پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  • Adresse du site Web:www.sid.ir
  • IP du serveur:185.143.234.73
  • Description du site:نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور,ارائه رایگان متن کامل مقالات, اولین و تنها بانک جامع و روز آمد نشریات علمی پژوهشی ایران

nom de domaine:www.sid.irÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.sid.ircouler

112

nom de domaine:www.sid.irBon ou Mauvais

Branche de feuilles vertes. Renommée Kat

site Internet:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیPoids

1

site Internet:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیIP

185.143.234.73

site Internet:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیteneur

functionpostback(param,val=null){__doPostBack(param,val);} SID|مرکزاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهی#articlecontenthead{background-color:transparent!important;}.barx{border-bottom:20pxsolidrgb(255,111,0)!important;}.submenulinkbtn{font-size:1vw;}.sidcol{background-color:rgb(0,23,96)!important;}.orgcol{background-color:rgb(255,111,0)!important;}.jorcol{background-color:rgb(110,204,233)!important;}.semcol{background-color:rgb(144,196,0)!important;}.plncol{background-color:rgb(199,34,0)!important;}.hide,.Hide{display:none!important;}.slidercover{background-color:rgba(0,0,0,.25);}/*SearchResultColor*/.srcint>div:first-child>div:first-of-type{background-color:rgb(255,111,0)!important;}.srcjrn>div:first-child>div:first-of-type{background-color:rgb(110,204,233)!important;}.srsem>div:first-child>div:first-of-type{background-color:rgb(144,196,0)!important;}.srcsem>div:first-child>div:first-of-type{background-color:rgb(144,196,0)!important;}.srcpln>div:first-child>div:first-of-type{background-color:rgb(199,34,0)!important;}/*.srcpln>div>div{background-color:rgb(199,34,0)!important;}*//*ForcedBackgroundColor*/.bgint{background-color:rgb(255,111,0)!important;}.bgjrn{background-color:rgb(110,204,233)!important;}.bgsem{background-color:rgb(144,196,0)!important;}.bgpln{background-color:rgb(199,34,0)!important;}/*ForcedBackgroundColor*/.srnint{background-color:rgb(255,111,0)!important;}.srnjrn{background-color:rgb(110,204,233)!important;}.srnsem{background-color:rgb(144,196,0)!important;}.srnpln{background-color:rgb(199,34,0)!important;}.tal{text-align:left!important;}// //نسخهقدیمسایتSID.irپایگاهاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهیصفحهاصلیبانک‌هابانکنشریاتبانکهمایش‌هابانکطرح‌هاکارگاههایآموزشیبلاگچارتسازمانیدربارهماتماسباماEnمقالاتنشریاتهمایش‌هاطرح‌هانویسندگانعنوانعنوانعنوانعنوانطرح‌هانامنامخانوادگیگزارشاستنادینشریاتگزارشهایاستنادینشریاتکشورSID–JCR(2020/1399)صفحهLinkedInSIDدسترسیبهآخرینمطالبعلمیواخبارمرکزSTRS.irخدماتترجمهآنلایندرسامانهSTRSبانکنشریات+821,000اطلاعاتبیشتربانکهمایش‌هایعلمی+145,000اطلاعاتبیشتربانکطرح‌ها+18,500اطلاعاتبیشتربانکنویسندگان+1,200,000اطلاعاتبیشتربانکمراکزتخصصی+100اطلاعاتبیشتربانکنشریاتبین‌المللی+300اطلاعاتبیشتربانکگزارشاستنادی+2022اطلاعاتبیشتربانکگزارشهایبازدید اطلاعاتبیشترجدیدترین خدماتتخصصیمرکزتخفیف25%ویژهسالتحصیلیجدید1401/07/01برگزاریکارگاه‌هایمرکزاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهیبهمناسبتشروعسالتحصیلیجدیداطلاعاتبیشتر0%تخفیف1400/03/05تبلیغاتهوشمندمعرفیبرندودستاوردهایتخصصیدرپربازدیدترینصفحاتاطلاعاتبیشترگزارشهایتحلیلیاستخراجگزارشهایتحلیلدادهوعلمسنجیترجمهوویرایشترجمهوویراستاریمتونعلمی-تخصصیخدماتتخصصی مرکزاطلاعپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیاتعلمیکارگاههاودورههایآموزشیبرگزاریکارگاههاودورههایتخصصیدرراستایتوانمندسازیعلمیاعضایهیاتعلمی،دانشجویانومحققانثبتدرخواستتبلیغاتهوشمندمعرفیبرند،محصولات،خدماتورویدادهایعلمی،درپربازدیدترینصفحاتبانکهایاطلاعاتیومقالاتعلمیباموضوعاتمرتبطتخصصیبهصورتویژهثبتدرخواستفیلمهایآموزشیمشاهدهودانلودفیلمهایآموزشیدرتمامیحوزههایتخصصیثبتدرخواستنمایهسازیمقالاتهمایشمعپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیرفیونمایهسازیآرشیووفیلمارایهمقالههایهمایشهایبرگزارشدهباقابلیتاعطایگواهینامهثبتدرخواستنمایهسازیطرحهایپژوهشیامکاننمایهسازیطرحهایپژوهشیوپایاننامههایحمایتشدهازسویسازمانهاومعرفیمحصولاتودانشفنیثبتدرخواستنمایهسازینشریاتمعرفیویژهارکانونمایهسازیمقالههاینشریاتعلمیدرپربازدیدترینبانکنشریاتعلمیکشورثبتدرخواستخدماتتحلیلدادگانارایهگزارشهایعلمسنجیودادهکاویبهصورتسفارشی،ارایهخدماتمشاورهایدرجهتارتقایجایگاهعلمیدانشگاهها،مراکزعلمیومحققیندرنظامهایرتبهبندیمعتبربینالمللیثبتدرخواستسرویسترجمهوویرایشمتون(strs)امکانارایهخدماتترجمهوویرایشمقالاتوپایاننامههاو..درحوزههایموضوعیمختلفمتناسببااستاندارهایمجلاتوهمایشهایمعتبرعلمیثبتدرخواستتبلیغاتاخبارورویدادهاچگونهبهترینمجلهرابرایانتشارمقالهانتخابکنیمانتخاببهترینمجلهبرایانتشارمقاله:قسمتاولمقالاتپزشکیرابهزبانسادهبخوانیدCochraneLibraryچیست؟ازچهموتورجستجوییبرایپیداکردنمقالاتاستفادهکنیم؟موتورجستجویScinapseچیست؟نگارشسادهمقالهچهفپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیوایدیداردوچگونهبایدآنراانجامدهیم؟LayabstractیاLaysummaryچیست؟مشاهدهاخباربیشترکارگاههایآموزشیآموزشمهارتهایکاربردیدرانتخابموضوعپژوهش،تدوینپروپوزالونگارشپایاننامهتاریخهایبرگزاری:7و14مهر1401،ساعت9الی14،مدرس:آقایدکترسیدمجتبیشفاعی(پسادکتریرشتهمهندسیمکانیکبیوسیستمدانشگاهتهران)روشتحقیقکمیتاریخهایبرگزاری:10،12و17مهر1401،ساعت:10الی14،مدرس:خانمدکترمهوشلطفیآموزشمهارتهایکاربردیدرتدوینوچاپمقالاتISIتاریخهایبرگزاری:21و28مهر1401،ساعت:9الی14،مدرس:آقایدکترسیدمجتبیشفاعی(پسادکتریرشتهمهندسیمکانیکبیوسیستمدانشگاهتهران)پروپوزالنویسیتاریخهایبرگزاری:24و26مهر1401،ساعت10الی14،مدرس:خانمدکترمهوشلطفیمشاهدههمهکارگاههاپایگاهاطلاعاتعلمیجهــــــــــــاددانشگاهیآدرس:تهران،بزرگراهاشرفیاصفهانی،خیابانشهیدقموشی،خیابانبهار،نبشکوچهچهارم،پلاک۱تلفنودورنگار:۴۴۲۶۵۰۰۱(۹۸۲۱+)کدپستی:۱۴۶۱۹-۶۵۳۸۱صندوقپستی:۱۴۵۴-۱۴۵۱۵پیوندهایمرتبطدفترمرکزیجهاددانشگاهیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیسایرصفحهاصلیکارگاه‌هایآموزشیبلاگدربارهماتماسباماهرگونهبازنشراطلاعاتبانکهایتحتاختیاراینمرکزتنهاباایجادپیوندبهتارگاهsidوذکرمنبعمجازاست.استفادهازلوگووناممرکزبهعنوانحامیوهمکارعلمی،بدوناخذمجوزکتبیاز“مرکزاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهی”پیگردقانونیدارد.toastr.options={"closeButton":true,"progressBar":true,"showEasing":"swing","hideEasing":"linear"}functionStandardText(param){returnparam.replace(":","").replace(" ","").replace(";","").replace("-","").replace("_","").replace("،","").replace(",","").replace("/","").replace("?","").replace("@","").replace("&","").replace(".","").replace("?","").replace(/+(?=)/g,'');}functionSimg(){vart=document.getElementsByClassName("serachiconx");for(vari=0;i0){Simg();window.location=lnkx.replace('trg',trg);//'/search/paper/'+trg+"/?pe=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all"}else{toastr.error('کلیدواژهموردجستجورااصلاحکنید');document.getElementById(ctxr).focus();}}elseif(ctxr=='conferences'){vartrg=StandardText(document.getElementById(ctxr).value.replace('‌','').trim());if(trg.length>0){Simg();window.location=lnkx.replace('trg',trg);//'/search/paper/'+trg+"/?pe=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all"}else{toastr.error('کلیدواژهموردجستجورااصلاحکنید');document.getElementById(ctxr).focus();}//vartrg=StandardText(document.getElementById(ctxr).value.replace('‌','').trim());//if(trg.length>0){//Simg();//window.location='/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str='+trg;//'/search/paper/'+trg+"/?pe=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all"//}//else{//toastr.error('کلیدواژهموردجستجورااصلاحکنید');//document.getElementById(ctxr).focus();//}}elseif(ctxr=='plans'){vartrg=StandardText(document.getElementById(ctxr).value.replace('‌','').trim());if(trg.length>0){Simg();window.location=lnkx.replace('trg',trg);//window.location='/fa/plan/AdvancePlan.aspx?str='+trg;//'/search/paper/'+trg+"/?pe=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all"}else{toastr.error('کلیدواژهموردجستجورااصلاحکنید');document.getElementById(ctxr).focus();}}elseif(ctxr=='authors'){varln=StandardText(document.getElementById('authors1').value.replace('‌','').trim());varfn=StandardText(document.getElementById('authors').value.replace('‌','').trim());if(ln.length+fn.length>0){Simg();window.location='sid.ir/fa/plan/AdvanceWriter.aspx?str='+ln+''+fn;}else{toastr.error('کلیدواژهموردجستجورااصلاحکنید');document.getElementById('authors').focus();}}else{vartrg=StandardText(document.getElementById(ctxr).value.replace('‌','').trim());if(trg.length>0){Simg();window.location=lnkx.replace('trg',trg);}else{toastr.error('کلیدواژهموردجستجورااصلاحکنید');}}}jQuery(function($){$(document).ready(function(){varinput=document.getElementById("articles");input.addEventListener("keyup",function(event){if(event.keyCode===13){event.preventDefault();document.getElementById("btnarticles").click();}});input=document.getElementById("journals");input.addEventListener("keyup",function(event){if(event.keyCode===13){event.preventDefault();document.getElementById("btnjournals").click();}});input=document.getElementById("conferences");input.addEventListener("keyup",function(event){if(event.keyCode===13){event.preventDefault();document.getElementById("btnconferences").click();}});input=document.getElementById("plans");input.addEventListener("keyup",function(event){if(event.keyCode===13){event.preventDefault();document.getElementById("btnplans").click();}});});});varslideIndex=1;varscheduled=null;showSlides(slideIndex);functionplusSlides(n){showSlides(slideIndex+=n);}functioncurrentSlide(n){showSlides(slideIndex=n);}functionshowSlides(n){vari;varslides=document.getElementsByClassName("subslides");varlines=document.getElementsByClassName("line");varsgbs=document.getElementsByClassName("search")[0];clearTimeout(scheduled);scheduled=setTimeout(plusSlides,7000,1);if(n>slides.length){slideIndex=1}if(n

Placer:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler