خبرگزاری دید - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

خبرگزاری دید

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
خبرگزاری دید
  • Adresse du site Web:www.didpress.com
  • IP du serveur:209.133.216.206
  • Description du site:خبرگزاری دید

nom de domaine:www.didpress.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.didpress.comcouler

246

nom de domaine:www.didpress.comBon ou Mauvais

Gagner et perdre. Difficile à Anshun Féroce

site Internet:خبرگزاری دیدPoids

2

site Internet:خبرگزاری دیدIP

209.133.216.206

site Internet:خبرگزاری دیدteneur

خبرگزاریدید|اخبارافغانستانوجهان {"@context":":\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":":\/\/didpress.com\/#website","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0631\u0648\u0632\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646||Didpressency","inLangue":"fa-IR","publisher":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":":\/\/didpress.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@type":"Organization","@id":":\/\/didpress.com\/#organization","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/","logo":{"@type":"ImeObject","@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo","url":":\/\/didpress.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Didlogo-2.png","width":392,"height":256},"ime":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo"},"sameAs":[":\/\/twitter.com\/didpress_ency"],"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","telephone":"+030","contactType":"CustomerSupport"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":1,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|DIDPRESSENCY","url":":\/\/didpress.com\/"},"nextItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"},{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":2,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u0635\u0641\u062d\u0647\u0627\u0635\u0644\u06cc","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|DIDPRESSENCY","url":":\/\/didpress.com\/"},"previousItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"}]},{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/#webpe","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646|DIDPRESSENCY","inLangue":"fa-IR","isPartOf":{"@id":":\/\/didpress.com\/#website"},"breadcrumb":{"@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist"},"datePublished":"2022-04-16T04:46:51+04:30","dateModified":"2024-01-06T07:14:40+04:30"}]} varmi_version='8.19'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-ZWHQVY5SKN', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-خبرگزاری دیدoutcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index/**//**/ document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace('no-js','js'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-W2R87QZTVZ');۴حوت۱۴۰۲خبرتازهایرانوطالبان؛برتوسعهومبادلاتمحصولاتزراعتیومالداریمیاندوکشورتأکیدکردندسازمان‌جهانیصحت:افغانستانبابحرانانسانیپایدارمواجهاستنمایندهایراندردادگاهلاهه:اشغال‌فلسطینپایانیابدازبیکستانازروسیهخواهانمشارکتدرخطآهنافغان-ترانسشداَحدی:صندوقاَمانیافغانستاندرسوئیس،دستنخوردهاستمحققان‌خارجی:تخریبوغارتسیستماتیک۲۹هزارساحهتاریخیافغانستانادامهداردصفریباحریفاسرائیلی؛درقفسمبارزهمیکندازبیکستان:بابریتانیادراحیایاقتصادوبرقراریصلحافغانستانهم‌نظربودیمفراخوانطا-لبان/برایعبرتگرفتن؛اعدامپدروپسرراتماشاکنیداتحادیهاروپا:پساز۴۵سالجنگ،روابطخوبباهمسایگانبرایافغانستانضروریاستEnglishپښتومنوتغییرپوستهخبرگزاریدید|اخبارافغانستانوجهانجستجوبرایصفحهاصلیافغانستانجهانسیاستتحلیلتبصرهگزارشتحلیلیدولتفراگیراجتماعحقوقبشرجنگامنیتوحوادثخانوادهگفتگوگزارشترجمهفرهنگوهنراندیشهادبیاتسینماتیاترنقاشیرسامیخطاطیمجسمهسازیمهاجرتصحتورزشچندرسانهایبیشترزنانجوانانکودکانمحیطزیستتماسباماجستجوبرایتغییرپوسته try{if("undefined"!=typeoflocalStore){varheader,mnIsDark=!1,tnIsDark=!1;(header=document.getElementById("theme-header"))&&((header=header.classList).contains("main-n-default-dark")&&(mnIsDark=!0),header.contains("top-n-default-dark")&&(tnIsDark=!0),"dark"==tieSkin?(header.add("main-n-dark","top-n-dark"),header.remove("main-n-light","top-n-light")):"light"==tieSkin&&(mnIsDark||(header.remove("main-n-dark"),header.add("main-n-light")),tnIsDark||(header.remove("top-n-dark"),header.add("top-n-light"))))}}catch(a){console.log(a)} ۷:۰۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲ایرانوطالبان؛برتوسعهومبادلاتمحصولاتزراعتیومالداریمیاندوکشورتأکیدکردند۶:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲سازمان‌جهانیصحت:افغانستانبابحرانانسانیپایدارمواجهاست۵:۴۴ب.ظ۳حوت۱۴۰۲نمایندهایراندردادگاهلاهه:اشغال‌فلسطینپایانیابد۴:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲ازبیکستانازروسیهخواهانمشارکتدرخطآهنافغان-ترانسشد۳:۵۸ب.ظ۳حوت۱۴۰۲اَحدی:صندوقاَمانیافغانستاندرسوئیس،دستنخوردهاست۳:۰۹ب.ظ۳حوت۱۴۰۲محققان‌خارجی:تخریبوغارتسیستماتیک۲۹هزارساحهتاریخیافغانستانادامهدارد۲:۳۳ب.ظ۳حوت۱۴۰۲صفریباحریفاسرائیلی؛درقفسمبارزهمیکند۱:۰۸ب.ظ۳حوت۱۴۰۲ازبیکستان:بابریتانیادراحیایاقتصادوبرقراریصلحافغانستانهم‌نظربودیم۱۲:۲۹ب.ظ۳حوت۱۴۰۲فراخوانطا-لبان/برایعبرتگرفتن؛اعدامپدروپسرراتماشاکنید۱خبرگزاری دید۱:۴۱ق.ظ۳حوت۱۴۰۲اتحادیهاروپا:پساز۴۵سالجنگ،روابطخوبباهمسایگانبرایافغانستانضروریاست۷:۰۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲ایرانوطالبان؛برتوسعهومبادلاتمحصولاتزراعتیومالداریمیاندوکشورتأکیدکردند۶:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲سازمان‌جهانیصحت:افغانستانبابحرانانسانیپایدارمواجهاست۵:۴۴ب.ظ۳حوت۱۴۰۲نمایندهایراندردادگاهلاهه:اشغال‌فلسطینپایانیابد۴:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲ازبیکستانازروسیهخواهانمشارکتدرخطآهنافغان-ترانسشد۳:۵۸ب.ظ۳حوت۱۴۰۲اَحدی:صندوقاَمانیافغانستاندرسوئیس،دستنخوردهاست۳:۰۹ب.ظ۳حوت۱۴۰۲محققان‌خارجی:تخریبوغارتسیستماتیک۲۹هزارساحهتاریخیافغانستانادامهدارد۲:۳۳ب.ظ۳حوت۱۴۰۲صفریباحریفاسرائیلی؛درقفسمبارزهمیکند۱:۰۸ب.ظ۳حوت۱۴۰۲ازبیکستان:بابریتانیادراحیایاقتصادوبرقراریصلحافغانستانهم‌نظربودیم۱۲:۲۹ب.ظ۳حوت۱۴۰۲فراخوانطا-لبان/برایعبرتگرفتن؛اعدامپدروپسرراتماشاکنید۱۱:۴۱ق.ظ۳حوت۱۴۰۲اتحادیهاروپا:پساز۴۵سالجنگ،روابطخوبباهمسایگانبرایافغانستانضروریاستتبصرهبحراندیپلماسی؛تقابلشرقوغربدرمیدانافغانستان!۸:۲۱ب.ظ۲حوت۱۴۰۲۲۶دلوسالروزخروجشوروی؛میراثمشترکارتشسرخوناتودرافغانستان!۶:۲۷ب.ظ۲۶دلو۱۴۰۲نشستدوحه؛تقابلشرقوغربوبحرانپیچیدهافغانستان!۳:۱۷ب.ظ۲۵دلو۱۴۰۲بحرانسیاسیوانتخابات؛برایند«دموکراسی»پاکستانچهاست!۷:۲۰ب.ظ۱۹دلو۱۴۰۲گزارشهاهمهگزارشمصاحبهآخریناخباراَحدی:صندوقاَمانیافغانستاندرسوئیس،دستنخوردهاستواعظی۳:۵۸ب.ظ۳حوت۱۴۰۲7۲:۲۶ب.ظ۲۸دلو۱۴۰۲مردمافغانستاندرسایستادگیومبارزهراازامامحسینآموختند۳:۳۴ب.ظ۲۲دلو۱۴۰۲کاظمیقمی:سازمانمللازتلاش‌هایمنطقه‌ایدرقضیهافغانستانحمایتکند۹:۰۶ق.ظ۱۹دلو۱۴۰۲حلاختلافاتدرکشور؛مرکز‌گفتمانافغانستانایجادشد!۱:۰۶ب.ظ۱۵دلو۱۴۰۲کارشناسان:نخستکشورآزادشود،بعدمردمدرموردنوعنظامتصمیمبگیرند۱۱:۴۸ق.ظ۱۴دلو۱۴۰۲خشک‌سالیوفقرروز‌افزون؛باشندگانیکاولنگآبآشامیدنیندارند!فیسبوکتحلیل۸:۲۱ب.ظ۲حوت۱۴۰۲15بحراندیپلماسی؛تقابلشرقوغربدرمیدانافغانستان!۸:۵۷ب.ظ۳۰دلو۱۴۰۲32سرانجامنشستدوحه؛پایانیکخوشبینی؟!۴:۱۶ب.ظ۲۹دلو۱۴۰۲17آیاپاکستانپناهگاهجدیدداعشوالقاعدهاست؟۱۰:۳۸ق.ظ۲۹دلو۱۴۰۲33چگونهفرآیندصلحرادرشرایطاقتدارگراییبنامی‌سازید؟۶:۴۰ب.ظ۲۸دلو۱۴۰۲22قـصّه‌یپرغُـصّه‌یروباهپیر،ازسقوط!۱۰:۲۲ق.ظ۲۸دلو۱۴۰۲17چهانتظاریازکنفرانسدوحهدربارهافغانستانداریم؟خبرهایمهم۷:۰۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲6ایرانوطالبان؛برتوسعهومبادلاتمحصولاتزراعتیومالداریمیاندوکشورتأکیدکردندایرانوطا-لبان؛برتوسعهومبادلاتمحصولاتزراعتیومالداریدو…۶:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲3سازمان‌جهانیصحت:افغانستانبابحرانانسانیپایدارمواجهاستسازمان‌جهانیصحت:افغانستانبابحرانانسانیپایدارمواجهاست۴:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲4ازبیکستانازروسیهخواهانمشارکتدرخطآهنافغان-ترانسشدازبیکستانازروسیهخواهانمشارکتدرخطآهنافغان-ترانسشد۳:۵۸ب.ظ۳حوت۱۴۰۲7اَحدی:صندوقاَمانیافغانستاندرسوئیس،دستنخوردهاستاحدی:صندوقامانیافغانستاندرسوئیسدستنخوردهاستآبوهواKabulآسمانصاف1x2103;2º--2º43%2.26کیلومتر/ساعت2x2103;ج3x2103;ج3x2103;ش2x2103;ی4x2103;دپرمخاطبترینهاآخریناخبارافغانستانوشکستامپراتوری؛توقفچنگیزخانمغول(۹)سیداحسانموسوی۵:۰۲ب.ظ۲۷عقرب۱۴۰۰10,919۱۱:۳۹ب.ظ۱۳عقرب۱۴۰۱نتیجهآزمونکانکور۱۴۰۱روزشنبهاعلاممی‌شود۱:۳۷ب.ظ۲۶جوزا۱۴۰۰۱۰واقعیتجالبدرموردتیرانوسوروسرکسکهشایدنمیدانستید۹:۴۴ق.ظ۶جوزا۱۳۹۸نرخارزهایخارجیوافغانیدربازارامروزکابل۱:۳۵ب.ظ۱۰حوت۱۳۹۶آسمانخراش«عزیزیدُبی»پنجمینساختمانبلندجهانمی‌شود۱۲:۳۶ق.ظ۳ثور۱۴۰۱خواهرزادهعطامحمدنوردرنبردباطا-لبانکشتهشدتویترTweetsbydidpress_encyنرخارزهاعکسخبریهمهتصاویرهفتهعکسخبریویدیودولتفراگیرآخریناخبارآمریکاادعاکرد؛آیندهافغانستان،تنهاازطا-لباننیستآمریکاادعاکرد؛آیندهافغانستان،تنهاازطا-لباننیستبیشتربخوانید»طا-لباناعلامیهداد؛شرکتدرنشستدوحهسودمندنیستجریان‌هایسیاسیکشور:سازمانمللدرنشستدوحه،زمینه‌یتشکیلدولتفراگیربرخاستهازارادهمردمرامهیّاکندپیششرط‌هایطا-لبان؛برایشرکتدرنشستدوحهاعلامشدکاظمیقمی:سازمانمللازتلاش‌هایمنطقه‌ایدرقضیهافغانستانحمایتکندحقّشهروندی؛حرامبرایما؟حلالبرایپاکستان!تاکیدنمایندهامریکاوسفیرازبیکستانبرتشکیلدولتفراگیردرافغانستانایرانوطالبان؛برتوسعهومبادلاتمحصولاتزراعتیومالداریمیاندوکشورتأکیدکردند۷:۰۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲سازمان‌جهانیصحت:افغانستانبابحرانانسانیپایدارمواجهاست۶:۲۶ب.ظ۳حوت۱۴۰۲خبرگــزاریدیـــدصاحبامتیاز:سیدعلی‌رضامحمودیمدیرمسئول:ظاهرشکوهمندهمکاران:سیدطاهرمجابرسولشهزادفاطمهشیرزیتماسباخبرگزاریدید:ای‌میل:Info@didpress.com2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهخبرگزاریدیدمی‌باشد.آخریناخبارافغانستانجهانخبرهایمهمتماسبامادکمهبازگشتبهبالابستنجستجوبرای: if('loading'inHTMLImeElement.prototype){ document.querySelectorAll('[data-src]').forEach(function(img){ img.src=img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } بستنجستجوبرایبستنجستجوبرای/**//**/ !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){rخبرگزاری دیدeturne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;n

Placer:خبرگزاری دیدSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler