemsdisplayed:%d.Scrollthepeformoreresults.":["\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u062f\u0627\u062f\u0647\u0634\u062f\u0647:%d.\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647\u0631\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u0634\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f."]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/media-views.js"}});(function(domain,translations){ varlocaleData=translations.locale_data[domain]||translations.locale_data.messes; localeData[""].domain=domain; wp.i18n.setLocaleData(localeData,domain);})("default",{"translation-revision-date":"2022-12-1705:53:53+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.3","domain":"messes","locale_data":{"messes":{"":{"domain":"messes","plural-forms":"nplurals=1;plural=0;","lang":"fa"},"Couldnotsetthatasthethumbnailime.Tryadifferentattachment.":["\u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647\u0654\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0634\u062f\u0647\u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f\u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06a9\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647\u0634\u0648\u062f.\u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647\u0654\u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc\u0631\u0627\u0627\u0645\u062a\u062d\u0627\u0646\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f."]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/media-editor.js"}});window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeofwindow.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){varlazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){varobserver=newMutationObserver(function(mutations){varime_count=0;variframe_count=0;varrocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});varb=document.getElementsByTName("body")[0];varconfig={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)x

Placer:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler