سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

  • 2022-01-01Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
  • Adresse du site Web:www.civilica.com
  • IP du serveur:185.128.136.48
  • Description du site:مقالات کنفرانس، همایش ها و ژورنالهای علمی در زمینه علوم مهندسی، کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم پزشکی و سلامت

nom de domaine:www.civilica.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.civilica.comcouler

407

nom de domaine:www.civilica.comBon ou Mauvais

Entreprise prospère. Renommée et fortune Ji

site Internet:سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنالPoids

1

site Internet:سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنالIP

185.128.136.48

site Internet:سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنالteneur

سیویلیکا،مقالاتعلمیکنفرانسوژورنال@font-face{font-display:swap;font-family:mtr;font-style:normal;font-weight:bold;src:url('/assets/css/font/IRANSans(FaNum)_Bold.eot'سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال);src:url('/assets/css/font/IRANSans(FaNum)_Bold.eot?#iefix')format('embedded-opentype'),url('/assets/css/font/IRANSans(FaNum)_Bold.ttf')format('truetype');}@font-face{font-display:swap;font-family:mtr;font-style:normal;font-weight:normal;src:url('/assets/css/font/IRANSans(FaNum).eot');src:url('/assets/css/font/IRANSans(FaNum).eot?#iefix')format('embedded-opentype'),url('/assets/css/font/IRANSans(FaNum).ttf')format('truetype');}لطفاکمیصبرنمایید...ورودجستجویپیشرفتهاستعلامپایاننامهمقالاتفارسیISIکنفرانسهاژورنالهامقالاتفارسیمقالاتISIکنفرانسهایایرانژورنالهاومجلاتمجموعهمقالاتجلساتعلمیورود/ثبتناممقالاتفارسیمقالاتISIکنفرانسهایایرانژورنالهاومجلاتمجموعهمقالاتجلساتعلمیاستعلامپایاننامهظاهرتیرهورودثبتنام{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","url":"civilica.com/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"civilica.com/search/paper/t-{search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}کنفرانسهایپیشروکنفرانسهایپیشرومشاهدههمهدومینهمایشملیهنرهایمعاصروارتباطات5مهرنوزدهمینکنفرانسملیمهندسیعمران،معماریوشهرسازی5مهرنوزدهمینکنفرانسملیمهندسیبرق،کامپیوترومکانیک5مهرهفدهمینهمایشملیعلمیپژوهشیروانشناسیوعلومتربیتی5مهراولینهمایشملیخودمراقبتیوسلامتدرگروههایآسیبپذیر6مهرسومینکنفرانسبینالمللیپژوهشهایکاربردیدرمدیریت،حسابداری،اقتصادومهندسیصنایع6مهررصدآمارعلمیایران1,743,640سندعلمی11,186کنفرانس54,081رزومه1,299مرکزعلمیاخبارکنفرانسهاوژورنالهاهفتمینهمایشملیپیشرفتهایمعماریسازمانیایرانروزچهارشنبه،24آبان،1402لغایتپنجشنبه،25آبان،1402توسطپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطلاعاتوتحتحمایتسیویلیکادرشهرتهرانبرگزارمیشودعلاقهمندانمیتوانندجهتدریافتاطلاعاتتکمیلیبهسایتهمایشمراجعه...سومینکنفرانسبینالمللیمعماری،عمران،شهرسازی،محیطزیستوافقهایهنراسلامیدربیانیهگامدومانقلابروزپنجشنبه،27مهر،1402توسطدانشگاههنراسلامیتبریز,دانشگاهعلموصنعتایران,دانشگاهمحققاردبیلی,دانشگاهالزهرا,دانشگاهسوره,وسایردانشگاههایبرجستهکشوردرشهرتبریز،دردانشگاههنراسلامیتبریزبرگزارمیشود....دومینهمایشبینالمللیوچهارمینهمایشملیتوسعهپایداردریامحورروزسهشنبه،10بهمن،1402لغایتچهارشنبه،11بهمن،1402توسطدانشگاهعلوموفنوندریاییخرمشهردرمحلدانشگاهبرگزارمیشود.علاقهمندانمیتوانندجهتارسالمقالاتخوددرایندورههمایشحداکثرتا...بیستمینسمپوزیومبینالمللیهوشمصنوعیوپردازشسیگنالروزچهارشنبه،2اسفند،1402لغایتپنجشنبه،3اسفند،1402توسطدانشگاهعلوموفنونمازندرانوباهمکاریانجمنکامپیوترایراندرشهربابلبرگزارمیشود.ازدانشجویانعلاقهمنددعوتمیگرددجهتارسالمقالات...هفتمینکنگرهسالانهبینالمللیتوسعهکشاورزی،منابعطبیعی،محیطزیستوگردشگریایرانروزدوشنبه،9بهمن،1402لغایتچهارشنبه،11بهمن،1402توسطدبیرخانهدائمیکنگرهباهمکاری,دانشگاهیاسوج,دانشگاهشیراز,دانشگاهتحصیلاتتکمیلیصنعتیوفناوریپیشرفتهکرمانوتحتحمایتسیویلیکادرشهرتبریزبرگزارمیشود...اولینکنفرانسملیبهرهوریسبزازمنابعآبوانرژیروزچهارشنبه،17آبان،1402توسطشرکتاسپیدارمیعادپاکزیست,دانشگاهآزاداسلامیواحداردبیلوتحتحمایتسیویلیکادرشهراردبیلبرگزارمیشود.دانشجویانعلاقهمندمیتوانندجهتارسالمقالاتخودحداکثرتاتاریخ20...جدیدترینیادداشتهایعلمیآسیبهاومزایایفضایمجازیبرایکودکانامیرعباسصادقی1مهر1402-خواندن5دقیقههویتشناسیسرقتمالکیتفکریومعنویمحمدشکیبینژاد1مهر1402-خواندن8دقیقهدرانجمنمعمارانتقدیمبهدکترباقرکریمیپدرمسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنالعماریآکادمیکبوشهر(بهبهانهبرگزاریهمایشملیپژوهشهایکاربردیدرافقهاینوینعمرانومعماریدربندربوشهر)امیدزاهد1مهر1402-خواندن7دقیقهازفهمنشانهشناسیرسانههاتانشانهشناسیایموجیهاهومنقاپچی1مهر1402-خواندن5دقیقهجدیدترینرزومههامهدیباقریهشیحسینبالائیمجتبیخلیفهایعلیعالیشاهمیثمباویحامدنادریشماهمرزومهخودراهماکنونبهصورترایگانایجادکنیدژورنالهایجدیدمنتشرشدهفصلنامهپژوهشهایعلومجغرافیایی،معماریوشهرسازیدوره4شماره36مجلهتحقیقاتبذردوره12شماره43فصلنامهپژوهشهایکاربردیدرفنیومهندسیدوره3شماره28دوفصلنامهآسیبشناسی،مشاورهوغنیسازیخانوادهدوره8شماره1فصلنامهمطالعاتهنروزیباشناسیدوره2شماره6فصلنامهدانشزیستیایراندوره18شماره2تقویمعلمی(1402/07/02)طرحهایپژوهشیوکتابهایجدیدتلفیقمطالعاتسندملیآمایشسرزمینمطالعاتسندملیآمایشسرزمینتغییراتاقلیمی(جلددوم-ارزیابیروندوپیشنگریاثراتتغییراقلیمدرایران)مطالعاتسندملیآمایشسرزمینتغییراتاقلیمی(جلداول-آثاروپیامدهایبرسیاستهاوبرنامههایآمایشسرزمین)بررسیتطبیقیبرنامهریزیفضایی(آمایشسرزمین)درکشورهایمنتخبروندگذشته،وضعیتفعلیوآیندهنگریجمعیتایرانتاافق۱۴۲۵مجموعهمقالاتجدیدکنفرانسهاپنجمینهمایشفناوریاطلاعاتوارتقایسلامتبامحوریتسلامتازدوراولینکنفرانسبینالمللیتجزیهوتحلیلدادههایآماریاولینهمایشسراسریآمادوپشتیبانیدفاعیدرگامدومانقلاباسلامیهشتمینهمایشبینالمللیگردشگریجغرافیاومسیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنالحیطزیستپایدارهشتمینکنگرهبینالمللیتوسعهکشاورزیومحیطزیستباتاکیدبربرنامهتوسعهمللاولینهمایشبینالمللیفرهنگوادبیاتفارسیژورنالهاومجلاتداخلینشستهایتخصصیفراخوانهایپژوهشیاخبارسیویلیکابایگانیبیشازیکمیلیونوهفتصدهزارعنوانمستندعلمیفارسیدرپایگاهسیویلیکاآغازفعالیتبخشپرسشنامههایتحقیقاتیدرپایگاهسیویلیکاطرحهایپژوهشیشرکتسهامیآبمنطقهایکرماندسترسیدبیرخانههابهانتشارمستقیماخبارهمایشوژورنالبررویسیویلیکامطالبآموزشیتحقیقوپژوهشبایگانیراهنمایدبیرخانهژورنالهاراهنمایپرسشنامههایسیویلیکاراهنمایپروفایلکاربریفراموشیرمزعبورجدیدتریننشستهاموضوعطراحینرمافزارمدیریتسلامتشغلیباتوجهبهعواملزیانآورمحیطکار(مطالعهموردی:مجتمعپالایشگاز)دفاعیهارشد4مهر1402آنالیزبازاریابیدیجیتالدرایراندورهآموزشی19مهر1402خطاها،تخلفاتوجرائمپزشکیدرپرتوحقوقسلامتسخنرانیعلمی30شهریور1402کتابهاکتاب«نظامحقوقیحاکمبرانتخابات؛جلدنخست:نظامهایانتخاباتی»بررسیرفتارحرارتینورگیردریکساختمانمسکونیدرتهرانکتابشناسیمطالعاتمعماریوشهرسازیایرانیاسلامیکتاب«قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانبههمراهنظراتتفسیریشوراینگهبان»کتاب«شرحقانوناساسی-فصلهشتمرهبر(جلداول)»راهنماینصبپنجرههایساختمانیازجنسیوپیویسیرتبهبندیدانشگاههایایرانمقالهکنفرانسی:1,235مقالهژورنالی:37کنفرانس:35مقالهکنفرانسی:14مقالهژورنالی:2مقالهکنفرانسی:58مقالهژورنالی:18کنفرانس:6مقالهکنفرانسی:4,369مقالهژورنالی:822مجله:3کنفرانس:5مقالهکنفرانسی:661مقالهژورنالی:482مجله:3کنفرانس:1مقالهکنفرانسی:73مقالهژورنالی:5همکارانراهبردیبرایپژوهشگرانجستجویمقالهکنفرانسژورنالعضویترایگانپشتیبانیکاربرانفراموشیرمزعبورراهنمایکاربراندبیرخانههاودانشگاههاورودسازمانیعضویتسازمانیلیستمراکزعضوثبتکنفرانسجدیددرخواستنمایهسازیژورنالثبتسخنرانیوجلسهدفاعرتبهبندیدانشگاههایایرانباسیویلیکادربارهسیویلیکاتبلیغاتدرسیویلیکاآمارعلمیایرانتقویمعلمیایرانرزومهعلمیکاربراندادهکاویمقالاتطرحهایپژوهشیسایرپایگاههااخبارعلمیدانشگاههایایرانانجمنهایعلمیافرادمهمعلمیکشوراطلاعرسانیکنفرانسهامجلاتعلمیپژوهشیجستجویوکیلدفترمرکزیانتشاراتبومسازه(سیویلیکا):تهران،بزرگراهجلالآلاحمد،بینخیابانکارگروبزرگراهچمران،کوچهپروانه،پلاک۴،ساختمانچمران،طبقه۴،واحد۳۱تلفن:۸۸۰۰۸۰۴۴،۸۸۳۳۵۴۵۰،۸۸۳۳۵۴۵۱،۸۸۳۳۵۴۵۲-کدپستی:۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

Placer:سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنالSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler