پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
 پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز  | ساعدنیوز
  • Adresse du site Web:www.saednews.com
  • IP du serveur:104.21.85.132
  • Description du site:پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز: اخبار, آموزش, دانلود سوالات, ادامه تحصیل, نظام وظیفه, کنفرانس ها, علم و فناوری, مجله خانواده, بازار, ویدیو, تبلیغات, موسیقی,

nom de domaine:www.saednews.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.saednews.comcouler

127

nom de domaine:www.saednews.comBon ou Mauvais

Renommée et richesse. Prospérité et richesse Ji

site Internet: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزPoids

4

site Internet: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزIP

104.21.85.132

site Internet: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزteneur

پایگاهخبری‌تحلیلیساعدنیوز|ساعدنیوز@font-face{font-family:default-font-fa-number;src:url('/res-ac/fonts/default_fa_numbers.woff?a')format('woff');}body{font-family:default-font-fa-number;}.fit-content{width:-webkit-fit-content!important;width:-moz-fit-content!important;width:fit-content!important;}@media(max-width:575.98px){.min-max-width-sm_-100{min-width:100%!important;max-width:100%!important;}.mw-sm_-100{max-width:100%!important;}.w-sm_-100{width:100%!important;}.font-size-sm_-4{font-size:1.2rem!important;}}.nbar-transition{transition:transform0.2sease!important;}@media پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز(max-width:575.98px){.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{top:0!important;}}.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{transform:translateY(-101%)!important;}@media(max-width:575.98px){.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{transform:translateY(calc(4.3rem-101%))!important;}}a{text-decoration:none!important;}.toggle-range-button{border-radius:0;width:32%;text-align:center;cursor:pointer;background-color:#fff9da;color:#444;padding:10px0;margin:0;border:none;}.toggle-range-button:hover{color:red;}.toggle-range-button.active-b{background-color:#ffec44;box-shadow:none;color:#0a0a0a;}.d-flex-unimportant{display:flex;}::-moz-selection{background:#ffc107;color:#fff;}::selection{background:#ffc107;color:#fff;}.sticky-top{top:0rem;position:sticky;}@media(max-width:575.98px){.reta-sm_-custom-7f{bottom:5.1rem!important;}#reta-sm_-custom-7f-reason{min-height:4.8rem;}}.inner-divs-relativediv{position:relative;}.header-banner{width:468px!important;position:absolute!important;bottom:1.5rem!important;left:0!important;right:0!important;margin:auto!important;}@media(max-width:767px){.header-banner{position:relative!important;transform:none!important;width:100%!important;margin:4px0!important;border-radius:0!important;bottom:0!important;}}.white-placeholder:-ms-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-ms-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-moz-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-webkit-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.op-click{transition:opacity0.2s!important;opacity:1!important;}.op-click:active{transition:none!important;opacity:0.4!important;}.container-fluid{max-width:84rem;}.bg-grey{background-color:#f8f8f8!important;}.bg-light-orange{background-color:rgba(255,180,5,0.1)!important;}.text-body-activeimg{transition:transform0.2sease;}.text-body-active:hoverimg,.text-body-active:activeimg,.text-body-active:focusimg{transform:scale(1.1);}.text-body-active{color:#!important;}.text-body-active:hover,.text-body-active:active,.text-body-active:focus{color:#007bff!important;}.dark-theme{background-color:#0c0e11!important;}.dark-theme.text-body-active,.dark-theme.text-body{color:white!important;}.dark-theme.text-body-active:hover,.dark-theme.text-body-active:active,.dark-theme.text-body-active:focus{color:#6cb3ff!important;}@media(max-width:767px){.max-height-sm_-none{max-height:none!important;}}.ratio{width:100%!important;position:relative!important;overflow:hidden!important;}.ratio>img{width:100%!important;height:100%!important;left:0!important;top:0!important;position:absolute!important;object-fit:cover!important;background-color:#ccc!important;}@media(min-width:992px){.side-col-lg{width:10rem;}}@media(max-width:768px){.side-col{width:100%;order:13;}}@media(min-width:768px){.small-md{font-size:80%;}}.siema>.siema-slide:not(:first-child){display:none!important;}.siemaa*{pointer-events:none!important;}@media(min-width:768px){.sti-pos-cn{transition:none!important;}}.twfdjshjkj{border-radius:5px;overflow:hidden;cursor:pointer;transition:allease-in-out0.5s;}.jhhah-disable{opacity:0.5;}.jhhah-enable{opacity:1;}.dfjfj{width:70%;height:1px;background-color:white;opacity:0.5;}.fdtgbhb{width:100%;height:100%;position:absolute;padding:10px;}.fjsdfhjh{box-shadow:0px0px40px5pxblack;border:1pxsolidwhite;width:100%;height:100%;border-radius:5px;}.yhdishd{font-size:14px;width:100%;text-decoration:none!important;color:white;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,0.5);}@media(min-width:450px){.fdtgbhb{padding:20px;}}.dsifkdkd{border-bottom:1pxsolid#cccccc;width:90%;}@media(max-width:991.98px){.max-height-md_-none{max-height:none!important;}}@media(min-width:992px)and(max-width:1199.98px){.toootya-reponcive-item-ime{width:100%;}}.tytrytrytr{width:30%;color:black;cursor:pointer;display:flex;justify-content:center;align-items:center;font-size:12px;transition:allease-in-out0.25s;}@media(min-width:768px)and(max-width:991.98px){.ujhjdshfh{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-direction:row;}.uyehuhue{width:33%;display:block!important;opacity:1!important;}.uyyrejhf{background-color:#fff;border-color:#dee2e6#dee2e6#fff;}}window.__gaConfig={pe_title:,pe_location:location.href,pe_path:location.pathname,}window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('set',{custom_map:{dimension1:'Post_Type_Dim',dimension2:'Post_Category_Dim'}});gt('config','UA-4-3',window.__gaConfig);{"@context":"schema.org","@type":"Organization","url":"saednews.com","logo":"saednews.com/res-ac/templates/saednews/imes/saednews.png"} صفحهاصلی انجمنآکادمیک استخدام دربارهما English HindiSaturday,August20,2022 شنبه،29مرداد1401ساعدنیوزاستخدامدربارهمازبانEnglishHindiسریعترینموتورجستجویکلمه/دیکشنریآنلاینجستجونکاتکلیدیجهتموفقیتدرمصاحبهدکتریمشاهدهپذیرشوچاپفوریمقالهISIدرکمترازیکماهثبتسفارشاستخراجمقالهازپایاننامهبرایچاپدرISI/SCOPUS/PUBMEDثبتسفارشمیخوایبدونیبهترینمترجمینکشورکجاترجمهمیکنن؟کلیککنبااشراقسفارشترجمهحتینصفشب!کلیککنترجمهانگلیسیبهفارسیوبرعکسبصورتکاملاتخصصیکلیککنvarrand=~~(Math.random()*Number('8'));document.getElementById('header-banner-'+rand).style.display='block';دستهبندیهابستنجستجواخبارآموزشدانلودسوالاتادامهتحصیلنظاموظیفهکنفرانسهاعلموفناوریمجلهخانوادهبازارویدیوموسیقیانجمن(function(){if(window.matchMedia('(max-width:575.98px)').matches){varn=document.getElementById('rt-main-nbar');varhAd=document.getElementById('rt-header-ad-container');n.appendChild(hAd);}})();ردپایروحانیدرتخلف۹۱هزارمیلیاردیفولادمبارکهبررسیتوافقاحتمالیازشورایعالیامنیتملیآیامتنتوافقاحتمالینیازبهتصویبدرمجلسدارد؟اسامیدونفراززندانیانایرانیدرآمریکااعلامشدرویدادهایویژه  مطالببیشترحیرتضاربسلمانرشدیاززندهماندننویسندهآیاتشیطانینقشدولتسیزدهمدراسترداداموالبابکزنجانیچیست؟یکتروریستخطرناکبادامنهفعالیتفرامرزیتوسطوزارتاطلاعاتدستگیرشدتبلیغاتدرساعدنیوز650سرخطخبرها  دلیلتاخیرآمریکادرپاسخبهایرانچیست؟جزئیاتواگذاریسهامعدالتبهنوزادان/افزایش72صدمدرصدیارزشسهامعدالتآخرینواکنشجادوگربهحواشیاخیرردپایروحانیدرتخلف۹۱هزارمیلیاردیفولادمبارکههمهچیزدرباره"لانگیا"،ویروسجدیددرچینآزارجنسی۷کودکتوسطمرد65سالهدرقماولینواکنشبهخبربازگشتفرحپهلویبهایران!گزارش300صفحه‌ایازفسادمالی92هزارمیلیاردیفولادمبارکهورود۶۵۰لیتربرثانیهآببهمدارشهرکردکاهشجدیقیمتبرنجدرکشورتعللآمریکادرپاسخبهنظراتایرانادامهداردممنوعیتترددوسایلنقلیهازآزادراهتهران-شمالبهسمتمازندرانسکه۸۰۰هزارتومانارزانشد۳فرنگی‌کارایرانبهنیمهنهاییجوانانجهانصعودکردندآخرینجزئیاتهمگانیشدنبیمهناباروریپربازدیدتریناخبار  امروزاینهفتهاینماهجزئیاتدریافتوامبهپشتوانهسهاماعلامشد+فیلمواکنشپلیسبهافزایشترافیکیکهفتهاخیردرتهران/انتقادازمحلبرگزارینمایشگاه‌هایپرمخاطبسرگزی:ایرلاینهاپاسخگویدستگاههایاجراییونظارتینیستنداولینواکنشبهخبربازگشتفرحپهلویبهایران!رهبرطالبان:اگریککودککشوربدونتعلیمبماند،منمسئولهستم۳فرنگی‌کارایرانبهنیمهنهاییجوانانجهانصعودکردندکاهشجدیقیمتبرنجدرکشوردانشجویسعودیبهجرمتوییتبه۳۴سالزندانمحکومشدتذکربهوزیربهداشتدرموضوعکمبودپزشکمتخصص/ناچارشویمازاهرماستیضاحاستفادهمی‌کنیمآزارجنسی۷کودکتوسطمرد65سالهدرقمهمهچیزدرباره"لانگیا"،ویروسجدیددرچینسکه۸۰۰هزارتومانارزانشدورود۶۵۰لیتربرثانیهآببهمدارشهرکردگزارش300صفحه‌ایازفسادمالی92هزارمیلیاردیفولادمبارکهآخرینجزئیاتهمگانیشدنبیمهناباروریروسیه،فرصتیبرایحضورزنجیرهارزشخودرویکشوردربازارهایجهانییکنمایندهمجلس:بانک‌هادرپرداختتسهیلاتازدواجکم‌کاریکرده‌اندوزیراطلاعاتبهفتنهانگیزانهشدارداد"آب"درذهنیتمردمافغانستانبهحیثیتملیگرهخورده/طالباناقتصادافغانستانرانجاتدادآیاعرضهخودرودربورسمنافعمردمراتامینمیکند؟میوههایلاکچریدربازارتجریش؛کیلویی1میلیونتومانتمریندوبارهسجادغریبی،هالکایرانیبهدنبالیکماجرایتازه؟!شوخیجنجالیلیلابلوکاتباداراحیاییوبینارتوسعهفردیبامدلهفتعادتمردمانموثرقیمتطلاوسکهدربازارامروزپنجشنبه27مرداد1401«جیران»بهطورکلیازفیلیموحذفشدنتیجهعجیبشکایتگروهیطلابازبازیگرانزناعمالمحدودیتبرایرنگبندیپوشاکواقعیتدارد؟قیمتطلاوسکهدربازارامروزسهشنبه25مرداد1401نامهعجیبزنانیکروستاعلیهشوهران‌شانابتکارجالبآقایوزیربرایتبلیغفرزندآوری+ویدئواینعکسباعثدستگیریحاجیایرانیدرمکهشد/تلاشهابرایآزادیاواززندانادامهداردامکانمکالمهویدیوییبامتوفیدرمراسمترحیمباکمکفناوریهولوگرام!جزئیاتدریافتوامبهپشتوانهسهاماعلامشد+فیلمقیمتطلاوسکهدربازارامروزیکشنبه23مرداد1401اینمدلعکسپروفایلمی‌تواندعاملاخراجکارمندشودماجراینذریچندصددلاریتوریستاسپانیاییاولینموردابتلابهآبلهمیمونیدرایرانشناساییشدجدایینیمارازنامزدش/نیمارهمبهبرونابیانکاردیخیانتکرد؟تحلیلعجیبضرغامیازفیلمتایتانیک؛وقتیپسردستدخترراگرفت!میوههایلاکچریدربازارتجریش؛کیلویی1میلیونتومانسکانسهای+18ومبتذلسریالجادوگربابازیجوادرضویانوشهینتسلیمی!تمریندوبارهسجادغریبی،هالکایرانیبهدنبالیکماجرایتازه؟!شوخیجنجالیلیلابلوکاتباداراحیاییوبینارتوسعهفردیبامدلهفتعادتمردمانموثرقیمتطلاوسکهدربازارامروزپنجشنبه27مرداد1401قیمتطلاوسکهدربازارامروزسهشنبه18مرداد1401«جیران»بهطورکلیازفیلیموحذفشداین13کولرآبیرانخرید!نحوهتوزیعسودسهامعدالتتغییرکردبرایاولینبارپخشفیلمدیداررهبرانقلابباخانوادهشهیدهمدانیازشبکه1نتیجهعجیبشکایتگروهیطلابازبازیگرانزنقیمتطلاوسکهدربازارامروزشنبه8مرداد1401قیمتطلاوسکهدربازارامروزشنبه15مرداد1401صحبتهایتلخ«فاطمهقاسمی»تنهابازماندهحادثهمتروپلآبادان+فیلمواریزیارانهمردادمشمولانقبلیوجدید/معوقاتهمواریزمی‌شود«جیران»نامزددریافتجایزهجشنوارهسئولشدنگاهیبهخانهجنجالیشکیرادربارسلوناکهدرمرکزاتهامفرارمالیاتیاواستاعمالمحدودیتبرایرنگبندیپوشاکواقعیتدارد؟آیامعوقاتافزایشحقوقبازنشستگانپرداختخواهدشد؟حوادث  مطالببیشترآزارجنسی۷کودکتوسطمرد65سالهدرقم پزشکقلابیدرهمدانپسازآزادیدوبارهطبابتکرد باخواهرمدرگیرشدمواوراکشتم تعرضبعدازجوابمنفیبهخواستگاری خودکشیدامادعصبانیبعدازقتلمادرزن ماجرایسرقتمسلحانهعروسودامادبانیسانآبی! سرایاندیشه  مطالببیشترتقابلایرانوآمریکادربارهپروندههستهایراهحلیجزمذاکرهندارد/بالابردنهزینهخروجآمریکاازبرجاممیتواندتداومآنراتضمینکندشخصیتمتکاثرِشاعر؛"سایه"ساریپربارسالگردخروجآمریکاازافغانستانوبهقدرترسیدنطالبان؛نیمیازمردمدرآستانهگرسنگیزندگی‌می‌کنند!مشکلکشورمابیکارینیست،مشکلکشورمابیعاری،رخوتوسستیاست!حکمارتدادسلمانرشدیازسویامامخمینی(ره)نهیکحکمحکومتیبلکهیکحکمشرعیبودهفتعادتمردمانمؤثراستفانکاویدربوتهنقد؛گفتگوبادکترقبادحقمحمدیاخباراقتصادی  مطالببیشترجزئیاتواگذاریسهامعدالتبهنوزادان/افزایش72صدمدرصدیارزشسهامعدالتکاهشجدیقیمتبرنجدرکشورسکه۸۰۰هزارتومانارزانشدآیاعرضهخودرودربورسمنافعمردمراتامینمیکند؟یکنمایندهمجلس:بانک‌هادرپرداختتسهیلاتازدواجکم‌کاریکرده‌اندروسیه،فرصتیبرایحضورزنجیرهارزشخودرویکشوردربازارهایجهانیبدنهدستگاههابرایتسهیلصدورمجوزکسبوکارهمراهینمی‌کنندجزئیاتدریافتوامبهپشتوانهسهاماعلامشد+فیلمارزدرکفقیمت3ماهه/قیمتدلارتوافقیبه28هزارتومانرسیدپیش‌بینیجدیدنایبرییساتحادیهطلاازقیمت‌هاخطریکهدارندگانبیت‌کوینراتهدیدمی‌کندقیمتترونامروزچهارشنبه26مرداد1401قیمتدوجکوینامروزچهارشنبه26مرداد1401قیمتبیتکوینامروزچهارشنبه26مرداد1401اخبارسیاسی  مطالببیشترتعللآمریکادرپاسخبهنظراتایرانادامهداردحسینی:دولتباحضوردرکنارمردمدرمسیربرطرفکردنمشکلاتگامبرمی‌دارد"آب"درذهنیتمردمافغانستانبهحیثیتملیگرهخورده/طالباناقتصادافغانستانرانجاتدادوزیراطلاعاتبهفتنهانگیزانهشداردادسرگزی:ایرلاینهاپاسخگویدستگاههایاجراییونظارتینیستندنشستسهجانبهاردوغان،زلنسکیوگوترشتقابلایرانوآمریکادربارهپروندههستهایراهحلیجزمذاکرهندارد/بالابردنهزینهخروجآمریکاازبرجاممیتواندتداومآنراتضمینکندشمخانی:شورایامنیتملیمصوبه‌ایدربارهمذاکراتنخواهدداشتتوضیحاتامیرعبداللهیاندربارهزمانبرگزارینشستمشترکبرجامدرسطحوزرایخارجهجشنتلآویولغوشد/سازشکارانپاپسکشیدندایرانبهادعایقاچاقسلاحازبندرعباسبهیمنواکنشنشاندادبههیچوجهروابطعمومی‌هاحقتعیینتکلیفبرایاصحابمطبوعاتندارندوزیرارتباطات:نسخه‌هایجدیدخیامراخواهیمساختآیایادداشت‌نگاریموسویپروژهجدیداصلاح‌طلبانبرایتطهیرخاتمیاست؟جذابترینها  مطالببیشترکودکاعجاب‌انگیزایرانیکهبدونپاشنامی‌کندومثلبادمی‌دود!+فیلموعکسامکانمکالمهویدیوییبامتوفیدرمراسمترحیمباکمکفناوریهولوگرام!زندگیپرزرقوبرقوخانههایلوکسیکهمرلینمونرودرآنجازندگیمیکرد+عکسبقالیهادرعصرقاجارچهشکلیبودند؟+عکسخبرهایخوش  مطالببیشترجزئیاتپیشنهاددولتبرایافزایشحقوقکارمندانوبازنشستگاناعلامشدتازهترینخبرازافزایشحقوقبازنشستگانداروهایبیماریهپاتیتتحتپوششبیمههستندافزایشقدرتخریدبازنشستگانبااجرای"طرح‌یاری"خبرخوشسازمانهدفمندییارانههابرایجاماندگانخبرخوشدربارهیارانه۳۰۰و۴۰۰هزارتومانیوامضروریبازنشستگانکشوریافزایشیافتحقوقمشمولانقانونکاردستگاه‌هایدولتیاصلاحشدطوطیاپربازدیدترینهایمجلهخانوادهطوطیا(فیلم)گیردادنخندهدارپشهوکتهبهسارابهرامیدرمهمونیفالقهوهامروز18مرداد1401برایمتولدینماه‌هایمختلفهرآنچهازترفندهایطلاییثابتماندنرنگموکهنمیدانستید!نقدوبررسیگوشیهواوینوا9اسای4جی(Huaweinova9SE)ازدستندهید  مطالببیشترآخرینجزئیاتهمگانیشدنبیمهناباروریاعلاماسامیپذیرفته‌شدگاننهاییآزموندکتری1401واکنشروزنامهاطلاعاتبهدرگیریعلیکریمیبایکروحانیدرفضایمجازیبرسرمراسمعزاداریاخبارورزشی  مطالببیشترآخرینواکنشجادوگربهحواشیاخیر۳فرنگی‌کارایرانبهنیمهنهاییجوانانجهانصعودکردندجدایینیمارازنامزدش/نیمارهمبهبرونابیانکاردیخیانتکرد؟مهاجمتیمملیجام‌جهانیراازدستدادرونالدووطارمی،رودررویهمقرارمیگیرندحقوقستارهبسکتبالبه۱۰۰میلیوندلارنزدیکشداولینعکسازدختریکهباعثجداییپیکهوشکیراشدشکایت۱۱میلیاردیازپرسپولیسبهدلیلممنوع‌الخروجیحمایتقاطعیحییگلمحمدیازعلیکریمیپشتپردهبازیپرسپولیسومنچسترسیتیچیست؟اخباردانشگاهی  مطالببیشترچهارمیندورهآزمونزبانMSRTفردابرگزارمی‌شودامکانمشاهدهفرمانتخابرشتهداوطلبانکنکور۱۴۰۱فراهمشدمهلتثبت‌ناممتقاضیانانتقالازخارجبهدانشگاهآزاداعلامشدبرنامهزمانیآزمونهایسراسریسال۱۴۰۲اعلامشدمرحلهدومآزمونپذیرشپزشکیازمقطعلیسانس۷شهریوربرگزارمیشودسهمیهجذبهیاتعلمیدوفراخواناردیبهشتوآبان۱۴۰۱اعلامشدتمدیدیکروزهمهلتثبتنامآزمونهایدانشنامهتخصصیوفوقتخصصیسریدوماصلاحاتدفترچهانتخابرشتهکنکور۱۴۰۱منتشرشدآزمونزبانانگلیسیپیشرفتهتولیموبهروشالکترونیکیبرگزارمیشودانتشارکارتآزمونعملیرشتههایهنردرکنکور۱۴۰۱ازچهارشنبهمجلهخانواده  مطالببیشترفوایدگیاهمورینگابرایسفیدیپوسترژیملاغریشوک3روزهبهترینومناسبترینورزشبرایتسکینودرمانعصبسیاتیکپلکسربینییکروشغیرجراحیبینیراهنمایانتخابشومیزهایمشکیمجلسیایربگدرچهتصادفها پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزییفعالنمیشود؟نکاتمهمدرموردچیدمانآشپزخانهعروسداروهایگیاهیفوقالعادهدردرمانبینظمیقاعدگیمجلهموفقیت  مطالببیشتر1چگونهباافرادکینهایسازگارشویم؟2رفتارهایاشتباهدرمحیطکارکههمکارانتانراکلافهمی‌کند3نحوهبرخوردصحیحباتحقیردرمحیطکاروراه‌هایمقابلهآن4راهنماینوشتننامهپوششییاCoverLetter5مقایسهکارمندیباشغلآزاد6چگونهیکبازاریابحرفهایشویم؟7ویژگی‌هاومشاغلمناسبیادگیرندگانبینفردی8کنترلذهنچیست؟شایدنخواندهباشید  مطالببیشترممنوعیتترددوسایلنقلیهازآزادراهتهران-شمالبهسمتمازندراندولتسیزدهمازجنسدولترجاییاستدرایاماربعینبلیتپیشفروشنخواهدشدپلیسراهورخبرنصفشدنخلافیخودروهاراتکذیبکردعلموفناوری  مطالببیشترخریدآبشیشهازشرکتسیلیکاتگستراصفهانلوازمجانبیگوشیهایهوشمندکهارزشخریددارنداندروید۱۳رسماراه‌اندازیشدگوشیمناسبگیمینگچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟آیفونمی‎تواندهرآهنگیکهمی‌شنودرابهشمامعرفیمی‌کندچراخریدگوشیارزانبهترازگوشیگران‌قیمتاست؟آخرینویدیوها(فیلم)هولناکترینلحظهایکهتاکنوندیدهاید/بازیباجانمردمفقطبرایجلبتوجهوتفریح(فیلم)آوازخوانیوتشویقیکصدایمردمبرایعلیکریمیدراستادیومآزادیخابیلیمچهرهبرجستهتیکتاکبا150میلیونفالوورشهروندایتالیاشد(فیلم)(فیلم)افشاگریعجیبلعیازنگنهدرخصوصحساسیتصداوسیمابهزیبایی پارساپیروزفر!بازخوانیتاریخ:مدینهفاضلهبرخیقطعاینترنتدرکشوراست!(فیلم)عذرخواهیساپینتوازحرکتزشتخودپربینندهترینویدیوهاامروزاینهفتهاینماه(فیلم)افشاگریعجیبلعیازنگنهدرخصوصحساسیتصداوسیمابهزیبایی پارساپیروزفر!(فیلم)درگیریجاویدیاغیوبچهدربازیشطرنجمهمونی(فیلم)هولناکترینلحظهایکهتاکنوندیدهاید/بازیباجانمردمفقطبرایجلبتوجهوتفریح(فیلم)تهدیدخطرناکعلیشادمانتوسطبچهمهمونی(فیلم)آوازخوانیوتشویقیکصدایمردمبرایعلیکریمیدراستادیومآزادیخابیلیمچهرهبرجستهتیکتاکبا150میلیونفالوورشهروندایتالیاشد(فیلم)سارقزورگیراتوباننیایشدستگیرشد/زورگیرقمهکشازاتباعاست!(فیلم)عذرخواهیساپینتوازحرکتزشتخودبعدازشکستافتضاحهالکایرانیویدیویمبارزهالههمنصوریاندرمسابقاترینگیوایرالشد(فیلم)شباهترژهنظامیطالبانبهسریالشبهایبررهسوژهطنزفضایمجازیشد(فیلم)چپکردنخودرویالنودباحرکاتنمایشیخطرناک(فیلم)درگیریخونینخیابانیدریاسوجبهسبکفیلمهایرزمی(فیلم)گریههایراغبوسطکنسرت(فیلم)نجاتکودکازنیشمارکبراتوسطمادرش(فیلم)سهلانگارییکمرددراتوباناورابهدونیمتقسیمکرد(فیلم)شادکردندلزندانیانبهشیوهعجیب!بعدازشکستافتضاحهالکایرانیویدیویمبارزهالههمنصوریاندرمسابقاترینگیوایرالشد(فیلم)شباهترژهنظامیطالبانبهسریالشبهایبررهسوژهطنزفضایمجازیشد(فیلم)وحیدیامین‌پور:الانروسریرارویچوبمی‌زند،فرداشورتشرا!(فیلم)نبردحماسیسنجاب‌هاباکبرایمسی(فیلم)پرندهکوچکیکهسهماهدرموهاییکزنلانهکردهبود(فیلم)چپکردنخودرویالنودباحرکاتنمایشیخطرناک(فیلم)گوشوایستادنبامزهبچهمهمونیدرمکالمهخصوصیقیمهوطهماسب(فیلم)همخوانیعایشهگل(خوانندهترکیهای)وامینحیاییدرپشتصحنهسریال«ساختایران۳»آخرینتصاویر  حضورپررنگوزرایروحانیدراستخدامهایسفارشیدرفولادمبارکه(تصاویر)پولستار۶؛خودروی۲۰۲۶کهاکنونثبتسفارشمیشودولیعهداردندامادخانوادهمتمولسعودیشد(عکس)دیدنیهایروزانهچهارشنبه26مرداد1401تبلیغاتهمسانرپورتاژبنرریسپانسیودرساعدنیوز650طراحیوتوسعهتوسطساعدنیوز////////////////////////window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){setInterval(function(){if(document.hidden){return;}varel=document.getElementById('sticky-pos-container');if(!el){return;}varynEl=document.querySelector('.yn-footer-sticky');if(ynEl){el.style.bottom=ynEl.clientHeight+'px';}else{el.style.bottom='0px';}},1000);})varcKey='HsgYXN4tgZ0';window.$id=localStore.getItem(cKey);if(!$id)localStore.setItem(cKey,$id=Date.now()+Math.random().toString(32));varstKey='MbMyfkD70b';axios.defaults.baseURL='saednews.com';axios.defaults.headers.common['X-CSRF-TOKEN']='';varalertDiv,alertPromise;window.$alert=function(messe,color){if(!color)color='info';if(!alertDiv){alertDiv=document.createElement('div');varcss='position:fixed;top:0;left:0;right:0;bottom:0;';alertDiv.style.cssText=css+'z-index:;';alertDiv.innerHTML=''+''+''+''+'باشه'+''+''+'';alertDiv.querySelector('.alert-messe').onclick=function(e){e.stopPropation();};}alertDiv.querySelector('.alert-messe').textContent=messe;alertDiv.style.color=({info:'#00bcd4',success:'#18ae54',warning:'#ff9800',error:'#ff5246'})[color]||color;if(!alertPromise){alertPromise=newPromise(function(resolve){alertDiv.onclick=function(){document.body.removeChild(alertDiv);setTimeout(function(){resolve();alertPromise=undefined;});};});document.body.appendChild(alertDiv);}returnalertPromise;};varqueueList=[],queueInProgress=false,processQueue=function(){if(queueInProgress)return;varsend=queueList.shift();if(!send)return;queueInProgress=true;send().finally(function(){queueInProgress=false;processQueue();});};window.$sendCatch=function(error){if(!error||error.$key==='visit')return;varmesse;if(error.$isLimitError)messe='قبلاانجامشده!';elsetry{for(constkeyinerror.response.data.errors){messe=error.response.data.errors[key][0];break;}}catch(error){}$alert(messe||'درخواستشماانجامنشد!لطفامجدداتلاشنمایید','error');console.warn(error);};window.$send=function(model,id,key,value,oncePerHours){varresolve,reject,promise=newPromise(function(rs,rj){resolve=rs;reject=rj;});varsend=function(){if(!key){reject('keyisempty');returnPromise.resolve();}if(oncePerHours===undefined)oncePerHours=24;if(value===undefined)value=1;variKey=id+'_'+key;varjson;try{json=JSON.parse(localStore.getItem(stKey)||'{}');if(json!==Object(json))json={};}catch(error){json={};}if(!Array.isArray(json[model]))json[model]=[];varcanSend;try{varprev=json[model].find(function(item){returnitem&&item[iKey];});canSend=!prev||Date.now()-prev[iKey]>+oncePerHours*;}catch(error){canSend=true;}if(!canSend){reject({$isLimitError:true,$key:key,$value:value});returnPromise.resolve();}returnaxios.post('/common/'+model+'/'+id,{[key]:value,client:$id}).then(function(resp){try{varindex=json[model].findIndex(function(item){returnitem&&item[iKey];});if(index===-1)json[model].push({[iKey]:Date.now()});elsejson[model][index][iKey]=Date.now();if(json[model].length>400){json[model].sort(function(a,b){for(varkina){a=a[k];}for(varkinb){b=b[k];}if(a>b)return-1;if(b>a)return1;return0;});json[model].length=400;}localStore.setItem(stKey,JSON.stringify(json));}catch(error){console.warn(error);}resolve(resp);}).catch(function(error){if(!error)reject('errorisempty');else{error.$key=key;error.$value=value;reject(error);}});};queueList.push(send);setTimeout(processQueue);returnpromise;};window.addEventListener('hashchange',function(event){if(event.newURL&&event.newURL.indexOf('#')>-1){vartimeout,fn=function(){if(timeout)clearTimeout(timeout);timeout=setTimeout(function(){$('.auto-fixed-top').addClass('top--nbar');if(window.history)history.replaceState(null,,location.pathname+location.search);window.removeEventListener('scroll',fn,false);timeout=undefined;},100);};window.addEventListener('scroll',fn,false);fn();}},false);varstyEl=document.getElementById('scroll-behior-auto');vardecodedHash=decodeURIComponent(location.hash);if(decodedHash){vartarget=decodedHash.indexOf('#click:')===0?decodeURIComponent(decodedHash.replace('#click:','')):undefined;window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){setTimeout(function(){window.history&&history.replaceState(null,,location.pathname+location.search);},50);setTimeout(function(){styEl.parentNode.removeChild(styEl);},60);if(target=target&&document.querySelector(target)){target.click();target.scrollIntoView({block:'center'});}});}elsestyEl.parentNode.removeChild(styEl);varsubmitNoForms=false;varalertWorkingClass='alertmy-3alert-info';varLANGworkingOnYourRequest='درحالانجام...';varLANGerror='خطا!';(function(){if('IntersectionObserver'inwindow&&'IntersectionObserverEntry'inwindow&&'intersectionRatio'inwindow.IntersectionObserverEntry.prototype&&!('isIntersecting'inwindow.IntersectionObserverEntry.prototype)){Object.defineProperty(window.IntersectionObserverEntry.prototype,'isIntersecting',{get:function(){returnthis.intersectionRatio>0;}})}window.$intersect=function(opt){varhandler=opt.handlervarel=opt.elif(!el||!handler){return}varoptions=opt.options||{rootMargin:'0px'}varcallback=function(entries,observer){entries.forEach(function(entry){if(opt.once===false){handler(observer,entry)}elseif(entry.isIntersecting){handler(observer,entry)observer.unobserve(el)}})}varobs=newIntersectionObserver(callback,options)obs.observe(el)}})()window.$sendPosEv=function(id,name){$intersect({el:document.getElementById(id),handler:function(){gt('event','نمایشجایگاه'+name,{'event_category':'نمایشجایگاه','event_label':location.pathname.replace(/\/[^\/]+$/g,''),'value':1});}})}varfixedPosts=[{text:'چاپکتابارزانقیمتدرکمترینزمان',cover:'saednews.com/store/post/chap-ktab-arzan-qimt-dar-kmtrin-zman/cover-1_4x1.jpg?89',link:'saednews.com/fa/post/chap-ktab-arzan-qimt-dar-kmtrin-zman',cta:'ثبتسفارش'},{text:'وبینارتوسعهفردیبامدلهفتعادتمردمانموثر',cover:'saednews.com/store/post/vbinar-tosee-frdi-ba-mdl-hft-aadt-mrdman-mosr/cover-1_4x1.jpg?24',link:'saednews.com/fa/post/vbinar-tosee-frdi-ba-mdl-hft-aadt-mrdman-mosr',cta:'کلیککن'},{text:'دارالترجمهرسمیترکیاستانبولیبهصورتآنلاین',cover:'saednews.com/store/post/daraltrjme-rsmi-trki-astanboli-be-sort-anlin/cover-1_4x1.jpg?90',link:'saednews.com/fa/post/daraltrjme-rsmi-trki-astanboli-be-sort-anlin',cta:'ثبتسفارش'},{text:'دارالترجمهرسمیترکیآذربایجانیبهصورتآنلاین',cover:'saednews.com/store/post/daraltrjme-rsmi-trki-azrbaijani-be-sort-anlin/cover-1_4x1.jpg?34',link:'saednews.com/fa/post/daraltrjme-rsmi-trki-azrbaijani-be-sort-anlin',cta:'ثبتسفارش'},{text:'انجامسفارشاتترجمهرسمیدرشهریزدبصورتکاملاآنلاین',cover:'saednews.com/store/post/daraltrjme-rsmi-dar-shhar-izd-bsort-kamla-anlin/cover-1_4x1.jpg?25',link:'saednews.com/fa/post/daraltrjme-rsmi-dar-shhar-izd-bsort-kamla-anlin',cta:'ثبتسفارش'},{text:'میخوایدبدونیدهزینهچاپیکمقالهچقدرمیشه؟(کلیککنید)',cover:'saednews.com/store/post/mikhaid-bdonid-hzine-chap-ik-mqale-chqdar-mishh-klik-konid/cover-1_4x1.jpg?23',link:'saednews.com/fa/post/mikhaid-bdonid-hzine-chap-ik-mqale-chqdar-mishh-klik-konid',cta:'ثبتسفارش'},{text:'هزینهپذیرشوچاپمقالهدرمجلاتخارجیوداخلی(هرآنچهلازماستبدانید)',cover:'saednews.com/store/post/hzine-pzirsh-v-chap-mqale-dar-mjlat-kharji-v-dakhli-har-anche-lazm-ast-bdanid/cover-1_4x1.jpg?59',link:'saednews.com/fa/post/hzine-pzirsh-v-chap-mqale-dar-mjlat-kharji-v-dakhli-har-anche-lazm-ast-bdanid',cta:'ثبتسفارش'},{text:'نحوهیپذیرشوچاپمقالهدرمجلاتعلمیمعتبرداخلی',cover:'saednews.com/store/post/nhoe-i-pzirsh-v-chap-mqale-dar-mjlat-almi-metbr-dakhli/cover-1_4x1.jpg?94',link:'saednews.com/fa/post/nhoe-i-pzirsh-v-chap-mqale-dar-mjlat-almi-metbr-dakhli',cta:'ثبتسفارش'},{text:'پذیرشوچاپمقالهدرمجلاتخارجی',cover:'saednews.com/store/post/pzirsh-v-chap-mqale-dar-mjlat-kharji/cover-1_4x1.jpg?80',link:'saednews.com/fa/post/pzirsh-v-chap-mqale-dar-mjlat-kharji',cta:'ثبتسفارش'},{text:'چاپمقالهدرمجلاتمعتبرخارجی(فوری)',cover:'saednews.com/store/post/chap-mqale-dar-mjlat-metbr-kharji-fori/cover-1_4x1.jpg?55',link:'saednews.com/fa/post/chap-mqale-dar-mjlat-metbr-kharji-fori',cta:'ثبتسفارش'},{text:'سفارشآنلاینترجمهرسمیبرایاولینباردرایرانازتمامیشهرها',cover:'saednews.com/store/post/sfarsh-anlin-trjme-rsmi-baraye-aolin-bar-dar-iran/cover-1_4x1.jpg?13',link: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز'saednews.com/fa/post/sfarsh-anlin-trjme-rsmi-baraye-aolin-bar-dar-iran',cta:'ثبتسفارش'},{text:'صفرتاصدچاپمقالهدرمجلاتمعتبر+ویدئوآموزشی',cover:'saednews.com/store/post/sfr-ta-sd-chap-mqale-dar-mjlat-metbr-video-amozshi/cover-1_4x1.jpg?91',link:'saednews.com/fa/post/sfr-ta-sd-chap-mqale-dar-mjlat-metbr-video-amozshi',cta:'کلیککن'},{text:'پارافریزوبازنویسیتخصصیمقالهباگزارشرایگان',cover:'saednews.com/store/post/parafriz-tkhssi-mqale-ba-gzarsh-raigan/cover-1_4x1.jpg?94',link:'saednews.com/fa/post/parafriz-tkhssi-mqale-ba-gzarsh-raigan',cta:'کلیککن'},{text:'جامعترینکلینیکتخصصیترجمهوویرایشکشور',cover:'saednews.com/store/post/shbke-mtrjmin-ashraq-jame-trin-klinik-tkhssi-trjme-v-viraish-kshor1/cover-1_4x1.jpg?18',link:'saednews.com/fa/post/shbke-mtrjmin-ashraq-jame-trin-klinik-tkhssi-trjme-v-viraish-kshor1',cta:'کلیککن'},{text:'کسبدرآمدعالیباترجمهدرمنزل!',cover:'saednews.com/store/post/ksb-daramd-aali-ba-trjme-dar-mnzl/cover-1_4x1.jpg?09',link:'saednews.com/fa/post/ksb-daramd-aali-ba-trjme-dar-mnzl',cta:'کلیککن'}];varprevDate=localStore.getItem('pqeckrthqdo');prevDate=false;/*DISABLE*/if(fixedPosts.length&&(!prevDate||(Date.now()-+prevDate>))){setTimeout(function(){varindex=Math.trunc(Math.random()*fixedPosts.length),rscrInterval,ctaBlinkInterval;varfn=function(){if(document.hidden)return;clearInterval(ctaBlinkInterval);varel=document.getElementById('sticky-pos-container');if(!el)returnclearInterval(rscrInterval);varpostItem=fixedPosts[index];varallStickyItems=$('.-the-link-');varstikcyPostSelector='.-the-link-.-the-type-'+(postItem.type||index)+'-';el=$(el);el.css({transform:'translateX(100%)'});/*aftertransition*/setTimeout(function(){allStickyItems.removeClass('d-flex');allStickyItems.addClass('d-none');$(stikcyPostSelector).toggleClass('d-noned-flex');},300);vartargetEls=$('.reta-sm_-custom-7f_');targetEls.removeClass('reta-sm_-custom-7f');setTimeout(function(){targetEls.addClass('reta-sm_-custom-7f');el.find(stikcyPostSelector).attr('href',postItem.link);el.find(stikcyPostSelector+'.-the-ime-').attr('src',postItem.cover);el.find(stikcyPostSelector+'.-the-text-').text(postItem.text);el.find(stikcyPostSelector+'.-the-cta-').text(postItem.cta);el.css({transform:'translateX(0)'});varctaBtn=el.find(stikcyPostSelector+'.-the-cta-btn-');if(ctaBtn.length){ctaBlinkInterval=setInterval(function(){ctaBtn.toggleClass('btn-primarybtn-warning');},500);}},2000);index++;if(index>=fixedPosts.length)index=0;};rscrInterval=setInterval(fn,);fn();},2000);}functioncloseStickyT(){varel=document.getElementById('sticky-pos-container');if(!el)return;$(el).remove();$('.reta-sm_-custom-7f').removeClass('reta-sm_-custom-7f');localStore.setItem('pqeckrthqdo',Date.now());}varfadeItemsSetup=function(){varparents=document.querySelectorAll('.fade-items');for(vari=0;i1){varindex=1;setInterval(function(){if(document.hidden)return;for(varj=0;j=items.length)index=0;},6000);}}};fadeItemsSetup();$(function(){varauto_n=$('.auto-fixed-top');varauto_n_top_offset=auto_n.closest('header').height();varauto_n_replace=$('.auto-n-replace');varfadeOnPeTop=$('.fade-on-pe-top');varj_doc=$(document);varlastScrollTop=0;varnbarIsFixed=false;$(window).scroll(function(event){varscrollTop=j_doc.scrollTop();if(Math.abs(scrollTop-lastScrollTop)>50){if(scrollTop>lastScrollTop){auto_n.addClass('top--nbar');}else{auto_n.removeClass('top--nbar');}lastScrollTop=scrollTop;}if(scrollTop>auto_n_top_offset){if(!nbarIsFixed){nbarIsFixed=true;auto_n.addClass('fixed-top');if(scrollTop-auto_n_top_offset

Placer: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler