پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد
  • Adresse du site Web:www.baeghtesad.com
  • IP du serveur:185.236.36.203
  • Description du site:آخرین منبع خبری و تحلیلی بازار سرمایه ایران

nom de domaine:www.baeghtesad.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.baeghtesad.comcouler

51

nom de domaine:www.baeghtesad.comBon ou Mauvais

Un avenir difficile. Souffrir de torture Féroce

site Internet:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادPoids

1

site Internet:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادIP

185.236.36.203

site Internet:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادteneur

پایگاهخبریتحلیلیبااقتصادvarsocketAccess='7i4bm82k4j6q6kvp9ff0n08i57';varrefereData={"type":1,"referer":""};varmodelHits={"1":[1]};varpeRefereData="http:\/\/\/";varuHash='ECjMoZ';vari18n=newArray();varmasterConfig={"domain":"baeghtesad.com","v":"815fb972","lang":"fa","blackHoleToken":"AAAAAhQDBgARIDBiZTI4M2NjZTk3ODI4MjE3YWQ2NDg0OTkwMDA1OTU1BgERIDBjMmU2MGQ0MGYxMmFhNjhmOGRiMWI0NGU0YWY4NzYzBgIRIDVlZTY2MWEyZjgzZGY3M2QyMGNhNzBhNDE4NTBjMDRi","dir":"rtl","ajaxGeneration":true,"baseUrl":"\/","u":null,"wss":"afa1231a92b37dab8c96a946","debug":false};varcurrentTime=newDate('Mon,20Mar202313:10:15+0000');varisAdverHolderMode=false; دوشنبه۲۹اسفند۱۴۰۱20March2023 /**/  دربارهما  تماسباما پایگاه خبری تحلیلی با اقتصاد مارادنبالکنید صفحهنخست بازارسرمایه  شرکتها  بازارهایجهانی اخباراقتصادی رسانهتصویری آموزش‌هایمالیواقتصادی گزارشبورس28اسفند1401پایانخوشبورسدرسال1401/درانتظارسرآغازسبزبورس آموزشمدیریتریسکدربورسبهچهمعناست؟/چگونهریسکمعاملاتخودرامدیریتکنیم؟ بازارهایجهانیصعودقیمت‌جهانیطلاادامهدارد شرکتهاکاهش52درصدیدرآمد«ساینا»دردورهسهماههاول بازارسرمایه سهم۷۵درصدیبورسازفروشاوراقنقدیدولتازابتدایامسالتاکنونمجموع۱۰۱.۲۶۳میلیاردتومانازطریقانتشاراوراقنقدی،حدود۲۵درصدازطریقبازارپولو۷۵… ارزشمعاملاتهفتگیصندوق‌هایکالاییبه۲.۵همترسیدثبتافزایشسرمایه۷شرکتبورسیپذیرهنویسیدهمینصندوقطلاباموفقیتبهپایانرسیدتخصیصسهامعدالتبهجاماندگانمنتفیشد شرکتهامجوزافزایشسرمایهچندشرکتصادرشد«دامین»افزایش88درصدیسودخالصدرپایانامسالراثبتکردافزایش34درصدیدرآمد«بجهرم»درپایاندوره12ماههکاهش52درصدیدرآمد«ساینا»دردورهسهماههاولافزایش37درصدیسودخالص«تاپیکو»دردوره9ماهه«سیتا»درپایاندوره9ماههافزایش129درصدیسودخالصراپایگاه خبری تحلیلی با اقتصادثبتکرد«دبالک»درسهماههابتداییازسالمالیخودافزایش98درصدیدرآمدراگزارشکردکاهش98درصدیسودخالص«نبروج»درپایاندوره9ماههامسالپایانسالمالی«درهآور»باافزایش139درصدیدرآمدافزایشسرمایه«وپاسار»ثبتشد بازارهایجهانیبیت‌کویندر۱۲ماهآیندهبه۱۰۰هزاردلارمی‌رسدافزایشتولیدآلومینیومجهانبه۶۹میلیونتناردوغانازتمدیدتوافقنامهصادراتغلاتاوکراینبرایدوماهدیگرخبردادبانک‌هایآمریکادریکهفته۱۵۳میلیارددلارازفدرالرزرووامگرفتنداقتصادآلمانکوچک‌ترمی‌شودخریدارینفتروسیهتوسطژاپنبالاترازسقفقیمتافزایشنرخبهرهفدرالرزرومتوقفمی‌شود؟کاهشارزششاخصداوجونزسقوطسهام‌بانکیآمریکاوالاستریتبیتکویناز27هزاردلارعبورکردکاهشقیمتجهانینفت/برنت۷۲دلارو۹۷سنتشد اخبارمهم پرداختوامخردبه۱.۶۳میلیوننفردرسال۱۴۰۱اولویت‌هپایگاه خبری تحلیلی با اقتصاداوبرنامه‌هایکلیدیسازمانبورسدرسال۱۴۰۲اعلامشدترافیکنیمه‌سنگیندرمحورهایمنتهیبهشمالواعلامساعاتپیک…شمخانی:سفرهایچینواماراتدستاوردهایقابلملاحظهایبه…رئیسمجلسنمایندگانآمریکا:درصورتبازداشتترامپ،بایداز…آموزشوپرورشعذرخواهیکرد/حقوقاسفندمعلمانبهصورتعلی… چشماندازبازارپایانخوشبورسدرسال1401/درانتظارسرآغازسبزسالپرفرازونشیباقتصادایرانبهخطپایاننزدیکمی‌شود/…قدرتنماییخریداراندرآخرینچهارشنبهسال/بورسدرمدارصعود رسانهتصویریآغازواریزسودسهامعدالتازامروزفازآزمایشیریالدیجیتالرسماآغازشدآخرینوضعیتدریافتوامباوثیقه‌گذاریسهاممراحلدریافتارزخدماتیازمرکزمبادلهارزایراننحوهدریافتربعسکه‌هایخریداریشدهازبورسکالاسایرویدیوها  دربارهما  تماسباما  تبلیغات  همکاریباما طراحیسایتخبریوخبرگزاریآسام تمامیحقوقبرایخبرگزاریبااقتصادمحفوظاست.استفادهازمطالبباذکرمنبعمجازاست. window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--2');

Placer:پایگاه خبری تحلیلی با اقتصادSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler