صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سینا - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سینا

  • 2022-01-01Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سینا
  • Adresse du site Web:www.basu.ac.ir
  • IP du serveur:78.39.205.175
  • Description du site:

nom de domaine:www.basu.ac.irÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.basu.ac.ircouler

227

nom de domaine:www.basu.ac.irBon ou Mauvais

Le bon moment et le bon endroit. Retrouver de la personnalité Ji

site Internet:صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناPoids

2

site Internet:صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناIP

78.39.205.175

site Internet:صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناteneur

صفحهنخست-دانشگاهبوعلیسیناهمدان // // if(window.Analytics){ window._com_liferay_document_library_analytics_isViewFileEntry=false; }// پیمایش صرف‌نظرازمحتوا .faculty-pe.logo,.faculty-public.logo{display:block!important;}.faculty-pe.mobile-logo,.faculty-public.mobile-logo{display:none!important;}if(document.querySelector('.lg-container')){document.querySelector('.lg-container').remove();} سامانههایالکترونیک .langue-entry-short-text{ padding:00.5em; }en دانشگاه دانشگاه تاریخچهومعرفی اهدافوچشمانداز برنامهراهبردیدانشگاه نقشهدانشگاه سازماندانشگاه حوزهریاست معاونتتوسعهمدیریتوپشتیبانی معاونتآموزشیوتحصیلاتتکمیلی معاونتدانشجویی معاونتپژوهشوفناوری معاونتفرهنگیواجتماعی نهادنمایندگیمقاممعظمرهبری تقویمدانشگاه تقویمآموزشی برنامهپژوهشی رویدادهایورزشی همایشها تماسبادانشگاه روابطعمومی آدرسدانشکدهها شمارهتلفنها آموزش پذیرش کارشناسی تحصیلاتتکمیلی پسادکترا استعدادهایدرخشان دانشجویغیرایرانی مهمانیوانتقال حمایتهایتحصیلی تحصیلدردانشگاهD8 رشتههایتحصیلی کارشناسی تحصیلاتتکمیلی پسادکترا آموزش‌هایآزاد برنامههایآموزشی مجموعهفنیومهندسی مجموعهعلومپایه مجموعهعلومانسانی مجموعههنر مجموعهکشاورزی مجموعهعلومدامپزشکی سایربرنامههایآموزشی آموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزبانان آموزشهایکاربردیوالکترونیکی آموزشکارکنان سایر نظامنامهاخلاقآموزش دانش‌آموختگان برنامهزمانیآموزشی پژوهش پژوهش ماموریتها همکاریتحقیقاتی طرحهایتحقیقاتی فناوریوکارآفرینی دفترارتباطباصنعت پردیسعلموفناوری مراکزتحقیقاتوفناوری مرکزتحقیقاتشیمیگیاهی پژوهشکدهآب مرکزآپادانشگاهبوعلیسینا آزمایشگاههایتحقیقاتی آزمایشگاهمرکزی آزمایشگاهتنشپسماند آزمایشگاهمقاومتمصالح آزمایشگاهمواد آزمایشگاهباستانشناسی آزمایشگاههوشرباتوبینایی آزمایشگاهژئوماتیک اسنادومنابع کتابخانهمرکزیومرکزاسناد پایاننامهورساله علمسنجی انتشاراتدانشگاه نشرکتب مجلاتعلمی فصلنامهمعاونتپژوهشوفناوری دانشکدهها پردیساصلی فنیومهندسی کشاورزی شیمیوعلومنفت علومانسانی هنرومعماری دامپزشکی علومپایه علوماقتصادیواجتماعی علومورزشی دانشکدههایاقماری فنیومهندسیکبودرآهنگ فنیومنابعطبیعیتویسرکان مدیریتوحسابداریرزن صنایعغذاییبهار مجتمعآموزشعالیفاطمیهنهاوند(ویژهدختران) رفاهی خدمات اعطایوام ادارهرفاهکارکنان مدیریتاموردانشجویان اسکان خوابگاههایدانشجویی مهمانسرایدانشگاه مجتمعمسکونیاساتید بهداشتوسلامت مرکزبهداشتودرمان مرکزمشاورهوسبکزندگی ورزشوسرگرمی ادارهتربیتبدنیوفوقبرنامه استخر زمینچمن سالن‌هایورزشی تفریحی-سیاحتی باغدانشگاه موزهتاریخطبیعی تغذیه سلفسرویس اعضایهیأتعلمی کارکنان دانشجویان فارغالتحصیلان .faculty-pe.logo,.faculty-public.logo{display:block!important;}.faculty-pe.mobile-logo,.faculty-public.mobile-logo{display:none!important;}if(document.querySelector('.lg-container')){document.querySelector('.lg-container').remove();} فوقبرنامه انجمنهایعلمی انجمنعلمیمهندسیبرق انجمنعلمیمهندسیمکانیک انجمنعلمیمهندسیعمران انجمنعلمیمهندسیمواد انجمنعلمیبینرشتهایهوافضا تشکلها جامعهاسلامیدانشجویان انجمناسلامیدانشجویان بسیجدانشجویی هیئتدانشجویی سمنهایمرتبط بنیادخیرینحامیدانشگاهبوعلیسینا مؤسسهحمایتهایمردمیدانشگاه(محمد) سایر فعالیتهایداوطلبانه کانونهایفرهنگی نشریاتدانشجویی سایتمعاونتفرهنگی پایگاهخبریبسنا پیشخوان اسپاد سامانههایالکترونیک ارتباطباما روابطبینالملل وبسایتقدیم .langue-entry-short-text{ padding:00.5em; }en جستجودردانشگاهبوعلیسیناهمدان: صفحهنخست-دانشگاهبوعلیسیناهمدان دانشگاهبوعلیسینا،دانشگاهیبهوسعتیکشهر.... .home-landing{height:19.688em;margin-top:5em;background-position:center30%;background-size:cover;position:relative; overflow:hidden;}.home-landing:before{position:absolute; z-index:1;content:"";left:0;right:0;top:0;height:60%;background:linear-gradient(180deg,#0%,rgba(65,90,149,0.92)33.04%,rgba(82,106,159,0.76)48.97%,rgba(135,156,191,0.00)100%);}.dark.home-landing:before{ background:linear-gradient(180deg,#010F2B0%,rgba(3,33,92,0)100%);}@mediascreenand(min-width:768px){.home-landing:before{height:19.75em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.home-landing:before{height:28.5em;}}@mediascreenand(min-width:768px){.home-landing{height:30.75em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.home-landing{background-position:center30%;background-size:cover;margin-top:0em;height:46.875em;}}.home-landing.container{display:flex;height:100%;align-items:end;justify-content:end;}.home-important.landing-slider-container{border-radius:0.938em;background:rgba(129,188,255,0.42);-webkit-backdrop-filter:blur(0.594em);backdrop-filter:blur(0.594em);padding:0.563em;margin-bottom:1.375em;width:19.5em;position:relative;transition:allease-in-out200ms;}@mediascreenand(min-width:992px){.home-important.landing-slider-container{display:flex;}}.home-important.landing-slider-container:hover{background:rgba(255,149,24,0.42);-webkit-backdrop-filter:blur(0.594em);backdrop-filter:blur(0.594em);}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer{position:relative;width:100%;}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapperdiv{position:absolute;width:100%;display:flex;z-index:10;top:50%;height:2.875em;transform:translateY(-50%);}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapper.swiper-button{cursor:pointer;position:absolute;background-color:#A8B4D5;width:2.875em;height:2.875em;border-radius:0.5em;display:flex;align-items:center;justify-content:center;}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapper.swiper-button-prev-custom{left:-1.25em;}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapper.swiper-button-next-custom{right:-1.25em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card{position:relative;border-radius:0.938em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card>img{width:100%;height:100%;border-radius:0.938em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card:before{position:absolute;width:100%;height:100%;content:"";background:linear-gradient(180deg,rgba(0,0,0,0.15)11.19%,#00099.8%);border-radius:0.938em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card>span{color:white;position:absolute;z-index:100;bottom:1.313em;right:2em;left:2em;font-size:1em;text-align:center;line-height:206.25%;/**/}@mediascreenand(min-width:992px){ .home-important.landing-slider-container{position:absolute;bottom:6em;left:7em; }}@mediascreenand(max-width:991px){ .home-important.landing-slider-container{ width:70vw; } .home-important{display:flex;justify-content:center;padding:2em0; }}div:has(>section.home-landing){position:relative;}.landing-slider-container.portlet{margin-bottom:0px;}.home-landing.landing-slider-container.landing-card>img{height:8.3em!important;}اطلاعیهمرحلهدومآزموننیمهمتمرکزدورهدکتریپردیساصلیدانشگاهvarswiper=newSwiper(".important-news",{speed:400,loop:!0,effect:"cube",grabCursor:true,cubeEffect:{shadow:true,slideShadows:true,shadowOffset:20,shadowScale:0.94,},spaceBetween:100,nigation:{nextEl:".swiper-button-next-custom",prevEl:".swiper-button-prev-custom",},}); .home-landing{height:19.688em;margin-top:5em;background-position:center30%;background-size:cover;position:relative; overflow:hidden;}.home-landing:before{position:absolute; z-index:1;content:"";left:0;right:0;top:0;height:60%;background:linear-gradient(180deg,#0%,rgba(65,90,149,0.92)33.04%,rgba(82,106,159,0.76)48.97%,rgba(135,156,191,0.00)100%);}.dark.home-landing:before{ background:linear-gradient(180deg,#010F2B0%,rgba(3,33,92,0)100%);}@mediascreenand(min-width:768px){.home-landing:before{height:19.75em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.home-landing:before{height:28.5em;}}@mediascreenand(min-width:768px){.home-landing{height:30.75em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.home-landing{background-position:center30%;background-size:cover;margin-top:0em;height:46.875em;}}.home-landing.container{display:flex;height:100%;align-items:end;justify-content:end;}.home-important.landing-slider-container{border-radius:0.938em;background:rgba(129,188,255,0.42);-webkit-backdrop-filter:blur(0.594em);backdrop-filter:blur(0.594em);padding:0.563em;margin-bottom:1.375em;width:19.5em;position:relative;transition:allease-in-out200ms;}@mediascreenand(min-width:992px){.home-important.landing-slider-container{display:flex;}}.home-important.landing-slider-container:hover{background:rgba(255,149,24,0.42);-webkit-backdrop-filter:blur(0.594em);backdrop-filter:blur(0.594em);}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer{position:relative;width:100%;}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapperdiv{position:absolute;width:100%;display:flex;z-index:10;top:50%;height:2.875em;transform:translateY(-50%);}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapper.swiper-button{cursor:pointer;position:absolute;background-color:#A8B4D5;width:2.875em;height:2.875em;border-radius:0.5em;display:flex;align-items:center;justify-content:center;}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapper.swiper-button-prev-custom{left:-1.25em;}.home-important.landing-slider-container.swiper-contianer.swiper-buttons-wrapper.swiper-button-next-custom{right:-1.25em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card{position:relative;border-radius:0.938em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card>img{width:100%;height:100%;border-radius:0.938em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card:before{position:absolute;width:100%;height:100%;content:"";background:linear-gradient(180deg,rgba(0,0,0,0.15)11.19%,#00099.8%);border-radius:0.938em;}.home-important.landing-slider-container.landing-card>span{color:white;position:absolute;z-index:100;bottom:1.313em;right:2em;left:2em;font-size:1em;text-align:center;line-height:206.25%;/**/}.home-landing-title{display:flex;background-color:#;padding-top:0.929em;padding-bottom:0.786em;align-items:center;position:relative;}.dark.home-landing-title{background-color:#B;}.home-landing-title:before{content:"";background-ime:url("/documents///abs-shape-100.svg/eea716af-4c58-2810-074e-5ef412f2a732?t=44&download=true");position:absolute;width:100%;height:100%;opacity:0.07;}@mediascreenand(min-width:768px){.home-landing-title{padding-block:1.4em;}}.home-landing-title.landing-title{color:rgb(255,255,255);text-align:center;font-size:1em;display:flex;align-items:center;font-weight:500;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:768px){.home-landing-title.landing-title{justify-content:start;text-align:start;font-size:1.125em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.home-landing-title.landing-title{justify-content:start;text-align:start;font-size:1.357em;}}@mediascreenand(max-width:576px){.home-landing-title>div>div>a{display:none;}}.ltr.home-landing-titlesvg{transform:rotate(180deg);}.home-landing.slideSwiper{ z-index:0;}.home-landing.slideSwiper.swiper-slideimg{width:100%;height:80.5vh;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}@mediascreenand(max-width:768px){ .home-landing.slideSwiper.swiper-slideimg{ height:19.688em; }}.home-landingspan.swiper-pination-bullet.swiper-pination-bullet-active{background:#;}.home-landingspan.swiper-pination-bullet{border:0.2emsolid#fff;width:1em;height:1em;}@mediascreenand(min-width:992px){ .home-important.landing-slider-container{position:absolute;bottom:6em;left:7em; }}@mediascreenand(max-width:991px){ .home-important.landing-slider-container{ width:70vw; } .home-important{display:flex;justify-content:center;padding:2em0; }}div:has(>section.home-landing){position:relative;}(function(){varconfiguration={"numberOfItems":1};varfrmentElement=document.querySelector('#frment-22-qhva');varfrmentNamespace='qhva';varswiper=newSwiper(".slideSwiper",{ spaceBetween:30, autoplay:{ delay:3500, disableOnInteraction:true, }, effect:"fade", pination:{ el:".swiper-pination", clickable:true, },});;}()); آخریناخبــــــــار آرشیواخبار .news-card{display:flex;flex-direction:column;border:0.5pxsolid#959abd;border-radius:1em;text-decoration:none;color:inherit;padding:0.625em;}.news-card:hover{border-color:transparent;background-color:#fff;box-shadow:0px16px22px10pxrgba(91,104,118,0.06);transition:all250mslinear;text-decoration:none;color:inherit;}.news-card:hover.card-body>h4{color:rgb(232,126,24);}.news-card>img{border-radius:1em;width:100%;aspect-ratio:unset;-o-object-fit:fill;object-fit:fill;height:12.563em;}@mediascreenand(min-width:768px){.news-card>img{height:13.75em;}}.news-card.card-body{display:flex;flex-direction:column;padding:0;}.news-card.card-body>h4{color:#073b70;margin-bottom:0.625em;font-size:0.75em;font-weight:500;margin-top:1.5em;margin-bottom:1em;}@mediascreenand(min-width:768px){.news-card.card-body>h4{font-size:0.875em;}}.news-card.card-body>h3{margin-bottom:1em;font-family:"BBCNassim";font-weight:700;font-size:1.125em;line-height:1.75em;align-items:start;}@mediascreenand(min-width:768px){.news-card.card-body>h3{font-size:1.188em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.news-card.card-body>h3{font-size:1.188em;}}.news-card.card-body>p{color:rgb(126,138,171);font-size:0.75em;font-weight:500;line-height:1.688em;max-height:5.5em;height:5.5em;overflow-y:hidden;line-height:1.83em;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:3;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;text-align:justify;text-justify:inter-word;}@mediascreenand(min-width:768px){.news-card.card-body>p{font-size:0.75em;line-height:183.333%;/**/}}@mediascreenand(min-width:992px){.news-card.card-body>p{font-size:0.938em;}}.horizontal-card{flex-direction:row;}.horizontal-card.card-body{padding-inline:0.813em;}.horizontal-card.card-body>h3{margin-bottom:0.5em;}.horizontal-card.card-body>h4{margin-top:0.438em;margin-bottom:0.875em;}.horizontal-card.card-body>p{line-height:188.462%;/**/letter-spacing:-0.39px;}.horizontal-card>img{height:11.65em;min-width:11.875em;max-width:11.875em;}.big-ime-height{height:100%;}@mediascreenand(min-width:992px){.big-ime-height>img{height:27.75em;}}مدیریتامورآموزشیدانشگاهبوعلیسینااعلامکرد؛دانشگاهبوعلیسینادرترمتابستان1403مجریترمتابستانیمیباشدجهتدریافتاطلاعیهنیمسالتابستان۱۴۰۳(۴۰۲۳)بهسایتمدیریتامورآموزشیمراجعهکنید.درسیزدهمیننشستازدورهیازدهمهیأتممیزهدانشگاه؛مرتبهعلمیسهعضوهیاتعلمیدانشگاهازاستادیاریبهدانشیاریارتقایافتبارأیاعضاء،مرتبهعلمی آقای دکترابراهیمامینیسرشتوسرکارخانم‌هادکترعظیمه‌ساداتخاکبازودکترنفیسهدعوتی از استادیاریبهدانشیاریارتقاء یافتند.درپیامی؛رئیسدانشگاهبوعلیسیناارتحالحضرتآیتاللهطه‌محمدیراتسلیتگفت پیامرئیسدانشگاهبوعلیسینادرپیارتحالحضرتآیتاللهطه‌محمدینمایندهسابقولیفقیهدراستانوامامجمعهسابقهمدانباحضورعمومدانشگاهیانومردمهمدان؛مراسمبزرگداشتهفتمینروزشهادتآیتاللهرئیسیوشهدایخدمتدردانشگاهبوعلی‌سینابرگزارشدمسجددانشگاهبوعلی‌سینامیزبانعمومدانشگاهیانومردمهمداندرمراسمبزرگداشتهفتمینروزشهادتآیتاللهرئیسیوشهدایخدمتبود.varmainNewsContainer=document.querySelector(".main-news-container");varsideNewsContainer=document.querySelector(".side-news-container");varhandleWindowsSizeChanged=()=>{if(window.innerWidth>992){mainNewsContainer.querySelectorAll(".col-12.col-md-6.col-lg-12").forEach((element,index)=>{if(index>0){element.className="col-12col-md-6col-lg-12mb-0";element.children[0].className="news-cardhorizontal-card";sideNewsContainer.appendChild(element);}});}else{sideNewsContainer.querySelectorAll(".col-12.col-md-6.col-lg-12").forEach((element,index)=>{element.className="col-12col-md-6col-lg-12mb-0";element.children[0].className="news-card";mainNewsContainer.appendChild(element);});}};handleWindowsSizeChanged();window.addEventListener("resize",handleWindowsSizeChanged); .latest-news-list.news-wrapper{display:flex;flex-direction:column;gap:1.571em;padding-top:5.7em; padding-bottom:3.7em;}@mediascreenand(min-width:768px){.latest-news-list.news-wrapper{gap:2.643em;}}.latest-news-list.news-wrapperh2{color:rgb(0,70,149);font-size:1.714em;display:flex;align-items:center;justify-content:center;}.dark.latest-news-list.news-wrapperh2{color:#B;}@mediascreenand(min-width:768px){.latest-news-list.news-wrapperh2{font-size:2.125em;justify-content:start;}}@mediascreenand(min-width:992px){.latest-news-list.news-wrapperh2{font-size:2em;}}.latest-news-list.filled-icon-link{background-color:rgb(12,24,107);color:white!important;border-radius:1.071em;padding:1em;padding-inline:3.071em;font-size:1.125em;text-wrap:nowrap;font-weight:400;display:flex;gap:0.571em;align-items:center;justify-content:center;transition:allease-in-out200ms;}.dark.latest-news-list.filled-icon-link{background-color:rgba(0,5,43,1);}.latest-news-list.filled-icon-link:after{content:"";width:1.75em;height:1.438em;background-ime:url("data:ime/svg+xml,%3Csvgfill='none'viewBox='002424'id='arrow-left-broken'xmlns='http/2000/svg'%3E%3Cpathd='M9.575.933.512l6.076.07'stroke='%23ffffff'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M12.8212H3.5'stroke='%23ffffff'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M20.33212h-3.48'stroke='%23ffffff'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;}.latest-news-list.filled-icon-link:hover{background:#959ABD;}.ltr.latest-news-list.filled-icon-link:after{transform:rotate(180deg);} اطلاعیههاآرشیواطلاعیهها .notification-card{background-color:#fff;border-radius:1em;padding:1em;height:100%;}.notification-card>h3{background-color:#e4e4e4;color:rgb(5,15,44);border-radius:0.714em;padding:0.714em;padding-inline:1.143em;font-weight:500;font-size:1em;line-height:217.857%;}@mediascreenand(min-width:768px){.notification-card>h3{font-size:1.125em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.notification-card>h3{font-size:1em;}}.notification-card>p{color:rgb(0,0,0);font-weight:400;margin-top:1em;line-height:223.077%;font-size:0.813em;text-align:justify;text-justify:inter-word;margin-bottom:0.5em;/**/}@mediascreenand(min-width:768px){.notification-card>p{margin-top:0.625em;font-size:1em;line-height:181.25%;/*181.25%*/}}@mediascreenand(min-width:992px){.notification-card>p{font-size:0.875em;line-height:201.661%;}}.notification-card>span{color:rgb(7,59,112);font-style:normal;font-weight:400;line-height:normal;}@mediascreenand(min-width:992px){.notification-card>span>svg{height:1.25em;width:1.25em;}}.notification-card>span>span{-webkit-padding-start:0.5em;padding-inline-start:0.5em;}@mediascreenand(min-width:992px){.notification-card>span>span{font-size:0.875em;}}.notification-card:hover>h3{background-color:#0c186b;color:#fff;transition:all250mslinear;}.dark.notification-card:hover>h3{background:#0E1537;}.notification-card:hover>span{color:rgb(255,149,24);transition:all250mslinear;}.notification-card:hover>span>svg{filter:invert(100%);transition:all250mslinear;}.active-secondary:hover>h3{background-color:rgb(232,126,24);color:#fff;transition:all250mslinear;}اطلاعیهمرحلهدومآزموننیمهمتمرکزدورهدکتریاطلاعیهمرحلهدومآزموننیمهمتمرکزدورهدکتری(مصاحبهعلمیوسنجشعملی،بررسیسوابقآموزشی،...08062024اطلاعیهمدیریتبرنامه،بودجهوتشکیلاتاطلاعیهبرگزاریدورهآموزشیامنیتکاربارایانه28012024اطلاعیهمدیریتتحصیلاتتکمیلیدانشگاهآخرینمهلتدفاعازپایاننامههایکارشناسیارشدورسالههایدکتریدرنیمسال۴۰۲۱06012024اطلاعیهمدیریتامورآموزشیدانشگاهصدورالکترونیکیمدارکتحصیلی(گواهیموقت،دانشنامهوریزنمرات)10122023 .notifications-list-section{background-color:rgb(0,70,149);color:#fff;padding-block:2.571em;}.dark.notifications-list-section{background-color:#B;}.notifications-list-section.container{display:flex;flex-direction:column;gap:1.143em;}@mediascreenand(min-width:768px){.notifications-list-section.container{gap:2.143em;}}@mediascreenand(min-width:768px){.notifications-list-section{padding-block:3.214em;}}.notifications-list-section.title{padding-bottom:0.25em;}.notifications-list-section.title>h2{font-size:1.5em;text-align:center;display:flex;place-content:center;}@mediascreenand(min-width:768px){.notifications-list-section.title>h2{font-size:2.25em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.notifications-list-section.title>h2{text-align:start;font-size:2em;place-content:unset;}}@mediascreenand(max-width:992px){.notifications-list-section.title{text-align:center;}}.notifications-list-section.contained-icon-link{background-color:white;color:rgb(12,24,107)!important;border-radius:1.071em;padding:1em;padding-inline:3.071em;font-size:1.125em;text-wrap:nowrap;font-weight:400;display:flex;gap:0.571em;align-items:center;justify-content:center;transition:allease-in-out200ms;}.notifications-list-section.contained-icon-link:after{content:"";width:1.75em;height:1.438em;background-ime:url("data:ime/svg+xml,%3Csvgfill='none'viewBox='002424'id='arrow-left-broken'xmlns='http/2000/svg'%3E%3Cpathd='M9.575.933.512l6.076.07'stroke='%230c186b'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M12.8212H3.5'stroke='%230c186b'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M20.33212h-3.48'stroke='%230c186b'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;}.notifications-list-section.contained-icon-link:hover:after{filter:invert(100%);transition:allease-in-out200ms;}.notifications-list-section.contained-icon-link:hover{color:#F7F9FC!important;background-color:#959ABD;}.notifications-list-section.contained-icon-link:hover>svg{filter:invert(100%);}.ltr.notifications-list-section.contained-icon-link:after{transform:rotate(180deg);} تقویمآموزشیدانشگاهنیمسالدوم1403-1402 21 بهمنماه1402 شروعنیمسالتحصیلي 04 اسفندماه1402 حذفواضافهنیمسال 18 فروردینماه1403 امتحاناتمیانترم 10 خردادماه1403 حذفاضطراري(حذفتكدرس) 14 خردادماه1403 ارزشیابياساتید 19 خردادماه1403 امتحاناتدروسعملي 23  خردادماه1403 پایانکلاسها 29 خردادماه1403 امتحاناتپایانترموثبتنمرات 23 تیرماه1402 درخواستتغییررشته .educatin-timeline-section{position:relative;padding-block:4.214em;padding-bottom:2.214em;}@mediascreenand(min-width:992px){.educatin-timeline-section{-webkit-padding-before:3.75em;padding-block-start:3.75em;}}.educatin-timeline-section:before{content:"";position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;z-index:-10;background-ime:url("/documents///time-line-ab-large.svg/e145f6f5-0f68-4aaf-4ab2-6d95efb967aa?t=61&download=true");background-repeat:repeat;opacity:0.5;background-color:#F8FBFC;}.educatin-timeline-sectionh2{color:rgb(0,70,149);font-weight:700;font-size:1.714em;text-align:center;line-height:200%;}.dark.educatin-timeline-sectionh2{color:#B;}@mediascreenand(min-width:768px){.educatin-timeline-sectionh2{font-size:1.5em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.educatin-timeline-sectionh2{font-size:2em;}}.educatin-timeline-section.container{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:2.5em;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:768px){.educatin-timeline-section.container{gap:2.5em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.educatin-timeline-section.container{gap:4.063em;}}.educatin-timeline-section.time-label-container{max-width:100%;align-self:center;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;justify-content:center;}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line{display:flex;list-style:none;margin-bottom:3em;}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;position:relative;}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li.time-label{text-wrap:nowrap;font-size:0.625em;font-weight:600;margin-bottom:1em;line-height:220%;/*220%*/color:#7D0202;}@mediascreenand(min-width:768px){.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li.time-label{font-size:0.75em;}}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li:not(:first-child){-webkit-padding-start:8.125em;padding-inline-start:8.125em;}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li:not(:first-child).line-icon::before{content:"";position:absolute;top:63%;left:2.5em;height:0.35em;width:100%;background-color:#0C186B;z-index:-1;}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li>span{margin-top:1.25em;text-align:center;text-wrap:nowrap;font-size:0.625em;font-weight:600;color:#0C186B;}@mediascreenand(min-width:768px){.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li>span{font-size:0.75em;}}.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line.active>svg{fill:var(--1-d,#b);stroke-width:4px;stroke:#bfc4d5;}.ltr.educatin-timeline-section.time-label-container.time-line>li:not(:first-child).line-icon::before{right:2.5em;left:auto;} رویدادهایدانشگاهبوعلیسینا .event-card{padding:0.5em;border:0.038emsolid#dee2ee;display:flex;flex-direction:column;transition:ease-in-out250ms;border-radius:1em;gap:0.929em;background-color:white;}@mediascreenand(min-width:768px){.event-card{gap:0.929em;}}.event-card:hover{box-shadow:0em1em1.375em0.625emrgba(91,104,118,0.1);border-color:transparent;}.event-card:hover.card-ime.card-date>span{color:rgb(232,126,24);}.event-card.card-ime{position:relative;border-radius:1em;height:28.75em;}@mediascreenand(min-width:768px){.event-card.card-ime{height:27.688em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.event-card.card-ime{height:22.5em;}}.event-card.card-ime>img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:fill;object-fit:fill;border-radius:1em;}.event-card.card-ime.card-date{position:absolute;border-radius:1em;left:0;right:0;top:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,rgba(0,0,0,0)0%,#000100%);display:flex;align-items:end;padding:1.25em;}.event-card.card-ime.card-date>span{color:rgb(255,255,255);font-size:0.929em;font-style:normal;font-weight:800;line-height:normal;}@mediascreenand(min-width:768px){.event-card.card-ime.card-date>span{font-weight:1.063em;}}.event-card.card-content{padding-inline:0.786em;}.event-card.card-contenth4{color:rgb(0,70,149);font-weight:400;font-size:0.929em;margin-block:1em;}.dark.event-card.card-contenth4{color:#B;}@mediascreenand(min-width:768px){.event-card.card-contenth4{margin-top:0;margin-bottom:0.75em;font-size:0.813em;line-height:346.154%;/**/}}.event-card.card-contenth3{-webkit-padding-after:0.786em;padding-block-end:0.786em;font-weight:700;font-size:1.429em;line-height:192.5%;/**/color:#000;text-align:right;font-style:normal;}@mediascreenand(min-width:768px){.event-card.card-contenth3{font-size:1em;line-height:212.5%;}}برگزاریسمینارکشوری؛دهمینسمینارنظریهقابلیتاعتمادوکاربردهایآنسازماناموردانشجویانبرگزارمی‌کند:اولینالمپیاددانشجوییورزشهایفناورانهباحضوردکترامیرحسنیعقوبی‌روشن؛عملیاتاجراییاحداثخوابگاهدخترانهمریمدردانشگاهبوعلی‌سیناآغازشدباشرکتدانشجویاندانشگاه‌هایاستانهمدان؛المپیادمهارتیورزش‌هایالکترونیکیدانشجوییدردانشگاهبوعلی‌سینابرگزارمی‌شود رویدادهایبیشتر .events-section{position:relative; margin-top:6.5em; margin-bottom:4.5em}.events-section:before{position:absolute;width:100%;height:100%;z-index:-10;content:"";background-ime:url("/documents///events-section-bg-2.svg/9d23e71f-2860-7ab9-bab9-450ab9beab6f?t=44&download=true");background-position:centercenter;background-repeat:no-repeat;}.events-sectionh2{font-size:1.714em;font-weight:700;color:rgb(12,24,107);}.dark.events-sectionh2{color:#B;}@mediascreenand(min-width:768px){.events-sectionh2{font-size:2.286em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.events-sectionh2{font-size:2em;font-weight:900;}}.events-section.container{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:2.5em;}@mediascreenand(min-width:768px){.events-section.container{gap:3.929em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.events-section.container{gap:2.5em;}}.events-section.filled-icon-link{background-color:rgb(12,24,107);color:white!important;border-radius:1.071em;padding:1em;padding-inline:3.071em;font-size:1.125em;text-wrap:nowrap;font-weight:400;display:flex;gap:0.571em;align-items:center;justify-content:center;transition:allease-in-out200ms;}.events-section.filled-icon-link:after{content:"";width:1.75em;height:1.438em;background-ime:url("data:ime/svg+xml,%3Csvgfill='none'viewBox='002424'id='arrow-left-broken'xmlns='http/2000/svg'%3E%3Cpathd='M9.575.933.512l6.076.07'stroke='%23ffffff'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M12.8212H3.5'stroke='%23ffffff'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M20.33212h-3.48'stroke='%23ffffff'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;}.dark.events-section.filled-icon-link{background-color:rgba(0,5,43,1);}.events-section.filled-icon-link:hover{background:#959ABD;}.ltr.events-section.filled-icon-link:after{transform:rotate(180deg);} دستاوردهاوافتخارات دستاوردهایبیشتر .achievement-card{display:flex;flex-direction:column;padding:0.75em;background-color:white;border:1pxsolid#ced1e4;border-radius:1em;height:100%;}@mediascreenand(min-width:768px){.achievement-card{padding:0.813em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.achievement-card{padding:0.5em;}}.achievement-card:hover>h3{color:rgb(232,126,24);}.achievement-card:hover>p{color:rgb(12,24,107);}.achievement-card>h3{font-size:1.25em;font-weight:700;line-height:2.406em;margin-top:0.938em;margin-bottom:0.875em;text-align:justify;text-justify:inter-word;transition:allease-in-out200ms;}@mediascreenand(min-width:992px){.achievement-card>h3{font-size:1em;}}.achievement-card>img{border-radius:1em;height:15em;width:100%;}@mediascreenand(min-width:768px){.achievement-card>img{height:19.375em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.achievement-card>img{height:17.813em;}}.achievement-card>p{font-size:0.813em;line-height:238.462%;/*238.462%*/color:#7e8aab;text-align:justify;text-justify:inter-word;font-weight:500;transition:allease-in-out200ms;}@mediascreenand(min-width:992px){.achievement-card>p{font-size:0.938em;}}@mediascreenand(min-width:768px){.achievement-card-wide>img{height:19.375em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.achievement-card-wide>img{height:21.75em;}}جدیدترینرتبه‌بندیجهانیISCاعلامشدرئیسمؤسسهاستنادیوپایشعلموفناوریجهاناسلام(ISC)گفت:دررتبه­‌بندیجهانیISC۲۰۲۳تعداد۲۵۵۵دانشگاهاز۱۱۴کشورو۶قارهجهانحضوردارندکهسهمجمهوریاسلامیایران۶۹دانشگاهاست.دانشگاهبوعلی‌سینابهعنوان"دانشگاهبرتردرتوسعهمرکزهدایتشغلیوکاریابی...برگزیدگانحوزهارتباطباجامعهوصنعتازدستگاه‌هایاجراییبرتر،دانشگاه‌هاومجریانوکارفرمایان...ششعضوهیأتعلمیدانشگاهبوعلی‌سیناارتقاءیافتندهشتمیننشستازدورهیازدهمهیأتممیزهدانشگاهبوعلی‌سیناباارتقاءششعضوهیأتعلمیایندانشگاه...دکترعباسافخمیبهعنوانپژوهشگربرجستهکشورمعرفیشدباحضوروزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدردانشگاهشهیدبهشتیپژوهشگرانوفناورانبرگزیدهکشوریو... .achievements-section{position:relative;background-color:rgb(0,70,149);}.dark.achievements-section{background-color:#B;}.faculty-pe.achievements-section{background-color:#FF9518;}.achievements-section:before{background-ime:url("/documents///abs-shape-100-big-scale.svg/43f-4970-8eb0-d6a4-ed6b7a?t=86&download=true");content:"";position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;opacity:0.4;}.achievements-section.container{display:flex;flex-direction:column;gap:3.125em;padding-block:3.571em;}@mediascreenand(min-width:768px){.achievements-section.container{gap:3em;}}.achievements-sectionh2{color:white;font-weight:700;font-size:1.714em;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:768px){.achievements-sectionh2{font-size:2.25em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.achievements-sectionh2{font-size:2.286em;justify-content:start;}}.achievements-section.contained-icon-link{background-color:white;color:rgb(12,24,107)!important;border-radius:1.071em;padding:1em;padding-inline:3.071em;font-size:1.125em;text-wrap:nowrap;font-weight:400;display:flex;gap:0.571em;align-items:center;justify-content:center;transition:allease-in-out200ms;}.achievements-section.contained-icon-link:after{content:"";width:1.75em;height:1.438em;background-ime:url("data:ime/svg+xml,%3Csvgfill='none'viewBox='002424'id='arrow-left-broken'xmlns='http/2000/svg'%3E%3Cpathd='M9.575.933.512l6.076.07'stroke='%230c186b'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M12.8212H3.5'stroke='%230c186b'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M20.33212h-3.48'stroke='%230c186b'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;}.achievements-section.contained-icon-link:hover:after{ filter:brightness(0)invert(1);}.achievements-section.contained-icon-link:hover{color:#F7F9FC!important;background-color:#959ABD;}.ltr.achievements-section.contained-icon-link:after{transform:rotate(180deg);} دانشگاهبوعلیســـــــــــــینا بیشتردرمورددانشگاهبوعلیسینابدانید 7825 مقالهISI  17 نشریهعلمی 160+ دانشجویبینالملل 70 گروهآموزشی  444 عضوهیأتعلمی  300+ رشتهگرایشتحصیلی + فارغالتحصیل + دانشجویفعال بیشتردرمورددانشگاهبوعلیسینابدانید دانشگاهبوعلیســـــــــــــینا دانشگاهبوعلیسینابهعنوانبزرگترینمرکزعلمی،پژوهشیوفرهنگیمهدتاریخوتمدنایرانزمین،درمرکزشهرهمدانودردامنهکوهسترگالوندقراردارد؛شهریکهنامشیادآورنامشاعران،ادیبانوبزرگانیهمچونباباطاهر،بوعلیسینا،عین-القضات,میرزادهعشقیومصطفیرحماندوستوسیمایزیبایآنآمیختهبامیراثیگرانبهاچونآرامگاهبوعلیسینا،آرامگاهباباطاهر،هگمتانهوگنجنامهاست. اولینگامهایایجادایندانشگاهپرافتخار،دراسفندماهسال۱۳۵۱وبراساسمعاهدهمشترکبیندولتهایایرانوفرانسهبرداشتهشد.شورایگسترشآموزشعالیدرنودوچهارمینجلسهخود،سرانجامدرششمآذرسال۱۳۵۲مجوزتأسیسدانشگاهبوعلیسینادرهمدانراتصویبنمود،کهپسازآندرسال۱۳۵۳بهصورترسمیتأسیسوفعالیتآموزشیخودرادرسال۱۳۵۵باپذیرشحدود۲۰۰دانشجو،درمقاطعکاردانیوکارشناسیودر۴مجتمعگسترشکشاورزی،علومتندرستی،علوممحیطزیستوعلومآموزشیآغازنمود. دربارهدانشگاهبیشتربدانید پذیرشدردانشگاه .about-us-section{ padding-top:4em; padding-bottom:3em;width:100%;padding-right:0em;padding-left:0em;margin-right:auto;margin-left:auto;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;overflow-x:hidden;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section{margin-top:-3.5em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section{flex-direction:row;margin-top:0;}}.circule-parent{border:0.001emsolid#bfc4d5;border-radius:50%;}.about-us-section.about-circule-container{flex-basis:100%;flex-shrink:0;overflow:hidden;display:flex;flex-direction:column;width:100%;aspect-ratio:1/1;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container{flex-basis:45%;height:100%;aspect-ratio:unset;width:auto;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule{transform:translateY(20%);align-self:center;width:100%;height:100%;border-radius:100%;position:relative;/*z-index:-5;*/margin-top:2.5em;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule{transform:translateY(25%);margin-top:0;}}@mediascreenand(min-width:992px){.rtl.about-us-section.about-circule-container.about-circule{transform:translateX(35%);height:40.75em;width:40.75em;} .ltr.about-us-section.about-circule-container.about-circule{ transform:translateX(-35%); height:40.75em; width:40.75em; }}.about-us-section.about-circule-container.about-circule:before{content:"";position:absolute;width:100%;height:100%;background:linear-gradient(0deg,#FFF0%,#FFF30%,rgba(255,255,255,0)90%,#FFF100%);z-index:-50;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule:before{background:linear-gradient(0deg,#FFF0%,#FFF20%,rgba(255,255,255,0)90%,#FFF100%);}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule:before{background:none;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.bg-ime{position:absolute;z-index:-100;height:100%;width:100%;}.about-us-section.about-circule-contaصفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناiner.about-circule.bg-ime:before{content:"";position:absolute;background:radial-gradient(50%50%at50%50%,rgba(255,255,255,0)50.15%,#FFF100%);top:0;bottom:0;left:-3px;right:0;z-index:-150;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.bg-ime:before{background:none;}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.bg-ime:before{background:radial-gradient(50%50%at50%50%,rgba(255,255,255,0)50.15%,#FFF100%);}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.bg-ime>img{position:absolute;top:0;bottom:0;overflow:hidden;height:100%;width:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1500;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent{position:absolute;width:100%;height:100%;transition:0.5stransformease-in-out,0.5sopacityease-in-out;will-change:transform,opacity;}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item{z-index:1;gap:1em;position:absolute;left:0;transition:1sall;display:flex;flex-direction:column-reverse;align-items:center;justify-content:center;width:25%;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item{height:25%;top:0;left:unset;flex-direction:row;width:auto;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.item-logo{border-radius:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;position:relative;width:3.75em;height:3.75em;flex-shrink:0;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.item-logo{width:5.938em;height:5.938em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.item-logo{width:6em;height:6em;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.item-logo>img{width:1.5em;height:1.5em;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.item-logo>img{width:2.5em;height:2.5em;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.item-logo:before{content:"";border:1pxsolid;border-color:rgba(191,196,213,0.15);background-color:white;border-radius:100%;position:absolute;top:-0.5em;left:-0.5em;right:-0.5em;bottom:-0.5em;z-index:-1;}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section{display:flex;flex-direction:column;gap:0.5em;}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section.text{color:#7E8AAB;font-style:normal;font-weight:400;line-height:normal;text-wrap:nowrap;text-align:center;font-size:0.75em;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section.text{font-size:1.25em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section.text{text-align:right;font-size:1.25em;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section.number{color:#000;font-style:normal;font-weight:700;line-height:normal;text-align:center;font-size:1.45em;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section.number{font-size:1.625em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.circule-item.text-section.number{font-size:1.625em;text-align:right;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-1{transform:translateX(0%);inset-block-end:77%;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-1{transform:translateY(0%);inset-inline-start:77%;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-1.item-logo{background-color:rgb(26,56,89);}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-2{transform:translateX(100%);inset-block-end:90%;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-2{transform:translateY(100%);inset-inline-start:90%;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-2.item-logo{background-color:rgb(108,126,147);}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-3{transform:translateX(200%);inset-block-end:90%;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-3{transform:translateY(200%);inset-inline-start:90%;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-3.item-logo{background-color:rgb(26,56,89);}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-4{transform:translateX(300%);inset-block-end:77%;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-4{transform:translateY(300%);inset-inline-start:77%;}}.about-us-section.about-circule-container.about-circule.circule-parent.item-4.item-logo{background-color:rgb(108,126,147);}.about-us-section.about-logo{display:flex;margin-bottom:1.563em;flex-direction:column;gap:1em;}.about-us-section.about-logo>span{font-size:1em;color:rgb(0,70,149);}.dark.about-us-section.about-logo>span{color:#B;}.about-us-section.about-logo>img{width:12.813em;}.about-us-section.about-body{display:flex;flex-direction:column;max-width:82em;padding-inline:2em;flex-basis:100%;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-body{flex-basis:55%;height:100%;}}.about-us-section.about-body.about-title{color:rgb(0,70,149);font-size:1.5em;margin-bottom:0.938em;}.dark.about-us-section.about-body.about-title{color:#B;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-body.about-title{font-size:2em;}}.about-us-section.about-body.body-1{color:#7e8aab;font-style:normal;font-weight:500;line-height:266.667%;/*266.667%*/margin-bottom:1em;text-align:justify;text-justify:inter-word;font-size:0.875em;line-height:285.714%;/**/}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-body.body-1{font-size:2em;color:#7e8aab;font-size:1.063em;font-style:normal;font-weight:500;line-height:235.294%;}}.about-us-section.about-body.body-2{display:none;color:#7e8aab;font-size:0.938em;font-style:normal;font-weight:400;line-height:2.5em;margin-bottom:1em;text-align:justify;text-justify:inter-word;}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-body.body-2{display:flex;margin-bottom:1.667em;}}.about-us-section.about-body.link-buttons-container{display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:wrap;gap:1.313em;}.about-us-section.about-body.link-buttons-container.filled-icon-link{font-size:1em;}@mediascreenand(min-width:768px){.about-us-section.about-body.link-buttons-container{flex-direction:row;flex-wrap:nowrap;}}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.about-body.link-buttons-container{flex-direction:row;}}.about-us-section.filled-icon-link{background-color:rgb(12,24,107);color:white!important;border-radius:1.071em;صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناpadding:1em;padding-inline:3.071em;font-size:1.125em;text-wrap:nowrap;font-weight:400;display:flex;gap:0.571em;align-items:center;justify-content:center;transition:allease-in-out200ms;}.dark.about-us-section.filled-icon-link{background-color:rgb(0,5,43);}.about-us-section.filled-icon-link>svg{width:1.5em;height:1.5em;}.about-us-section.filled-icon-link:hover{color:#F7F9FC;background-color:#959ABD;}.about-us-section.outlined-icon-link{background-color:transparent;color:rgb(12,24,107)!important;border-radius:1.071em;padding:1em;padding-inline:3.071em;font-size:1em;text-wrap:nowrap;font-weight:400;display:flex;gap:0.571em;align-items:center;justify-content:center;font-weight:700;border:1pxsolidrgb(12,24,107);}@mediascreenand(min-width:992px){.about-us-section.outlined-icon-link{font-size:1em;}}.about-us-section.outlined-icon-link>svg{width:1.5em;height:1.5em;}.about-us-section.outlined-icon-link:hover{background-color:#959ABD;}.about-us-section.filled-icon-link:after{content:"";width:1.75em;height:1.438em;background-ime:url("data:ime/svg+xml,%3Csvgfill='none'viewBox='002424'id='arrow-left-broken'xmlns='http/2000/svg'%3E%3Cpathd='M9.575.933.512l6.076.07'stroke='%23ffffff'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M12.8212H3.5'stroke='%23ffffff'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M20.33212h-3.48'stroke='%23ffffff'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;}.about-us-section.outlined-icon-link:after{content:"";width:1.75em;height:1.438em;background-ime:url("data:ime/svg+xml,%3Csvgfill='none'viewBox='002424'id='arrow-left-broken'xmlns='http/2000/svg'%3E%3Cpathd='M9.575.933.512l6.076.07'stroke='%230c186b'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M12.8212H3.5'stroke='%230c186b'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3Cpathd='M20.33212h-3.48'stroke='%230c186b'stroke-width='1.5'stroke-miterlimit='10'stroke-linecap='round'stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;}.ltr.about-us-section.outlined-icon-link:after,.ltr.about-us-section.filled-icon-link:after{transform:rotate(180deg);}(function(){varconfiguration={"numberOfActive":2};varfrmentElement=document.querySelector('#frment-2-zdyv');varfrmentNamespace='zdyv';constitems1=document.querySelector(".circule-parent-1");constitems2=document.querySelector(".circule-parent-2");if(configuration.numberOfActive==1){items1.style.opacity=1;items1.styصفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناle.zIndex=1;items2.style.opacity=0;items2.style.zIndex=0;}else{items1.style.opacity=0;items1.style.zIndex=0;items2.style.opacity=1;items2.style.zIndex=1;}if(!document.body.classList.contains('has-edit-mode-menu')){//**ROTATESLIDER//INITROTATEVALUEitems1.style.transform=`rotateZ(0deg)`;items2.style.transform=`rotateZ(180deg)`;functionrotate(){//GETPREVVALUESconstitem1Prev=parseInt(items1.style.transform.replace(/^\D+/g,""));constitem2Prev=parseInt(items2.style.transform.replace(/^\D+/g,""));//SETNEWVALUEitems1.style.transform=`rotateZ(${item1Prev+180}deg)`;items2.style.transform=`rotateZ(${item2Prev+180}deg)`;if(((item1Prev+180)/180)%2===1){items1.style.opacity=0;items1.style.zIndex=0;}else{items1.style.opacity=1;items1.style.zIndex=1;}if(((item2Prev+180)/180)%2===1){items2.style.opacity=0;items2.style.zIndex=0;}else{items2.style.opacity=1;items2.style.zIndex=1}setTimeout(rotate,5000);}}setTimeout(rotate,5000);;}()); زندگیدردانشگاهبوعلیسینا تحصیلدردانشگاهبوعلیسینا پردیساصلی کتابخانهدانشگاه کتابخانهدانشکدهعلوماقتصادی جاذبههايديدنيوتاريخي  موزهتاریخطبیعی خدماترفاهیدانشجویان سراهایدانشجویی @mediascreenand(min-width:768px){.life-in-uni-section{margin-top:2em; margin-bottom:3em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.life-in-uni-section{margin-top:3em;}}.life-in-uni-section.container{display:flex;flex-direction:column;}.life-in-uni-section.col-12,.life-in-uni-section.col-6{margin-top:0.438em;margin-bottom:0.438em;padding-right:0.438em;padding-left:0.438em;}.life-in-uni-section.container>h2{align-self:center;margin-bottom:1.5em;color:rgb(0,70,149);font-size:1.438em;font-style:normal;font-weight:700;line-height:171.444%;text-align:center;}.dark.life-in-uni-section.container>h2{color:#B;}@mediascreenand(min-width:768px){.life-in-uni-section.container>h2{font-size:2em;font-style:normal;font-weight:900;line-height:normal;}}.life-in-uni-section.gallery-card{display:flex;flex-direction:column;position:relative;border-radius:1em;height:15.625em;}@mediascreenand(min-width:768px){.life-in-uni-section.gallery-card{height:25.375em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.life-in-uni-section.gallery-card{height:28.125em;}}.life-in-uni-section.gallery-card>img{border-radius:1em;height:100%;width:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;}.life-in-uni-section.gallery-card.overlay-content{display:flex;flex-direction:column;border-radius:0em0em1em1em;position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;background:rgba(35,35,35,0.5);-webkit-backdrop-filter:blur(8.5px);backdrop-filter:blur(8.5px);padding:1.125em;text-align:center;transition:heightease-in-out250ms;}.life-in-uni-section.gallery-card.overlay-content>a{color:white;font-size:1em;font-weight:700;line-height:213%;}@mediascreenand(min-width:768px){.life-in-uni-section.gallery-card.overlay-content>a{font-size:1.5em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.life-in-uni-section.gallery-card.overlay-content>a{font-size:1.313em;}}.life-in-uni-section.gallery-card.overlay-content.hover-text{color:#89F1FF;font-size:0.813em;font-style:normal;font-weight:500;line-height:normal;justify-content:center;transition:allease-in-out250ms,opacityease-in-out150ms;opacity:0;height:0;}.life-in-uni-section.gallery-card:hover.overlay-content.hover-text{margin-top:0.688em;opacity:100%;height:auto;}.life-in-uni-section.gallery-card-small{height:7.313em;}@mediascreenand(min-width:768px){.life-in-uni-section.gallery-card-small{height:11.5em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.life-in-uni-section.gallery-card-small{height:13.65em;}}.life-in-uni-section.gallery-card-small.overlay-content>a{font-size:0.75em;font-style:normal;font-weight:500;line-height:157%;/*18.84px*/}@mediascreenand(min-width:768px){.life-in-uni-section.gallery-card-small.overlay-content>a{font-size:1.25em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.life-in-uni-section.gallery-card-small.overlay-content>a{font-size:1em;}} پذیرشدانشجویانبین‌المللی AdmissiontoInternationalprograms ApplyNow .admission-in-uni-section{ position:relative; padding-bottom:13em;}.admission-in-uni-section.apply-card{ position:relative;background-position:centercenter;border-radius:0.938em;padding-inline:3em;padding-block:2.125em;margin-top:3.563em;flex-direction:column;display:flex;gap:2.25em;}.admission-in-uni-section.apply-card:before{ content:""; position:absolute; width:100%; height:100%; left:0; top:0; border-radius:0.938em; background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.69)0%,rgba(0,0,0,0.69)100%),rgba(0,0,0,0)50%/coverno-repeat;}@mediascreenand(min-width:768px){.admission-in-uni-section.apply-card{margin-block:3.375em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.admission-in-uni-section.apply-card{flex-direction:row;}}.admission-in-uni-section.apply-card.apply-button{padding-block:0.625em;padding-inline:1.094em;display:flex;align-items:center;align-self:center;border-radius:0.938em;background:#C;font-size:1.25em;font-style:normal;font-weight:700;color:#FFF;text-wrap:nowrap; position:relative;}@mediascreenand(min-width:768px){.admission-in-uni-section.apply-card.apply-button{font-size:1.25em;padding-block:1em;padding-inline:4em;}}.admission-in-uni-section.apply-card.apply-text{flex-grow:1; position:relative;}.admission-in-uni-section.apply-card.apply-texth2{color:#fff;font-size:1.438em;font-style:normal;font-weight:700;margin-bottom:0.813em;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:768px){.admission-in-uni-section.apply-card.apply-texth2{margin-bottom:0.75em;font-size:2em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.admission-in-uni-section.apply-card.apply-texth2{margin-bottom:1em;font-size:2em;justify-content:start;}}.admission-in-uni-section.apply-card.apply-texth3{color:#fff;font-size:0.875em;font-style:normal;font-weight:400;line-height:normal;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:768px){.admission-in-uni-section.apply-card.apply-texth3{font-size:1.25em;}}@mediascreenand(min-width:992px){.admission-in-uni-section.apply-card.apply-texth3{font-size:1.5em;justify-content:start;}}.ending-ime{height:8.063em;background-size:cover;background-position:center30%;position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;z-index:0;}@mediascreenand(min-width:768px){.ending-ime{height:14.625em;}}.ending-ime.overlay{position:absolute;width:100%;height:100%;background:linear-gradient(180deg,#FFF0%,rgba(255,255,255,0)200%);z-index:0;} آپاراتتلگرامواتساپسروشپیامرسانبلهایتا پیوندها دفترمقاممعظمرهبری وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری صندوقحمایتازپژوهشگرانوفناورانکشور مرکزمطالعاتراهبردیوآموزشوزارتکشور بنیادنخبگاناستانهمدان شبکهآزمایشگاه‌هایعلمیایران(شاعا) بنیادخیرینحامیدانشگاهبوعلیسینا صندوقرفاهدانشجویان پورتالامامخمینی(ره) سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت ریاستجمهوریاسلامیایران معاونتعلمیفناوریریاستجمهوری پارکعلموفناوریهمدان درگاهپرداختدرآمدها مرکزآپادانشگاهبوعلیسینا پورتالصندوقرفاهدانشجویان واحدهاومراکز دانشگاهبینالمللیD-۸ دبیرستانپسرانهدانشگاهبوعلیسینا سامانهپاسخگوئیبهشکایاتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری دانشگاههاوموسساتآموزشعالی کانونصنفیاستادان شورایصنفیکارمندان ارتباطبامانشانیهمدان،چهارباغشهیدمصطفیاحمدیروشن،دانشگاهبوعلیسیناکدپستی۶۵۱۷۸-۳۸۶۹۵شمارهتماس-081پستالکترونیکinfo[at]basu.ac.ir تمامحقوقمادیومعنویاینوبگاهمتعلقبهدانشگاهبوعلیسیناهمداناست.پیادهسازیتوسط سپهرافزارایرانیان // // // // ////////////////

Placer:صفحه اصلی - دانشگاه بوعلی سیناSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler