- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي
  • Adresse du site Web:www.fida.af
  • IP du serveur:107.172.127.198
  • Description du site:فدا - له نړۍ او ټیکنالوژۍ خبر شئ

nom de domaine:www.fida.afÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.fida.afcouler

504

nom de domaine:www.fida.afBon ou Mauvais

Renommée et richesse. Prospérité et richesse Ji

site Internet: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيPoids

5

site Internet: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيIP

107.172.127.198

site Internet: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيteneur

-فدا-نړۍاوټیکنالوژي window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v6.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-V6P65YWTLW'); کور خبرونه کمپیوټر موبایل آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ فېسبوک ټویټر یوټیوب - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي دننهکیدل ګډون کور خبرونه کمپیوټر موبایل ټول آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ ټول فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون موبایل ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي فدامحمدرحمانی  اپریل5,2020 0 836 خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي فدامحمدرحمانی  اپریل6,2020 0 950 انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ فدامحمدرحمانی  اپریل - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي11,2020 0 1066 څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1391 انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1257 خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1328 خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1108 ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1748 فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1463 خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 316 فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشن... فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 194 دفیسبوکمیسنجردنړیوالکوډکولو(end-to-endencryption)ځانګړتیاوېفعالويلکهدسکرینشاټکشفکول،دپیغامعکسالعملونه،اوټایپ... نورولولئ انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 270 دBRATAانډرایډمالویرکولیشيستاسوسمارټفونفارمټکړياوستاسوشخصيمعلوماتغلاکړي نورولولئ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 316 میټاورسپهبلاکچینایکوسیستمکېدنهبدلیدونکيټوکنونو(NFTs)وروستيخپریدواومیټاتهدفیسبوکنومبد - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيلېدولهاملهعامهپوهاویترلاسه... نورولولئ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازار... فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1160 نورولولئ ونپلس دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1031 نورولولئ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 979 نورولولئ خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1549 نورولولئ ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1748 نورولولئ خبرونه اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1444 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1427 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1117 نورولولئ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1108 نورولولئ 123› مشهورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1748 یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسيفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1549 فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړفدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1463 اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1444 فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1427 OurPicks انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 270 څانګې خبرونه(7) کمپیوټر(0) موبایل(12) آیفون(2) انډرایډ(6) ونپلس(1) څنګهکولایشو؟(1) ښوونې(1) ټولنيزېرسنۍ(4) فېسبوک(4) ټویټر(0) یوټیوب(0) نورېلیکنې فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشنفعالوي ټاګونهخبرونهامنیتدماغFacebookفېسبوکاقتصادWeb3.0هیککاریالفیسبوکونپلسپروBRATAکمپیوټرايپلوټساپ زمونږپهاړه نورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي لهانټرنیټپرتهڅنګهدوټساپبکاپواخلو؟ ټولنیزېرسنۍ پهزړهپوريشیاناوتازهمعلوماتترلاسهکولولپارهدلتهګډونوکړئ! ګډونوکړئ ©ThissiteisownedandoperatedbyFidaMuhammad Terms&Conditions Contact

Placer: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler