- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي
  • Adresse du site Web:www.fida.af
  • IP du serveur:43.229.161.4
  • Description du site:فدا - له نړۍ او ټیکنالوژۍ خبر شئ

nom de domaine:www.fida.afÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.fida.afcouler

314

nom de domaine:www.fida.afBon ou Mauvais

Renommée et richesse. Prospérité et richesse Ji

site Internet: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيPoids

3

site Internet: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيIP

43.229.161.4

site Internet: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيteneur

-فدا-نړۍاوټیکنالوژي window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v6.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-V6P65YWTLW'); کور خبرونه کمپیوټر موبایل آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون کور خبرونه کمپیوټر - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي موبایل ټول آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ ټول فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون موبایل ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي فدامحمدرحمانی  اپریل5,2020 0 998 خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي فدامحمدرحمانی  اپریل6,2020 0 1101 څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1571 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1570 فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ فدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1769 انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1345 انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1406 خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1301 ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2147 خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 517 فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشن... فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 371 دفیسبوکمیسنجردنړیوالکوډکولو(end-to-endencryption)ځانګړتیاوېفعالويلکهدسکرینشاټکشفکول،دپیغامعکسالعملونه،اوټایپ... نورولولئ انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 453 دBRATAانډرایډمالویرکولیشيستاسوسمارټفونفارمټکړياوستاسوشخصيمعلوماتغلاکړي نورولولئ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 517 میټاورسپهبلاکچینایکوسیستمکېدنهبدلیدونکيټوکنونو(NFTs)وروستيخپریدواومیټاتهدفیسبوکنومبدلېدولهاملهعامهپوهاویترلاسه... نورولولئ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازار... فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1474 نورولولئ ونپلس دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1263 نورولولئ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1152 نورولولئ خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1826 نورولولئ ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2147 نورولولئ خبرونه اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1626 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1592 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1313 نورولولئ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1301 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي نورولولئ 123› مشهورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 2147 هاټسټارHotStarکاریالدکریکټیواځینیکاریالفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1899 یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسيفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1826 فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړفدامحمدرحمانی  اپریل9,2020 0 1769 اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1626 OurPicks انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 453 څانګې خبرونه(7) کمپیوټر(0) موبایل(12) آیفون(2) انډرایډ(6) ونپلس(1) څنګهکولایشو؟(1) ښوونې(1) ټولنيزېرسنۍ(4) فېسبوک(4) ټویټر(0) یوټیوب(0) نورېلیکنې فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازارتهوړاندېکړ خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي ټاګونهآیفونFacebookAndroidوټساپاقتصادونپلسسپورټکمپیوټرامنیتايپلیوټیوبکاریالونپلسپروټیکټاکفېسبوک زمونږپهاړه نورېلیکنې دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي ټولنیزېرسنۍ پهزړهپوريشیاناوتازهمعلوماتترلاسهکولولپارهدلتهګډونوکړئ! ګډونوکړئ ©ThissiteisownedandoperatedbyFidaMuhammad Terms&Conditions Contact

Placer: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler